Compra pública innovadora i productes sostenibles

Fins al maig del 2018 ja han estat dues les obres de millora i manteniment del ferms que s’han dut a terme seguint els objectius del Pla sectorial de ferms sostenibles (endavant PSFS): la millora del ferm de la TP-7013 del PK 0+000 al 15+3000 (Alforja-la Selva del Camp) i el reforç del ferm de la B-224, entre Vallbona d’Anoia i Piera, amb mescles semicalentes.

Com a element innovador, i de manera addicional a la utilització de nous ferms, es preveu la realització en una única operació de les tasques d’enginyeria per a la redacció del projecte constructiu i del document d’avaluació del cicle de vida i l’execució de les obres.

El PSFS elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat és el conjunt d’actuacions per promoure la incorporació de nous materials i noves tecnologies sostenibles en el disseny, en la producció, en la construcció i en el manteniment de ferms per a carreteres de la Generalitat de Catalunya.

En aquest context, el projecte de la TP-7013, en què s’utilitzaran mescles bituminoses a menys temperatura que les mescles bituminoses convencionals, contribuirà concretament als objectius del PSFS següents:

 • Reducció d’emissions. Reducció el balanç energètic en la seva execució, temperatura de fabricació, transport i posada en obra. La utilització de mescles temperades suposa una disminució de l’emissió de gasos que afecten negativament al canvi climàtic. En aquest sentit, el PSFS planteja l’objectiu de reduir la petjada de carboni en el cicle de vida del ferm.

  Des d’un punt de vista quantitatiu, s’espera una reducció de la petjada de carboni (estimada en un 10%) per m3 de mescla bituminosa posada en l’obra en relació amb les mescles bituminoses en calent convencionals.

 • Augment de la sostenibilitat econòmica. Augmentant la durabilitat i el cicle de vida i, per tant, la reducció en els consums de materials i costos. El PSFS planteja l’objectiu de definir i obtenir indicadors que permetin avaluar la sostenibilitat de l’operació.

  Des d’un punt de vista qualitatiu, l’execució d’una operació que comporti la redacció del projecte i l’obra de manera unificada permetrà el desenvolupament i la consolidació dels procediments de participació de les parts implicades amb l’objectiu d’assolir un alt compromís  de tots els agents que possibiliti:

 • Reduir les activitats que no aporten valor al servei de millora i atenció continuada a la mobilitat per carretera com, per exemple, reduir les deixalles del procés, eliminar activitats innecessàries i optimitzar/millorar activitats auxiliars com el transport o la inspecció.
 • Augmentar el valor del servei segons les consideracions de totes les parts implicades, per exemple la investigació de mercat i avaluació en servei.
 • Minimitzar les etapes per simplificar el procés.
 • Reduir la variabilitat del procés productiu.
 • Promoure millores continuades en el procés i augmentar-ne la transparència.


Ferm


Transferibilitat

El PSFS té la vocació d’un màxim aprofitament dels resultats que s’obtinguin en les operacions que resultin reeixides, de manera que es planteja la seva transferibilitat amb els objectius funcionals següents:

 • Incrementar la utilització de subproductes i de tècniques de reciclat de ferms en el PSFS.
 • 100% de les licitacions del Programa de ferms de la DGIM amb requisits de sostenibilitat.
 • Seguiment i avaluació ambiental del Programa.
 • Incorporar procediments innovadors de contractació i execució col·laborativa en les actuacions del Programa de ferms de la DGIM.


Procés administratiu

Tot el procés administratiu de l’operació es realitza amb mitjans propis adscrits als corresponents serveis del Departament, ja que es disposa d’una plataforma pública de contractació, de lliure accés, que permet transmetre i compartir tota la informació rellevant del procés administratiu així com la publicació de les respostes a les preguntes formulades per les persones interessades.

Així doncs, es convocarà una consulta oberta al mercat que pugui focalitzar l’operació en aquelles solucions innovadores que gaudeixen de més experiència, coneixement i tecnificació en les empreses potencialment oferents.

El contracte es configura amb la licitació conjunta de redacció del projecte constructiu i execució de l’obra, mitjançant el sistema obert, que permet la màxima participació de les empreses del sector i, alhora,  condueix a una major implicació de l’empresa en el producte resultant, atesa la seva autoria del disseny previ, factor que és especialment crític en el cas de solucions innovadores.

Concretament, es desenvolupen i s’apliquen a l’operació uns plecs de condicions especialment adaptats a actuacions innovadores, no només per abordar la realització conjunta de projecte i obra, sinó també per preveure un model de relació de l’administració conjunta de projecte i obra.  I, mitjançant això, per preveure un model de relació de l’Administració amb l’empresa adjudicatària del contracte que afavoreix la seva participació i la seva implicació en el procés de presa de decisions. Finalment,  per adoptar uns criteris d’avaluació de les ofertes presentades que són majoritàriament objectivables.


Autors

Redactat per: Antoni Hereu i Marga Torre

Per saber-ne més: Antoni Hereu


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/18
Acceptat a 01/06/18
Presentat el 01/06/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Nova tecnologia d'explotació

Eficiència constructiva

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Governança

Difusió d'informació i comunicació de plans i projectes i d'altres actuacions del departament

Localització

Puntuació document

0

Visites 104
Recomanacions 0

Compartiu aquest document