#M2022

Participants:

Espanya-Catalunya: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya(ICGC), Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya(CTTC)
França: Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement(CEREMA)
Andorra: Institut d'Estudis Andorrans(IEA)


Període: 01/12/2019 – 31/05/2022

Descripció

MOMPA és un projecte europeu, cofinançat pel Programa Interreg V a España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 (https://mompa.eu), que pretén monitoritzar les deformacions relacionades amb als riscos geològics per moviments del terreny com a acció fonamental per a la prevenció en àrees molt antropitzades.

Els socis participants pretenen afrontar aquest problema amb la realització de mapes d’inestabilitat per avaluar de forma continuada l’impacte potencial sobre els elements més vulnerables. En les zones que es detectin com a més sensibles pel seu elevat risc, s’establiran llindars i es definiran protocols d’actuació per les proteccions civils. La finalitat és millorar la capacitat de anticipació i resposta dels actors del territori als riscos específics i a la gestió de catàstrofes naturals. Un exemple és l’esllavissada del Punt de Trobada d’Andorra.

Draft Echave-Sustaeta 890141316-image1.jpeg


El projecte inclou CINC ACCIONS PRINCIPALS:

  • Acció 1: Gestió del projecte,
  • Acció 2: Activitats de comunicació,
  • Acció 3: Monitorització dels moviments del terreny,
  • Acció 4: Anàlisi de risc associat a moviments del terreny,
  • Acció 5: Protocol d'actuació.


ICGC participa en totes les accions, però és el responsable de l’acció 4.

Les accions principals van encaminades a les tasques següents:

  • Delimitació cartogràfica i valoració de la perillositat dels fenòmens actius.
  • Identificació i valoració dels elements en risc.
  • Desenvolupament d'una eina per la generació de mapes automàtics de risc en base a l’inventari i valoració dels elements vulnerables i de la perillositat del moviments del terreny.

Finalitat de l'acció

L'objectiu principal del projecte és monitoritzar les deformacions relacionades amb als riscos geològics per moviments del terreny com a acció fonamental per a la prevenció en àrees molt antropitzades, així com millorar la capacitat de anticipació i resposta dels actors del territori als riscos específics i a la gestió de catàstrofes naturals.

Novetats que aporta l'acció

L’objectiu es l'obtenció de Mapes de seguiment dels moviments del terreny en zones d'Alt Urgell, Cerdanya, Capcir, Conflent i Andorra i Mapes d'estabilitat del terreny mitjançant la delimitació cartogràfica de les zones de moviment. Es portarà a terme també la valoració de risc dels elements exposats als moviments del terreny identificats i la definició de protocols d'actuació en suport de les accions de les proteccions civils.

Draft Echave-Sustaeta 890141316-image2.jpeg

Instal·lació d’un corner reflector actiu a Andorra en el marc del projecte MOMPA de monitorització de moviments del terreny i de redacció de protocols d’actuació basats en tècniques satel·litals


El projecte afronta el repte de millorar la gestió de el risc dels moviments de el terreny, amb l'objectiu de passar d'una gestió reactiva a una proactiva. Per això proposa unes solucions innovadores des de diferents punts de vista. Tecnològicament, MOMPA usarà tècniques avançades de monitorització, relacionant els seus resultats amb la interpretació geològica clàssica. Aquests aspectes contribuiran a anar substancialment més enllà de les pràctiques actuals en el sector. A nivell territorial i social contribuirà a delimitar els potencials danys a població i infraestructures. A nivell organitzatiu el projecte preveu una transferència tecnològica cap a les Proteccions Civils, contribuint a que col·laborin entre elles.

Any 2020

Acció 3: Monitorització dels moviments del terreny

Activitat A.1: Mapes de mitja resolució amb dades Sentinel-1

S'ha realitzat un estudio de les deformacions del terreny en el període 2015-2020, utilitzant dades SAR dels sensors Sentinel-1A i Sentinel-1B. Les dades principals de les elaboracions s'inclouen en la següent taula.

Satellite Sentinel-1
Acquisition mode Wide swath
Period May 2015- Nov 2019
Minimum revisit period (days) 6
Wave length (λ) (cm) 5.55
Polarization VV
Full resolution (azimuth/range)(m) 14/4
Multi-look 1x5 resolution (azimuth/range)(m) 14/20
Multi-look 2x10 resolution (azimuth/range)(m) 28/40
Orbit Descending
Incidence angle of the area of interest 36.47º - 41.85º

El següent mapa indica la zona de estudi, que cobreix uns 4,000 Km2.

Draft Echave-Sustaeta 890141316-image3.jpeg
Mapa de velocitat de deformació de la zona d'estudi. El mapa conté 2,904,322 punts.


Draft Echave-Sustaeta 890141316-image4.jpeg
Mapa de las deformacions actives de la zona, derivat a partir del mapa de velocitat.


Draft Echave-Sustaeta 890141316-image5.jpeg
Exemple de resultat: deformacions del terreny associades a un moviment de vessant prop d'una presa.


Draft Echave-Sustaeta 890141316-image6.jpeg

Exemple de resultat: deformacions del terreny associades a un moviment de vessant prop d'un nucli habitat.


Draft Echave-Sustaeta 890141316-image7.jpeg

Any 2021

Durant el 2021 s'ha realitzat la creació i anàlisi dels mapes de deformació del terreny (ADA) a partir de les dades interferomètriques de mitja (Sentinel 1) i alta resolució (COSMOSky-Med). Desenvolupament d'una metodologia per a una primera avaluació de les vulnerabilitats físiques i econòmiques dels elements de risc (edificis, infraestructures i ferrocarrils), que permet analitzar el risc en un context.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/05/23
Acceptat a 25/05/23
Presentat el 25/05/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document