#M2022

Direcció de projecte

Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA)

Període

Gener 2022 - desembre 2022

Descripció

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va aprovar la Llei 3/21019, de 17 de juny, dels espais agraris, que té per objectiu regular la planificació i la gestió dels espais agraris a Catalunya. L’article 10 de la Llei determina que les memòries de les figures del planejament territorial i urbanístic han d’incorporar un anàlisi d’afectacions agràries. L’article 11 en determina el contingut (descripció de la situació present, impacte de les diferents alternatives, justificació de l’elecció...).

Tanmateix, la metodologia d’aquesta anàlisi no estava fixat. Per tant, en el cas dels plans directors urbanístics (PDU) impulsats per la DGOTUA, ha calgut reflexionar i innovar per procedir a elaborar aquesta anàlisi de manera que permetés tenir en compte les afectacions agràries potencials a l’hora de redactar els PDU i evitar o minimitzar els impactes que se’n deriven sobre dos aspectes agrològics: d’una banda, sobre la qualitat agrològica del sòl directament afectat per l’àmbit dels PDU i, de l’altra, sobre l’activitat agrària vinculada a aquest.

S’ha fet la prova pilot en el PDU de l’activitat econòmica de la conca d’Òdena. La metodologia establerta es repetirà en els plans directors següents. S’ha treballat amb un equip extern que ha ajudat a determinar com dur a terme l’anàlisi i com incorporar-ne el resultat a la redacció dels PDU.

L’estructura del document final d’afectacions agràries inclou una anàlisi d’afectacions agràries (factors socioeconòmics, ambientals i territorials) i una avaluació de la proposta (amb avaluació de les alternatives i inclusió de mesures correctores).

Índex del primer document d’Anàlisi d’afectacions agràries
Índex del primer document d’Anàlisi d’afectacions agràries


S’ha establert que la valoració de les afectacions agràries inclou l’afectació al sòl (el recurs primari) i l’afectació socioeconòmica (l’explotació efectivament en marxa sobre ell, afectació sobre instal·lacions ramaderes existents i futures ampliacions, conreus, pastures, empreses agroalimentàries que en depenen, etc.).

Plànol d’afectacions agràries de l’apartat de mesures correctores
Plànol d’afectacions agràries de l’apartat de mesures correctores


Finalitat de l'acció

Identificar i avaluar les possibles afectacions que el desenvolupament urbanístic podria suposar sobre el sòl i les activitats agràries en l’àmbit d’un PDU i en el seu context territorial.

Novetats que aporta l'acció

Incorporar l’anàlisi de les afectacions que comportarà la transformació urbanística sobre nous vectors que s’afegeixen als vectors tecnològics ambientals ja considerats fins ara (com la biodiversitat, el paisatge, o els riscos naturals). Ara s’analitzen també la pèrdua de sòl d’alta capacitat agrològica o el compliment de les distàncies sanitàries al voltant de les explotacions ramaderes. També s’afegeix la consideració de les afectacions agràries a la discussió de les alternatives d’ordenació i, per tant, a la justificació de l’alternativa escollida.

Fonaments de la novetat

Afectacions agraries.png

L’anàlisi de les afectacions agràries degudes a les actuacions urbanístiques no s’havia abordat fins ara d’una manera tan específica i aprofundida. Això ha requerit la incorporació als equips de redacció dels PDU d’una part tècnica especialitzada en la matèria. S’aporta així nou coneixement en la planificació urbanística que busca garantir que es té en compte el vector agrari, i que s’adopten les mesures correctores necessàries.Capacitat agrològica dels sòls
Afectacions agraries1.png Draft Gil Riba 612984747-image5.png
Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/05/23
Acceptat a 26/05/23
Presentat el 24/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Noves figures de plans i projectes

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació socioeconòmica de plans i projectes

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Paisatge

Gestió integrada del paisatge

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document