#M2022

Títol activitat

Interferometria radar: eines i aplicacions. M2014-22

Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2018 a 31/12/2022

Descripció

Processat d'imatges radar d'apertura sintètica i desenvolupament de noves metodologies per a la monitorització de moviments de superfície al territori Català. Aquests moviments poden tenir causes naturals (esllavissades, terratrèmols...) o antròpiques (extracció d'aigües subterrànies, tunelacions...).

Draft Gil Riba 544028134-image1.jpeg

Generació de patrons de deformacions del terreny i anàlisi d’àreees de deformació activa a partir del processat interferomètric de dades Sentinel_1

Finalitat de l'acció

Desenvolupar tot el programari necessari per a processar de forma sistemàtica i semi-automàtica imatges radar de satèl·lit, amb la finalitat de mesurar els moviments de superfície.

Novetats que aporta l'acció

  • Sistema operacional i totalment productiu per al control permanent dels fenòmens de deformacions del terreny
  • Implementació arquitectures deep learning per l’anàlisi sèries temporals de deformacions

(https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Quifer_app_grabs_top_prize_at_2020_Space_App_Camp)"

- Noves eines d'anàlisi i visualització de les dades sota tecnologies wavelets tant per projectes d'anàlisi d’històrics com de monitorització continua aprofitant la disponibilitat d'imatges Sentinel-1 cada 6 dies.

Fonaments de la novetat

Explotació de les imatges radar a mitjana i alta resolució espacial. Metodologia robusta per a l'estimació dels artefactes atmosfèrics que permet la mesura de moviments no lineals i noves eines basades en intel·ligència artificial pel seguiment temporal de les deformacions. Anàlisi de l'amplitud i la polarimetria a la detecció de canvis i a la cartografia d'usos del sòl amb fusió dades òptiques satèl·lit .

Any 2018

S’han processat les imatges radar d’apertura sintètica i s’han desenvolupat noves metodologies per a la monitorització de moviments de superfície al territori català. Aquests moviments poden tenir causes naturals (esllavissades, terratrèmols...) o antròpiques (extracció d’aigües subterrànies, tunelacions...).

L’any 2018 s’ha desenvolupat tot el programari necessari per a processar de forma sistemàtica i semi-automàtica les imatges radar de satèl·lit, amb la finalitat de mesurar aquests moviments. Per això s’ha fet l’explotació de les imatges radar a mitjana i alta resolució espacial i s’ha desenvolupat una metodologia robusta per a l’estimació dels artefactes atmosfèrics que permeti la mesura de moviments no lineals i el seu seguiment temporal.

Aquest any també s’ha avaluat la influència de la polarimetria dels nous sensors radar i quina pot ser la seva aportació a les aplicacions temàtiques de teledetecció. Com a exemple, la interferometria radar ha estat aplicada a la detecció de canvis i a la cartografia d’usos del sòl.

Any 2020

Sistema operacional i totalment productiu per al control permanent dels fenòmens de deformacions del terreny.

Avaluació de la influència de la polarimetria dels nous sensors radar i la seva aportació a les aplicacions temàtiques de teledetecció.

Implementació d'arquitectures deep learning per l'anàlisi de sèries temporals de deformacions

(https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Quifer_app_grabs_top_prize_at_2020_Space_App_Camp)

Any 2021

Durant el 2021 s'ha realitzat l'anàlisi, amb la pròpia cadena interferomètrica de l'ICGC, de subsidències d'infraestructures crítiques i recursos hídrics, en concret en el tema de moviments del terreny deguts a la gestió dels aqüífers. Aquest projecte engloba els subprojectes d'"interferometria SAR" i "anàlisi de processos de subsidència".

Any 2022

Durant el 2022 s'ha realitzat l'anàlisi, amb la pròpia cadena interferomètrica de l'ICGC, de subsidències d'infraestructures critiques i recursos hídrics. Desenvolupament d'eines més àgils per a un monitoratge a una major freqüència i latència en la generació de resultats i en la detecció de zones de deformació activa (ADAs)

Back to Top

Informació del document

Publicat a 24/05/23
Acceptat a 24/05/23
Presentat el 11/05/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document