Presentació dels indicadors d’habitatge 2018

El Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge(SEDH) va presentar el passat 20 de juny els principals indicadors en matèria d’habitatge del 2018, obtinguts de les dades que el servei recull i en fa l’explotació. Aquesta presentació es va fer dins el marc de la jornada de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, on també es van presentar les dinàmiques d’urbanisme 2018, informades també en aquest butlletí.

La presentació estava dividida en tres blocs:

1. Dades i fonts

2. Productes i difusió de les dades

3. Principals resultats 2018

Dades i fonts

Una part de les dades que disposa el SEDH provenen del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, quan es tracta de dades relatives a la construcció de nous habitatges; mentre que si són dades del mercat de compravenda, l’origen és el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España; i si són del mercat de lloguer, la informació s’obté de les fiancesdepositades a l’Incasòl.

De les polítiques d’habitatge dutes a terme per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya(AHC), l’Incasol, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci Metropolità de l’Habitatge també s’obtenen dades que són recollides pel SEDH. Així doncs es tenen dades de les polítiques següents:

 • Referents a la promoció i accés a l’habitatge protegit.
 • Les de les polítiques socials d’habitatge
 • Referents a la qualitat de l’edificació i ajuts a la rehabilitació
 • Corresponents a la descentralització de la gestió

Productes i difusió de les dades

La difusió de les dades es fa per diferents canals:

 • A través de l’estadística oficial
 • Els municipis poden demanar el que s’anomenen fitxes municipals, que poden contenir tant les dades municipals d’habitatge conjunturals, com les provinents de l’aplicació de les polítiques d’habitatge.
 • Amb els indicadors mensuals que s’envien a les principals unitats de gestió de l’AHC
 • Amb l’informe continu, actualment en projecte, es vol proporcionar la informació més actualitzada amb periodicitat mensual o trimestral
 • Cada any s’elabora l’informe anual sobre el sector de l’habitatge a Catalunya
 • A més, les institucions com l’Idescat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea metropolitana de Barcelona poden demanar dades d’habitatge sota demanda
 • Igualment, el SEDH també pot donar resposta a preguntes parlamentàries, a la bústia de transparència i a preguntes d’atenció ciutadana plantejades al DTES o a l’AHC
 • I en darrer lloc, al visor de mapes del SIG corporatiu hi ha carregada i es pot consultar la informació del mercat immobiliari de l’habitatge de lloguer i del de compravenda, corresponents al període 2015­-2018

Principals resultats 2018

Al tercer bloc de la jornada es van mostrar un seguit d’indicadors i gràfiques de l’evolució temporal d’aquests indicadors, que permeten arribar a conclusions com aquestes:

 • Entre el 2017 i el 2018 s’observa un creixement generalitzat a tot el territori, dels habitatges iniciats, tot i que el nombre anual està encara molt per sota de les necessitats de demanda d’habitatge nou
 • Entre el 1990 i el 2018 hi ha hagut un creixement sostingut dels habitatges iniciats des de 2013 amb nivells de construcció molt inferiors als dels anys previs a la crisi.


Draft Gil Riba 536595208-image1.jpeg

Iniciats

Draft Gil Riba 536595208-image3.png

Acabats

Draft Gil Riba 536595208-image2.png
 • Les compravendes i els preus continuen la dinàmica alcista iniciada al 2014, i al 2018 ha estat més dinàmic el mercat de l’habitatge nou, que representa el 13,8% del total.
 • Les dinàmiques de creixement dels preus de venda varien segons l’àmbit de referència, tant si es tracta d’habitatge nou com usat. Així, Barcelona és on més han pujat els preus, assolint ja els nivells del 2008, quan va esclatar la crisi.
 • El mercat de lloguer manté la dinàmica de creixement, tant en el nombre de contractes com en el preu, que han fet que el lloguer al conjunt de Catalunya se situés de mitjana anual en gairebé 700 €/mes i a Barcelona ciutat en 930€/mes.
 • Actualment, el lloguer mensual a Catalunya ja ha superat el preu del 2008. El nombre de contractes registrats és el més alt de tota la sèrie registrada.


Draft Gil Riba 536595208-image4.jpeg
 • Les dinàmiques territorials són similars amb intensitats diferents segons les àrees considerades. De manera que el preu a Barcelona està molt per sobre del preu a 2008; a l'Àmbit metropolità, igual; i a la resta de Catalunya encara es troba per sota.


Draft Gil Riba 536595208-image5.jpeg
 • La construcció d'habitatge protegit (HPO) des de 2011 és pràcticament testimonial, amb una quota de mercat per sota del 10%.
 • Els habitatges de titularitat pública de la Generalitat són el paquet més important d'habitatges destinats a polítiques socials. Hi ha altres tipus de modalitats d'habitatge destinats a polítiques socials que també tenen un pes molt important en el conjunt de la política d'habitatge.
 • L'adquisició d'habitatges per tanteig i retracte, i els convenis d'habitatges de cessió amb les entitats financeres han permès incrementar el parc d'habitatges gestionats per l'Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).
 • A 2018 s'ha donat suport a 389 famílies amb problemes per pagar l'habitatge. La part més important de les actuacions ha estat la concessió directa d'un ajut per al pagament del lloguer. A 74.588 famílies se'ls ha concedit una subvenció a fons perdut.
 • Durant els últims 5 anys s'ha anat incrementant de forma continuada l'aportació econòmica de l'AHC destinada a les actuacions dels programes socials de l'habitatge.


Draft Gil Riba 536595208-image6.jpeg
* A 2018 s'han concedit ajuts per a la rehabilitació de 123 habitatges, amb una subvenció de 34,6 M€.

Redacció de la noticia i més informació

Redactat per: Lluïsa Casals , Rosa Fernández i Cristina Gil

Per saber­ne més: Lluïsa Casals i Rosa Fernández

Eixos R+D+I del Departament

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/01/20
Presentat el 21/01/20

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0

Compartiu aquest document