#M2020

Coodinador de l'activitat: INCASÒL

Període: gener de 2020 a desembre 2021

Descripció

Amb l'entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic, aprovada pel Parlament de Catalunya, la consideració de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic en l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes és un mandat legal. Així, es preveu que els promotors dels plans sotmesos a avaluació ambiental estratègica han d’identificar, entre altres, els possibles efectes significatius del pla sobre el canvi climàtic; tant pel que fa a l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, com a avaluar la vulnerabilitat respecte als impactes del canvi climàtic i com el pla pot afectar la l'adaptació de l'àmbit territorial on es desenvolupa. En el cas dels plans urbanístics, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) generades pels consums energètics, la mobilitat o la gestió de recursos són un factor ambiental d’especial rellevància que convé avaluar per a poder plantejar mesures de mitigació i d’adaptació. L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental ofereixen guies, manuals i metodologies per a facilitar l'avaluació de les emissions de GEH i l'anàlisi de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic en l'avaluació ambiental estratègica i l'avaluació d’impacte ambiental. D’aquesta manera, des de l'any 2007 treballen en la incorporació dels aspectes de canvi climàtic en l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes urbanístics.

Observacions

L'any 2012 es va presentar una eina d'estimació d'emissions de CO2 generades pels plans d'ordenació urbana municipal (POUM) que calculava les emissions dels usos energètics residencials, de la mobilitat i del cicle de l'aigua. Aquesta eina facilitava efectuar una anàlisi quantitativa suficientment acurada, de les emissions associades a les diverses alternatives de planejament plantejades en el marc de l'avaluació d'alternatives de pla. L'any 2017, es va encarregar a una consultora especialitzada l'actualització de l'eina de càlcul de planejament general així com la seva aplicació al planejament urbanístic derivat. Les millores tècniques que es van introduir en la nova eina es basen en l'actualització dels factors d'emissió dels usos residencials, la inclusió dels consums dels usos energètics comercials, equipaments i industrials, així com les emissions generades en la gestió dels residus municipals. Durant l'any 2021 es preveu publicar una nova versió de l'eina, la qual també ha estat encarregada a una consultora especialitzada i presenta diferències substancials respecte l'anterior. L'any 2017, INCASÒL, en base als seus coneixements i experiència en desenvolupar sectors d'activitat econòmica i residencials, ja va col·laborar en definir l'eina i aportar informació sobre coeficients i factors d'emissió. Al llarg de l'any 2020, INCASÒL ha estat participant de manera activa en els treballs d'actualització i revisió de l'eina, revisant factors d'emissió i aportant millores i criteris en la definició de l'eina i en la incorporació de l'avaluació de mesures de mitigació, adaptació i compensació. Aquesta iniciativa s'ha dut a terme conjuntament amb la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental. Servei de Plans i Programes (Josep Maria Torrens) i Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Salvador Samitier i Ester Agell)

Finalitat de l'acció

Disposar d'una eina d'estimació d'emissions de GEH que comporta el desenvolupament d'un planejament. La qual considera les emissions vinculades als canvis d'ús del sòl (reducció de la capacitat d'embornal), emissions de la mobilitat generada, emissions energètiques (dels usos residencials, industrials, d'equipaments i del sector terciari), emissions del cicle de l'aigua i emissions de la gestió dels residus; a més, de començar a incorporar les emissions generades en el procés de construcció (de moment, només s'estimen per sectors residencials), tot permetent poder realitzar una comparació entre les diferents alternatives de planejament en el procediment d'avaluació ambiental del pla. Aquesta eina facilita efectuar una anàlisi quantitativa suficientment acurada, tant en la fase inicial de la redacció (en el marc de l’avaluació d’alternatives dels avanços de planejament) com en el moment de completar la formulació del pla, on s’incorpora l’efecte que té l’adopció de mesures correctores de mitigació, adaptació i compensació.

Novetats que aporta l'acció

Les millores tècniques introduïdes a la nova eina es basen en: - actualització i major concreció dels factors d'emissió pels diversos usos terciaris, tipologies d’equipaments i tipologies de sectors d'activitat industrial, i consums d'aigua. - a nivell de mobilitat s'actualitzen ràtios i es possibilita incorporar dades de l'estudi de mobilitat generada (EAMG) en cas que el planejament es disposi, per afinar més els càlculs. - s'incorporen les emissions vinculades als canvis d'ús del sòl (reducció de la capacitat d’embornal i pèrdua de l'estoc de carboni) - s'incorporen les emissions associades a la fase constructiva per sectors residencials. - s'incorporen els efectes d'adoptar mesures correctores de: ‘ Mitigació (es proposen 10 mesures relacionades amb l'eficiència energètica, solucions basades en la natura, cicle de l'aigua i construcció sostenible) ‘ Adaptació (integració de mesures front les onades de calor, les pluges fortes i inundacions, la sequera i l'augment del risc d'incendi) ‘ Compensació (càlcul pel guany de l'estoc de carboni i la capacitat d'embornal de les zones verdes) La nova eina s'estructura en dues parts diferenciades, estant pensada per a utilitzar-se en les diferents fases del procés d'avaluació ambiental del planejament. Una primera part lligada a la fase d'avanç on s'avaluen les diferents alternatives, i una segona part lligada a les fases posteriors de tramitació urbanística i ambiental on s’avalua en detall l’alternativa seleccionada, incorporant els efectes de les mesures de mitigació i adaptació considerades, el balanç de l'estoc de carboni i de la capacitat d'embornal i el càlcul de les emissions de la mobilitat segons els resultats del corresponent Estudi d'avaluació de la mobilitat generada, quan se'n disposi.

Fonaments de la novetat

La Llei de canvi climàtic i normatives derivades posen èmfasi en el càlcul de les emissions de GEH en tots els àmbits, així com en l'adopció de mesures de mitigació i adaptació.

Per saber-ne més

Responsable: Ester Subirà

Back to Top

Informació del document

Publicat a 13/09/21
Presentat el 13/09/21

Volum Institut Català del Sòl, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0