#M2022

Coordinació de l'activitat

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Altres participants

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Període

Gener 2020 - desembre 2023

Draft Garcia Juanes 724380332-image1.jpeg


Descripció

Constituït per la Generalitat, mitjançant l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), i els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, el Consorci de l'Entorn de la Colònia Güell vol promoure una proposta urbanística per aquest territori situat entre els dos municipis.

Des del Consorci, es treballa en el disseny d'un nou model urbà sostenible pensat per a les persones i per al territori. El Pla ha d'establir les directrius per a un desenvolupament urbanístic que doni resposta als aspectes que despleguen els sis pilars de l'Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2050. Per fer-ho, tant la preparació dels documents que conformen el procés de contractació com la valoració dels criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor han pivotat sobre quina ha de ser la metodologia de treball en un projecte urbanístic en el marc de l'agenda urbana.

Es tracta d'un contracte de serveis obert que es va adjudicar el 8 de novembre de 2020.

Casa del mestre a la colònia Güell. Font: Wikipedia
Casa del mestre a la colònia Güell. Font: Wikipedia


Observacions

Una diagnosi territorial és una descripció detallada d’un indret, la qual comprèn els seus caràcters distintius. En aquest cas, la diagnosi vol ser una radiografia minuciosa de l'entorn de la Colònia Güell, una anàlisi completa de les seves particularitats i complexitats.

A l'entorn de la Colònia Güell, d’una banda, es realitzarà una diagnosi ciutadana que permetrà obtenir la visió de les persones que l'habiten i el transiten i, alhora, avaluar els reptes i oportunitats que presenta un espai tan singular. En paral·lel, i complementàriament, es durà a terme una diagnosi tècnica que elaboraran diferents equips amb especialitat en el planejament i gestió urbanística, espai públic i paisatge, habitatge i cohesió social, medi ambient, mobilitat, patrimoni cultural, topografia, hidrologia, etc

Finalitat de l'acció

CONTRACTACIÓ DE L'EQUIP REDACTOR

Afavorir la composició multidisciplinar de l'equip i la implementació d'una metodologia que faciliti l'aplicació de l'Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2050 i la mirada transversal en el projecte.

DIAGNOSI CIUTADANA. Els objectius del procés són tres:

 • Facilitar informació a la ciutadania sobre l'entorn de la Colònia Güell i els plans urbanístics vigents.
 • Elaborar un diagnòstic compartit amb la ciutadania dels principals reptes, potencials i problemàtiques en l'àmbit de l'entorn de la Colònia Güell que contribueixin a la definició de les línies d'acció del futur Pla.
 • Establir una relació propera amb agents i ciutadania que promogui xarxes de col·laboració i corresponsabilitat que facilitin la implicació social i propostes de consens.

Novetats que aporta l'acció

CONTRACTACIÓ DE L'EQUIP REDACTOR

La documentació sol·licitada als licitadors se centra en la metodologia de treball a aplicar.

En concret, s'ha demanat als licitadors els següents documents d'estudi i anàlisi referits a l'Entorn de la Colònia Güell i elaborats des de la perspectiva de la Nova Agenda Urbana:

 • Proposta metodològica de treball.
 • Enumeració i justificació dels referents teòrics i les fonts documentals d'interès.
 • Identificació de les principals debilitats i fortaleses, i de les amenaces i oportunitats que, segons el coneixement del licitador, presenta el territori.

Aquesta informació s'ha puntuat en base als criteris següents:

 • Facilita la implementació de l’Agenda dels pobles i ciutats. Catalunya 2050
 • Interdisciplinar/ Transversal
 • Participativa/Fomenta la transparència
 • Multiescalar
 • Innovadora
 • Coherència i claredat

DIAGNOSI CIUTADANA

En aquest procés la ciutadania podrà incidir en l'elaboració d'un projecte urbanístic de des de l'inici de la seva formulació, cosa que contribuirà a la transparència del procés urbanístic i a establir llaços de confiança de la ciutadania envers el projecte.

Amb l'objectiu de clarificar la posició de cada actor en aquest projecte, i que la ciutadania pugui aportar al projecte el seu àmbit de coneixement, el debat s'estructura sobre tres blocs al voltant de les experiències vitals de les persones, i no en els blocs temàtics que acostumem a trobar en aquests processos, amb un enfocament clarament tècnic:

 • Identitat del territori: vinculat al patrimoni cultural, social i natural de l'entorn.
 • Vida quotidiana.
 • Reptes de futur: associat al context d'emergència climàtica i de crisi en el qual ens trobem.

Fonaments de la novetat

El marc dels treballs és l'Agenda dels pobles i ciutats. Catalunya 2050, que posa a les persones com a centre de la presa de decisions en l'urbanisme. En concret, la diagnosi ciutadana es situa a l'eix de Bon govern, fomentant la coproducció i la participació pública. La contractació d'un equip multidisciplinar, i amb una metodologia de treball transdisciplinar, que incorpora sobretot perfils de l'àmbit social (persona experta en psicologia ambiental, expert/a en urbanisme de gènere) permetrà que el projecte pugui incorporar els 6 eixos de l'agenda en el model urbà que resulti.

Any 2021

Durant el 2021 s’ha realitzat la diagnosi ciutadana que ha permès obtenir la visió de les persones que l’habiten i el transiten i, alhora, avaluar els reptes i oportunitats que presenta un espai tan singular.

En paral·lel, i complementàriament, s’ha dut a terme una diagnosi tècnica elaborada per l’equip redactor que integra especialistes en planejament i gestió urbanística, espai públic i paisatge, habitatge i cohesió social, medi ambient, mobilitat i patrimoni cultural.

Durant el mes de novembre, es va dur a terme un cicle de tres jornades sobre el model urbà de l’entorn de la Colònia Güell, en què persones expertes van tractar qüestions clau com el patrimoni, el medi ambient, la mobilitat, l’habitatge i el model urbà.

Any 2022

Al llarg del 2022, s'ha treballat estretament amb els Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló i l'equip redactor del PDU les estratègies i les alternatives que configurarien l'Avanç de Pla del PDU. Per la seva elaboració, s'han seguit els eixos del document inicial de la Nova Agenda Urbana de Catalunya.

Al juliol de 2022, desprès d'analitzar la situació creada per diferents sentències de finals del 2020 que van anul·lar alguns PDU d'àmbit metropolità, s'ha acordat un canvi de figura urbanística, que consistirà en dur a terme de forma simultània una modificació de l'ARE Riera de Can Solé actual i modificacions puntuals del PGM de la resta de l'àmbit i del Recinte industrial per tal de facilitar i agilitar el seu desenvolupament de forma independent.

Durant el tercer i quart trimestre del 2022 s'ha avançat amb el tancament del document d'Avanç de PDU iniciat, la liquidació dels contractes vinculats a la redacció d'aquest PDU, i la preparació del nou pla de treball, que ha estat consensuat amb totes les administracions que conformen el Consorci de l'Entorn de la Colònia Güell. Les accions prioritàries són la redacció de l'Avanç de la Modificació puntual del PGM al Recinte industrial, la redacció d'un projecte d'adequació paisatgística i vegetació d'una part del futur Parc de la riera de Can Solé i la preparació de la segona fase del procés de participació.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/06/23
Acceptat a 02/06/23
Presentat el 02/06/23

Volum Institut Català del Sòl, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Planificació urbanística

Planificació especial

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document