#M2022

Direcció de projecte

Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA)

Descripció

S’han abordat diferents problemàtiques territorials, establint noves mesures normatives des de l’àmbit de l’urbanisme que han de permetre desencallar tramitacions, agilitzar actuacions, millorar la qualitat de vida, promoure l’activitat econòmica i facilitar la generació d’energia renovable vinculada a l’activitat econòmica.

Finalitat de l'acció

Les mesures persegueixen tres grans objectius: facilitar l’impuls econòmic, millorar les condicions de vida dels ciutadans i incentivar la generació d’energia renovable.

Novetats que aporta l'acció

L’acció realitzada des de la DGOTUA s’ha desenvolupat en el sentit de millorar la legislació urbanística en diversos àmbits:

  • Permetre en sòl no urbanitzable instal·lacions de generació d’energia a partir de fonts renovables, per donar servei a activitats emplaçades en sectors limítrofs.
  • Facilitar la comprensió de l’articulat del Text refós de la Llei d’urbanisme sobre la possibilitat que un descendent d’un titular d’una explotació rústica, en determinades condicions, pugui destinar a habitatge familiar una nova construcció o rehabilitar-ne una d’existent.
  • Admetre la modificació dels elements arquitectònics originals de les masies i cases rurals, amb condicions.
  • Eliminar la frase “fàcilment desmuntables i traslladables” de l’article 53.5 sobre Usos i obres de caràcter provisional, atès que la interpretació generava dubtes.
  • Simplificar la tramitació dels plans directors urbanístics per part de les comissions territorials d’urbanisme i crear i regular un règim especial per a la implantació d’actuacions declarades d’interès general superior.
  • Permetre que el càlcul de la densitat residencial per als habitatges de protecció oficial es faci emprant una ràtio de 70m2.
  • Permetre sistemes autònoms homologats de sanejament alternatius en les urbanitzacions residencials amb dèficits urbanístics pendents de recepció.

Fonaments de la novetat

Les noves mesures aborden diverses problemàtiques territorials, tant pel que fa a l’agilització de l’actuació administrativa en l’urbanisme, com pel que fa al despoblament rural, la transformació dels teixits urbans i el foment d’actuacions rellevants en matèria econòmica pel país.

Així, les mesures permeten que al medi rural s’hi puguin efectuar noves intervencions en les edificacions de forma que es flexibilitza i es facilita donar nous usos o recuperar aquestes construccions. Esdevé així una mesura nova focalitzada a dinamitzar el món rural.

També s’introdueixen noves mesures que han de fer guanyar rapidesa i, per tant, competitivitat a l’hora d’atreure i impulsar activitats econòmiques de caràcter estratègic per al territori.

Així mateix s’introdueix una mesura que ha de permetre que les urbanitzacions amb dèficits urbanístics puguin veure millorada les condicions ambientals i la qualitat de vida dels seus habitants d’una forma econòmica.

En darrer lloc s’incentiva la implantació d’instal·lacions d’energia renovable vinculada a sectors d’activitat econòmica.Back to Top

Informació del document

Publicat a 13/06/23
Acceptat a 13/06/23
Presentat el 01/06/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Sistemes de suport a la presa de decisions

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació estratègica territorial

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Harmonització i sistematització normativa

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document