#M2022

Draft Garcia Juanes 842927346-image1.png

Direcció de projecte

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Altres participants

  • iiSBE Italia R&D (Italy)
  • Municipality of Sousse (Tunisia)
  • Moukhtara Municipality (Lebanon)
  • Greater Irbid Municipality (Jordan)
  • Management Unit of Special Account for Research, National Observatory of Athens (Greece)
Regions participants en el projecte
Regions participants en el projecte

Període

1 Octubre 2021 – 30 Setembre 2023

Descripció

Per reduir la demanda d'energia i les emissions de CO₂ al Mediterrani es necessiten dades quantificades. Per això, el projecte compartirà eines i metodologies comunes per a establir objectius comuns i mesurar el progrés global en termes d'eficiència energètica en les zones urbanes. També s'abordarà l'impacte dels instruments polítics utilitzats pels municipis, com els plans urbans, els plans estratègics i les normes de construcció.

En aquest projecte hi ha tres socis (iiSBE, NOA i Generalitat e Catalunya) que ajuden a implementar aquestes eines i metodologies als altres tres socis (Municipality of Sousse, Moukhtara Municipality i Greater Irbid Municipality).

Greater Irbid Municipality (Jordània)
Greater Irbid Municipality (Jordània)
Moukhtara Municipality (Líban)
Moukhtara Municipality (Líban)
Municipality of Sousse (Tunísia)
Municipality of Sousse (Tunísia)

A més, la Generalitat té el paper de direcció del projecte, liderant, gestionant, fent seguiment i donant suport a tots els socis durant el transcurs de les activitats. També és el nexe de comunicació dels socis amb el contacte del programa ENI i s’encarrega d’entregar els informes de control requerits pel programa.

Durant el 2021 s’ha fet la implementació de la part administrativa i comunicació i s’han iniciat les tasques tècniques del projecte. Per exemple, s’han constituït els Local Project Committees i s’estan identificant els indicadors més rellevants per als tres municipis de Tunísia, Líban i Jordània.

Aquest projecte està finançat per H2020.

Finalitat de l'acció

Creació d’un sistema d’avaluació de la sostenibilitat d’àrees urbanes a través de la transferència i la integració de coneixements a la part sud de la Mediterrània.

Novetats que aporta l'acció

Les ciutats exerceixen un paper fonamental a l'hora d'afrontar els reptes del canvi climàtic i l’augment de la població en aquestes. Per això, és necessari un nou enfocament sostenible de l'ordenació i gestió del territori a les ciutats mediterrànies, que ofereixi una solució sostenible a llarg termini. El projecte proporcionarà als municipis mediterranis un sistema d'eines i metodologies innovadores per a desenvolupar polítiques, estratègies i plans d'acció eficaces en relació amb la “Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016-2025”. El projecte també oferirà programes innovadors de desenvolupament de capacitats perquè les ciutats mediterrànies augmentin la seva capacitat d'impulsar la regeneració urbana.

Fonaments de la novetat

Augmentar la capacitat de l'administració pública en l'aplicació, execució i seguiment de mesures, plans i estratègies eficients per a millorar la sostenibilitat de les ciutats, els barris i els edificis, centrant-se en l'eficiència energètica i la promoció de processos participatius.

Any 2022

Tasques de Gestió:

El projecte SMC està liderat pel Servei d’Arquitectura del Departament de Territori. Una de les funcions principals es vetllar pel bon funcionament i execució del projecte.

És per aquest motiu que els seus esforços durant s’han centrat en:

  • Definició i elaboració de les guies de gestió internes. En les quals s’especifica el manual tècnic dels procediments per a reportar la part de les tasques tècniques i de finançament. Establiment del comitè de direcció format per un membre de cada una de les organitzacions que hi participa. Definició del llistat de lliurables, plantilles i procediments de seguiment i control de la qualitat. També s’han definit els mètodes de comunicació interna entre tots els socis, així com la creació dels espais i eines de comunicació per internet (TEAMS, Zoom i Sharepoint).
  • Definició i elaboració de l’estratègia de comunicació. En aquest guia de Comunicació s’estableixen les diferents accions per a la difusió.
  • S’han presentat els informes intermedis de gestió “Interim Report” en el que es recullen totes les tasques que s’ha fet i els resultats obtinguts durant els 12 primers mesos, així com les despeses generades per a poder-los realitzar.
  • A més a més s’organitzen i lideren totes les reunions del projecte: tant les reunions mensuals de seguiment de l’execució de les tasques, com les reunions semestrals en que es valoren els resultats obtinguts i es defineixen els propers passos per els 6 mesos següents.

Tasques tècniques:

Durant el primer any del projecte les tasques s’han centrat en l’adaptació de les eines i metodologies definides en el projecte capitalitzat, InterregMED CESB Med, que principalment, han estat desenvolupades pel soci italià, iiSBE.

Tasques de Comunicació i difusió

El 19 d’octubre de 2022 es va organitzar a Sousse, el Seminari SBE, en què van participar diferents experts del sud de la Mediterrània en matèria de sostenibilitat en relació a la planificació urbanística per tal d’exposar els seus projectes i les iniciatives en les quals estan treballant.Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/23
Acceptat a 01/06/23
Presentat el 31/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: H2020

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Mitigació

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document