#M2022

Draft Garcia Juanes 513756082-image1.png

Coordinació del projecte

Geonardo Environmental Technologies (Hongria)

Altres participants

Dr.Jakob Energy Research (Alemanya), Departament de Territori, iiSBE (Itàlia), Istituto Professionale Edile di Bologna (Itàlia), ArchitettiBologna (Itàlia), Agence Qualité Construction (França).

Període

Maig 2020 a octubre 2022

Descripció

TRAIN4SUSTAIN és un projecte finançat pel programa europeu H2020 que treballa en qüestions relacionades amb la formació en el camp de la sostenibilitat i l’eficiència energètica en l’arquitectura, i investiga els tipus i el nombre de qualificacions que hi ha disponibles en l’àmbit de la sostenibilitat energètica del sector de la construcció a diferents països europeus.

L’objectiu del projecte és utilitzar les conclusions de les diferents anàlisis que es realitzin en el curs del projecte com a fonament per al disseny d’una norma comuna de reconeixement mutu de competències en matèria d’energia sostenible.

Un dels vessants que desenvoluparà el projecte serà l’anàlisi dels processos de contractació pública verda sostenible (CPV) de la UE i l’estudi de les condicions per al llançament posterior d’un projecte pilot de CPV a Catalunya .

Finalitat de l'acció

TRAIN4SUSTAIN proporcionarà noves eines i serveis web per facilitar una explotació pràctica de l'estàndard de qualitat de competències desenvolupades, el registre d'habilitats i el passaport d'habilitats. TRAIN4SUSTAIN harmonitzarà i integrarà els resultats d'iniciatives, esquemes de competències i estàndards per promoure una comprensió comuna dels estàndards de competència en matèria d'energia sostenible a la UE.

Novetats que aporta l'acció

La usabilitat pràctica i l'explotació dels estàndards comuns de qualificació es milloraran mitjançant un registre europeu de competències (ESR). L'ESR serà una plataforma basada en web que proporcionarà funcions per comparar diversos esquemes de qualificació i resultats d'aprenentatge i permetrà incloure experts qualificats en un centre de trobada de coincidències.

Any 2021

Les actuacions més destacades del 2021 s’han focalitzat en dos aspectes clau del projecte: d’una banda, la definició dels esquemes de qualificació , de l’altra, en l’anàlisi dels diferents procediments per a la implementació dels processos de contractació pública verda.

Draft Garcia Juanes 513756082-image2.png


En relació amb la definició dels esquemes de qualificació, s’han recollit per part de tots els socis aquells esquemes de qualificació professional i de treballadors i cursos de formació que cobreixen àrees d’expertesa i coneixement en el sector de la construcció i la sostenibilitat, com ara materials reciclats, energies renovables i accessibilitat. S’ha definit un primer mapa dels esquemes de qualificació a partir del qual s’han homogeneïtzar per tal de poder establir l’estàndard europeu i el Skills Passport europeu a traves de la plataforma en línia de l’ESR (European Skills Register).

D’altra banda, en relació amb els processos de contractació pública verda s’han analitzat objectivament l'estat de l'art dels requisits de competències professionals als diferents països europeus implicats en l’estudi (Itàlia, Espanya, Alemanya i França) i s’ha proporcionat una línia de base per al desenvolupament de recomanacions i directrius polítiques per a la seva millora i implementació. A més a més, s’han analitzat els diferents enfocaments, mètodes i iniciatives per a la millora dels processos de contractació pública centrats en la sostenibilitat i l'eficiència energètica en el sector de l'edificació, concretament en construccions, reformes i manteniment, i les habilitats relacionades. L'anàlisi es fa a nivell europeu i internacional per extreure conclusions que es puguin traslladar al mercat nacional i regional de la construcció de la UE.

Finalment, a partir del quart trimestre de 2021, s’ha iniciat la tasca relativa a la implementació d’un Pilot a Catalunya que ha de durar fins la finalització del projecte europeu. El Pilot consisteix en l’aplicació de l’estàndard en un procés de contractació pública en un edifici de 37 habitatges. En el procés de contractació es farà una simulació en què els participants hauran de certificar un conjunt de coneixement i àrees d’expertesa necessàries per el bon desenvolupament del projecte a través de l’Skills Passport, i alhora el podran obtenir mitjançant la plataforma de l’ESR.

Any 2022

Les actuacions més destacades dutes a terme durant el 2022 s’han focalitzat en tres aspectes clau del projecte:

1. La definició de l’estàndard de qualificació de competències i habilitats dels tècnics i professionals en l’àmbit de la construcció sostenible. Train4Sustain Competence Quality Standard .
2. Desenvolupament de la plataforma web European Energy Registry com eina per aplicació de l’estàndard i la promoció de professionals i tècnics.
3. Dur a terme una prova pilot a Catalunya per implementar l’estàndard de qualificació de competències en un procés de contractació verda.

1. Train4Sustain Competence Quality Standard TRAIN4SUSTAIN.

L’estàndard de competències i habilitats del projecte Train4Sustain (Train4Sustain Competence Quality Standard ) parteix del treball de la definició de les àrees de coneixement i els learning outcomes que es va dur a terme durant el 2021. Durant el 2022 s’ha treballat per homogeneïtzar-les per poder elaborar l’estàndard. Per dur-lo a terme s’ha fet a través del procediment CEN Workshop Agreement. (CEN: European Committée for standariszation)

Esquema Train4Sustain Standard
Esquema Train4Sustain Standard

Es van realitzar diverses sessions de treball en què cada un dels membres podia compartir els seus comentaris, feedback i fer les propostes de millora corresponents. El procediment per establir un acord CEN CENELEC té una duració de 6 mesos. Es va Iniciar a finals de gener de 2022 i va finalitzar juliol de 2022.

Estructura de l'estàndard T4S
Estructura de l'estàndard T4S

El resultat final ha estat el lliurament d’un estàndard CWA 17939:2022 Train4Ssutain Competence Quality Standard . El document final es pot descarregar en format pdf en l’enllaç següent: https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/RI/cwa17939_2022.pdf.


2. Plataforma web: European Skills Registry

Al llarg del projecte i especialment durant el 2022, s’ha desenvolupat una eina web que permet els usuaris obtenir una certificació amb relació a les seves competències i habilitats en matèria de sostenibilitat en relació a l’estàndard de la qualitat de competències Train4sustain. Aquesta certificació rep el nom de Skills Passports i es basa no només en els coneixements adquirits a través d’una formació especialitzada, sinó que també es basa en l’experiència provada al llarg la carrera professional. (més informació: https://skillsregistry.eu/ )

3. Pilot a Catalunya

Finalment, a partir del quart trimestre de 2021, es va iniciar la tasca relativa a la implementació d’una prova Pilot. Aquest tasca es va finalitzar al setembre de 2022. Aquest pilot consisteix en l’aplicació l’estàndard en un procés de contractació pública en la construcció d’un edifici de 37 habitatges que estava gestionat per part de l’INCASOL.

Es van analitzar el procés de contractació corresponent a la construcció de l’edifici des de la fase de disseny fins la gestió del manteniment. Per tal de simplificar la simulació es va escollir el contracte de definició del Projecte i el de l’obra. D’aquesta manera es van poder analitzar tant els professionals de “coll blanc” (arquitectes i enginyers) com els de “coll blau” (tècnics de la construcció)

Green procurement process
Green procurement process

Es van determinar quines eren les Àrees d’Expertesa que s’haurien de avaluar en cada una de les fase de contractació, en aquest cas la part de disseny i la de l’obra.

Per altra banda, un dels aspectes important a l’hora de fer el Pilot, va ser identificar en quin punt del procés de contractació es podria sol·licitar el certificat de competències i habilitats (SkillPassport) dels professionals i tècnics que hi participaven. En el cas que es va estudiar, es va decidir per aplicar-ho com un criteri de puntuació automàtica en la fase d’adjudicació, ja que els valors estaven regulats per un estàndard prèviament definit.

Com obtenir l'Skills Passport
European Skills Registry

Per poder obtenir l’Skills Passport, les empreses simulades havien de crear un perfil i registrar-les seves competències i experiència a l’European Skills Registry.

Finalment es van comparar els valors presentats a través dels Skills Passports de cada empresa amb els valors requerits en els plecs del contracte per tal de determinar la millor oferta presentada.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/05/23
Acceptat a 31/05/23
Presentat el 31/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document