#M2022


Draft Garcia Juanes 986953412-image1.jpeg

Direcció del projecte

Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a l’Enginyeria(CIMNE)

Altres participants

Departament de Territori, Institut Català d’Energia, EnEffect Consult (Bulgaria), EnergyPro (Regne Unit), Geco Global (Dinamarca), Joule (Estats Units)

Període

Novembre 2020 a octubre 2022

Descripció

Un desafiament important que dificulta les inversions en eficiència energètica (EEI) és la manca de dades estadístiques que indiquin l'estalvi energètic i de costos. Com que les dades continuen descentralitzades i estan disponibles en diferents formats, només es pot utilitzar de forma fiable una petita quantitat de dades per avaluar el rendiment de l'EEI. El projecte EN-TRACK, finançat per la UE i actualment en marxa, aborda aquest problema amb un ecosistema interoperable de dades i eines que poden donar suport a la presa de decisions sobre la rehabilitació d'edificis. El projecte es basa en una infraestructura existent i permetrà la recollida massiva de dades, fent que les dades siguin comparables i interoperables amb altres bases de dades existents i, anàlisis de dades. Els resultats contribuiran a una millor presa de decisions, a la reducció dels riscos d'inversió en l'eficiència energètica dels edificis i a facilitar el tancament d'ofertes d'inversió.

Finalitat de l'acció

Fomentar la renovació energètica dels edificis públics, aconseguint un marc de recollida i tractament de les dades de consum energètic per facilitar l’anàlisi i aconseguir un òptim procés de presa de decisions d’inversió en eficiència energètica.

Novetats que aporta l'acció

Interoperabilitat de les dades de consum energètic provinents de fonts diverses, per ajudar els interessats a l'hora d'invertir en eficiència energètica.

Fonaments de la novetat

Es tracta d’un gran pas per convertir les inversions en eficiència energètica en una activitat principal del sector financer.

Any 2021

El 2021 ha estat el primer any del projecte, durant aquest primer any, s’ha definit l’estratègia de comunicació i difusió a través de la qual es van publicant els diversos avenços i activitats del projecte (s’ha creat la web i s’ha impulsat la participació en les xarxes socials). També s’ha començat a treballar en els requisits per a les dades d'entrada i la seva organització dins de la plataforma EN-TRACK, per tal d’ajudar al consorci a desenvolupar el programari i poder oferir una visió general completa del rendiment de l'edifici i la inversió en eficiència energètica a tota la UE. Es van creant les bases per desenvolupar l’eina.

Per tal de portar-ho a la pràctica el projecte té com a punt de partida dos Pilots: el primer es basa en els edificis públics de la Generalitat i de les seves entitats públiques (gestionat per l’ICAEN i per la DGOTU) i el segon es basa principalment en edificis públics de diversos ajuntaments de Bulgària (gestionat per EnEffect). S’han començat a iniciar tasques amb tots els usuaris potencials per tal de veure quines serien les funcionalitats més adequades per als gestors de l’edifici. Per fer-ho s’han realitzat enquestes i petites presentacions. Per exemple, quines serien les millors visualitzacions per tal de representar totes les dades que recull el sistema i treure’n el màxim rendiment. En paral·lel, durant el 2021 també s’han iniciat activitats de difusió de l’eina a traves dels anomenats Building Owner Forums (BOF) i els Financial Institution Forum (FIF), que són trobades periòdiques amb els grups d’interès (stakeholders), no només per tal d’explicar els beneficis que els pugui aportar l’eina, sinó també per obtenir feedback i millorar l’eina de forma continua. És important destacar que el projecte no només es centra en aspectes energètics (consums i costos) sinó que també inclou la consideració dels beneficis no energètics, és a dir el valor afegit derivat de la implementació d’una mesura d’eficiència energètica (confort tèrmic i visual dels usuaris finals, reducció de costos de manteniment, entre altres).

Draft Garcia Juanes 986953412-image2.png

Any 2022

El 2022 ha estat el segon any del projecte, els esforços s’han centrat principalment en la definició de les funcionalitats de la plataforma, així com els aspectes gràfics i visuals, és a dir, la interfície amb l’usuari. El desenvolupador de la plataforma ha estat CIMNE (Centro Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria)

Imatges de la plataforma en desenvolupament.
Imatges de la plataforma en desenvolupament.


Per tal de testejar l’eina, el projecte té com a punt de partida dos Pilots, el primer contempla tots els edificis públics de la Generalitat i les seves entitats públiques (activitats gestionades per ICAEN i per la DGOTUA) i , per altra banda, el segon Pilot es basa principalment en edificis públics de diversos ajuntaments de Bulgària (gestionat per EnEffect). S’han començat a iniciar tasques amb els usuaris potencials, especialment en el cas dels edificis de la Generalitat, amb els quals ja s’han dut a terme diverses jornades i sessions de formació. Aquesta tasca ha estat liderada per ICAEN i per la DEGOTUA. En el cas del Pilot català la majoria dels usuaris ja han pogut introduir les mesures d’eficiència energètica realitzada durant el 2021 i 2022. En el cas de Bulgària s’està treballant en la definició del Pilot i les prioritats que s’hauran de complir.

Per altra banda, també es defineixen tasques concretes en què els Gestors dels Edificis, d’ambdós pilots, han de testejar la plataforma per tal de remetre els seus comentaris per tal que es puguin les modificacions i adaptacions necessàries a la plataforma.

És important destacar que al llarg del projecte, no només es centra en una sèrie d'aspectes energètics (consums i costos) sinó també inclou la consideració dels beneficis no energètics, és a dir el valor afegit derivat de la implementació d’una mesura d’eficiència energètica (confort tèrmic i visual dels usuaris finals, reducció dels costos de manteniment, entre altres).

Activitats de difusió i reunions de treball:

L’abril de 2022 es va fer la primera reunió presencial del projecte, que va tenir lloc a Sofia (Bulgària) i el novembre de 2022 la segona reunió del projecte que va tenir lloc a Londres, aquesta última assistència en línia.

  

Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/05/23
Acceptat a 31/05/23
Presentat el 31/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: H2020

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document