#M2022

Draft Garcia Juanes 621119097-image1.png

Direcció del projecte

Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP)

Altres participants

Departament de Territori, Omnia Energia, Geco Global, Synergie, Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a l’Enginyeria (CIMNE), Factor4, AdvanticSys, Hebes, Regulatory Assistance Project, Universitat de Calabria, Danish Board of Thecnology Foundation, OFFIS - Institute for Information Technology.

Període

Setembre 2019 - agost 2022

Descripció

El projecte SENSEI, finançat pel programa de recerca i innovació de la UE H2020, dissenya i prova models innovadors de transaccions que permeten actualitzar l'eficiència energètica als edificis, de manera que ofereixen valor a través dels següents camins:

  • Esquemes d'incentius que orientin les intervencions d'eficiència energètica cap a mesures que siguin beneficioses tant per als propietaris de l'edifici com per a la xarxa elèctrica.
  • Mecanismes de capacitat que compensin l'eficiència energètica per reduir permanentment el consum d'energia, afectant així positivament els requisits màxims de capacitat i les reserves de rampes.
  • Eliminació del risc de pagar estalvis no realitzats en els programes de finançament d'eficiència energètica.

Finalitat de l'acció

Potenciar la renovació energètica d'edificis, assolint així els objectius marcats per la Unió Europea, en el parc edificat existent. Per això, es prepara l'establiment d'un model de pagament per prestacions (P4P: Pay for Performance) que faci més factible el desenvolupament dels projectes de renovació energètica fent ús dels models EPC (Energy Performance Contract: contractes de prestació energètica).

Draft Garcia Juanes 621119097-image2.png


Novetats que aporta l'acció

SENSEI es basa en esquemes innovadors de pagament per rendiment (P4P), segons els quals els pagaments per eficiència energètica es basen en estalvis provats i mesurats (mitjançant mètodes de mesura i verificació acordats prèviament).

Es tracta d’un projecte pioner a Europa que pren per exemple el model de pagament per rendiment dels Estats Units.

Any 2021

Durant el 2021 s'ha treballat per consolidar la definició del model SENSEI i el rol de cada un dels actors que han d'interactuar: els propietaris dels edificis, les empreses de serveis energètics, els operadors del mercat energètic, les administracions públiques com a facilitadores d'aquests tipus d'esquemes i, en especial, la figura de l’agregador d’eficiència energètica, que pot agrupar diferents projectes per tal d'avaluar-ne l’estalvi potencial i la idoneïtat per participar o no en un model P4P. Per fer-ho s’ha definit l’esquema següent:

Draft Garcia Juanes 621119097-image3.png

També es va realitzar la primera reunió presencial del projecte durant el mes de novembre de 2021 a Brussel·les. En aquesta reunió es va parlar de la definició del model SENSEI i de com podria dissenyar-se per fer-ne una millor difusió.

Finalment durant el 2021, s’han publicat la majoria dels reports i informes del projecte, entre els quals destaquen:

  • Evolució de les polítiques a la Unió Europea i estratègies per als models de negoci Pay-for-Performance”, en què es va analitzar com podria encaixar a la normativa europea el model P4P que actualment està implementat als Estats Units
  • Mètodes de mesura dinàmica i verificació de l'estalvi energètic” en què s’analitza com establir models de Mesura i Verificació (M&V) dinàmics que ofereixin una eina avançada de mesura de l'eficiència energètica anomenada Eensight, amb l’objectiu contribuir a l'avenç de la mesura automatitzada dels estalvis obtinguts.

Any 2022

El 2022 ha estat el darrer any del projecte SENSEI i tots els esforços s’han centrat a consolidar els conceptes i finalitzar els lliurables pendents.

S’ha elaborat l’informe D6.2 1 Blueprint for running a P4P pilot in Catalonia, i s’ha col·laborat en la redacció d’altres lliurables liderats per altres socis.

Per altra banda, durant el 2022 i principi de 2023, s’han dut a terme principalment les tasques de difusió i comunicació del projecte, amb relació al concepte de pagament per rendiment (Pay for Performence) dintre el context del model SENSEI.

Entre aquestes activitats destaquem: els “Capacity Building Events”, una conferència a la “green Week” europea, i la participació a la “Final Conference”

Capacity Building Events aquestes jornades tenen com objectiu donar a conèixer els resultats obtinguts al llarg del projecte, així com explicar els diferents conceptes i metodologies desenvolupades. S’han realitzat un total de 4 sessions una d’elles a Catalunya amb la col·laboració de CIMNE.

La conferència a la Green Week: va tenir lloc entre el 30 de maig i 5 de juny de 2022.

En concret, el projecte SENSEI, va organitzar una d’aquestes sessions amb el títol “Matching the ambitious EU energy efficiency goals with profitable business models” (Adaptar els objectius ambiciosos en matèria d’eficiència energètica de la UE a models empresarials rendibles”). En aquest cas, es parlava dels diferents beneficis que comporta un model de finançament basat en el pagament per rendiment (Pay for Performance). En aquesta sessió hi va participar un expert nord americà, Matt Golden, que ha desenvolupat un sistema ((https://www.recurve.com/) per el càlcul de Mesura i Verificació (M&V), necessari per el càlcul dels estalvis energètics per el càlcul final dels incentius dels models Pay4Performance.

Enllaç a la gravació: https://www.youtube.com/watch?v=jHVk0FIlnDY

Green Week Event Sensei
Green Week Event Sensei


Conferencia final. 24 de Gener de 2023. Brussel·les

El 24 de gener, l'equip de SENSEI va celebrar la seva conferència final, al cor del Barri Europeu a Brussel·les, reunint 14 ponents per presentar els assoliments del projecte, debatre els aspectes polítics relacionats amb l'eficiència energètica dels edificis i els propers passos i oportunitats per al projecte. També es van reunir amb experts de diversos països i procedències diferents per intercanviar idees i reflexionar sobre què ha de passar perquè els esquemes de pagament per rendiment (P4P) arribin a Europa, fent que els edificis siguin més eficients energèticament i atractius per a tercers.

Entre els convidats, fem especialment menció de la participació de Margot Pinault, responsable de polítiques de la Direcció General d’Energia i Eficiència Energètica de la Comissió Europea, va fer una presentació sobre els antecedents polítics i la nova Directiva d'eficiència energètica (EED).

El Servei d’Arquitectura va participar com a ponent en la sessió de debat que va tenir lloc al final de la jornada i en què platejaven les qüestions més rellevants i de cara a futur sobre la possibilitat d’implementar un model basat en el Pay for Performance (pagament per rendiment).

Imatge conferència Final SENSEI
Imatge conferència Final SENSEI


Per altra banda, també s’han publicat unes píndoles en format vídeo per explicar el concepte del Pay for Performance (P4P), així com els aspectes clau del model SENSEI.

Aquests vídeos en angles es poden consultar a : https://www.youtube.com/@SENSEI-AnECHORIZONproject/videos i estan subtitulats en les llengües pròpies dels països que han participat en el projecte (català, castellà, anglès, grec, italià, alemany, danès i francès)

Exemple video Píndola Informativa SENSEI
Exemple vídeo Píndola Informativa SENSEI
Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/05/23
Acceptat a 31/05/23
Presentat el 31/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: H2020

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document