#M2020

Direcció de projecte

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Període

02.07.2018-31.12.2020

Descripció

El Departament de Territori i Sostenibilitat, l'any 2011, va presentar el primer Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya, que mostrava la voluntat de millorar la manera de governar, de manera que la cooperació entre la societat i l'Administració definís els eixos de treball en la planificació i execució de les accions de polítiques ambientals i de suport al tercer sector.

Aquest Pla tenia una temporalitat de quatre anys 'del 2011 al 2014' i es elaborar recollint els resultats d'un procés de participació amb les entitats del sector ambiental. L'any 2015 es va elaborar un segon pla quadriennal que va finalitzar el 2018. Cada Pla comptava amb plans d'acció anual, on s'indicava la previsió de les accions que es durien a terme, algunes proposades per entitats i altres pel propi Departament.

El 2018 es va decidir impulsar un procés de participació innovador: un procés de pressupostos participatius. En una primera etapa d'aquest procés, les entitats ambientals de segon nivell (federacions) recullen les propostes d'accions de les entitats i les presenten al Departament. En una segona fase, el Departament, seguint uns criteris predefinits valora aquestes propostes i selecciona les viables. I en un tercer lloc, les entitats ambientals inscrites al Registre de Medi Ambient i Sostenibilitat, voten els projectes als quals volen destinar els 75.000 euros assignats per finançar actuacions de suport al sector.

El 2019, després d’una fase de recollida de propostes i d’una fase de votació, es publiquen els resultats en el web. Hi ha un empat entre la cinquena i la sisena acció més votada, fet que implica augmentar l’import previst de 75.000 € a gairebé 89.000 € per poder-les finançar ambdues.

L’adjudicació d’un dels contractes s’allarga i l’actuació no acaba el 2019 sinó el 2020.

Les actuacions subvencionades han estat:

  • Organització de jornades i tallers per promoure, divulgar i dinamitzar projectes de ciència ciutadana 14.999 €
  • Organització d'una formació i un assessorament sobre el servei comunitari adreçada a entitats ambientals. Disseny de projectes de servei comunitari 14.999 €
  • Organització i dinamització de taules de participació territorials entre entitats ambientals, Parcs Naturals i ens locals 14.999 €
  • Dinamització d'un Grup de Treball interdisciplinar i multiprofessional per revisar recursos educatius sobre patrimoni natural i biodiversitat a Catalunya 14.800 €
  • Creació de podcasts adreçats a la ciutadania i entitats ambientals sobre temes d'actualitat ambiental 14.700 €
  • Elaboració d'un estudi sobre el perfil professional de l'educador ambiental i del guia de natura (perfil, funcions i competències). 14.500 €

Finalitat de l'acció

- Fer partícips les entitats ambientals catalanes en les polítiques i accions de suport al tercer sector ambiental, i en la promoció del voluntariat ambiental de natura.

- Socialitzar l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030 (Estratègia ÉsNatura), i promoure la realització d'accions per fomentar la implicació social que comporta.


Draft Rubert Taya 275419116-image1-c.jpeg

Seguiment del projecte al portal participa.cat


Novetats que aporta l'acció

Fins la data les accions de suport al tercer sector s'emmarcaven en el Pla de suport al tercer sector ambiental. Al 2018, un cop finalitzat el segon Pla, s'opta per organitzar un procés de pressupostos participatius per acordar les accions que s'executaran el 2019.

Les innovacions principals respecte els anys anteriors són dues. D'una banda, els resultats seran vinculants i no consultius com en els anteriors casos. De l'altra, el procés no va enfocat a elaborar un document, sinó a fer que les entitats del sector decideixin quines actuacions prioritzen executar el 2019.

Fonaments de la novetat

Aquest procés és una prova pilot. És el primera vegada que s'elaboren pressupostos participatius a la Generalitat de Catalunya.

S'inicia el procés de participació.

Es publiquen els resultats i s’impulsen els accions.

S’actualitza el web amb les accions que s’han anat desenvolupant en el marc de cada projecte i es publiquen els resultats de les accions iniciades.

La contractació d’un estudi sobre el perfil professional de l'educador ambiental i del guia de natura (perfil, funcions i competències) no es va poder iniciar el 2019, com estava previst. Durant el 2020 es contracta i executa aquesta acció. Els resultats es presenten públicament i es publiquen al web.

Per saber-ne més:

Anna Estella

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/07/21
Presentat el 30/07/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Governança

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Caracterització del tercer sector ambiental

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0