#M2022

Direcció de projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període:
 01/01/2014 a 31/12/2022

Descripció


El projecte comprèn estudis geofísics i desenvolupament de metodologies basades en la integració de dades geofísiques que permetin donar suport als diferents grups de treball de l'ICGC així com realitzar estudis geofísics per diferents estudis del terreny. Inclou també els treballs relacionats amb la implementació de nous equips, nous mètodes de treball i actualització de programari.


Draft Echave-Sustaeta 496968282-image1.png

Campanya de camp de sísmica passiva per a la implementació de mesures de soroll sísmic en Array a la zona del Vallès dins el projecte Geourban

Observacions

Les tècniques geofísiques són un conjunt de mètodes i eines d'adquisició i tractament de dades mesurades en superfície o en fondària que permeten caracteritzar l'estructura del subsòl mitjançant les seves propietats físiques (elèctriques, tèrmiques, mecàniques, magnètiques, gravimètriques, radioactives, etc).

Finalitat de l'acció

Millorar les tècniques geofísiques per a oferir millors resultats i aplicacions en àmbits molt diversos com són la geotècnia, l'enginyeria civil i els riscos geològics; la cartografia geològica, la geotèrmia, la hidrogeologia, els estudis de mediambientals, l'enginyeria sísmica, l'edafologia i l'arqueologia.

Fonaments de la novetat

Adaptació de noves tecnologies als estudis geofísics per a una millor determinació de l'estructura del subsòl. Determinació de noves metodologies de treball, programaris de processament de dades, inversió de dades i modelització.


Draft Echave-Sustaeta 496968282-image2.jpeg

Draft Echave-Sustaeta 496968282-image3.jpeg

Draft Echave-Sustaeta 496968282-image4.jpeg

Any 2020

Noves metodologies geofísiques aplicades a l'estudi del subsòl de les diferents conques de Catalunya a través del mètode gravimètric. Aquest nou mètode ha estat incorporat dins del flux de treballs de geofísics. S'han desenvolupat programaris per a dur a terme el processat de les dades, amb les correccions corresponents inclosa la topogràfica i batimètrica, i també s'ha aplicat el programari Oasis Montaj per a la posterior modelització del subsòl. Dins del projecte GEOURBAN, s'ha dut a terme una nova campanya de sísmica passiva amb la realització d'un array de gran obertura, per establir models profunds del paràmetre Vs.

Any 2021

Actualment, s'està treballant a ampliar aquestes metodologies incorporant la tècnica gravimètrica i també la interferometria sísmica, sempre amb l'objectiu final d'integrar el màxim de dades geofísiques en la interpretació final per tal de reduir incerteses. En el marc del projecte AMEPART, s'havia planificat una campanya de camp d'una setmana de durada, però aquesta va ser cancel·lada a causa de la pandèmia Covid-19.

Any 2022

Durant el 2022 s'ha treballat en els següents projectes:

- Projecte AMEPART: processat dels registres de soroll sísmic amb el mètode del quocient espectral H/V per obtenir la freqüència fonamental del sòl a les zones de Huelva, Sevilla i Aznalcóllar.

- Desenvolupament de la metodologia per caracteritzar el basament rocós mitjançant la tècnica de la interferometria de dades de soroll sísmic ambiental.

- Projecte IMAGYN: Realització d'una campanya de sísmica passiva amb la tècnica d'interferometria sísmica amb un perfil des del sud del Cadí fins a França (Pirineu Oriental català) per caracteritzar els granits de la zona. Instal·lació de 28 sensors de curt període i 18 sensors de llarg període al llarg d'aquest perfil alternant els dos tipus de dispositius. Processat de les dades per extreure valors de freqüència fonamental per tal d'estudiar l'estructura cortical dels granitoides d'aquesta zona. Reprocessat de les dades de gravimetria adquirides per l'IGME amb la tècnica del quocient espectral H/V.

- Projecte NSOURCE: realització de treball de camp per conèixer la geologia de la zona de l'Ebre i marcar els objectius més concrets que ha d'atacar la geofísica. Presa de mesures en un perfil de prova amb la tècnica innovadora IP a la zona de Guilleries.

- Desenvolupament de codi propi en Python per a l'elaboració d'espectrogrames per a la comparació del contingut freqüencial dels registres, abans de l'obra i després de l'obra.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/23
Acceptat a 01/06/23
Presentat el 01/06/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document