#M2022

Draft Echave-Sustaeta 778419366-image1.png


Direcció del projecte/coordinació de l’activitat: 

Leitat

Participants: 

Agència de l’Habitatge de Catalunya, Institut de Tecnologia de la Construcció, Cartif, Alchemia nova, Visum, Aiguasol, LGi, Estudi d’arquitectura Reinberg, Turn Too, Neues leben, Housing Europe, WE&B, Fondazione Icons, IDP, Homebiogas

Període: 

02/05/2018 a 30/04/2023 

Descripció

HOUSEFUL és un projecte de 4 anys i mig, finançat per la Unió Europea. L'habitatge es un dels sectors que més recursos consumeix a nivell europeu i per tant, contribueix en gran mesura a les problemàtiques mundials d'esgotament de recursos i canvi climàtic. Amb l'objectiu de millorar la gestió dels recursos al llarg del cicle de vida d'un edifici, el projecte HOUSEFUL pretén demostrar la viabilitat d'un conjunt de fins a 11 solucions circulars en habitatges. Les 11 solucions HOUSEFUL s'analitzaran des de un punt de vista ambiental (avaluació del cicle de vida), econòmic (cost del cicle de vida) i social (avaluació social). Al mateix temps els socis analitzaran l'aplicació de les solucions en 4 casos de demostració. Els resultats obtinguts es faran servir per definir un servei integrat a les llars impulsat i promogut a traves d'un SaaS (programari com a servei). El SaaS integrarà una eina per quantificar el nivell de circularitat dels edificis. Amb els resultats obtinguts es definirà un servei integrat pels habitatges, com a eina d'ajuda per redissenyar el model de negoci tradicional lineal cap a la circularitat.

Draft Echave-Sustaeta 778419366-image2.jpeg

Finalitat de l'acció

L'objectiu principal de HOUSEFUL es crear un nou servei amb 11 solucions en economia circular, testar-les i integrar-les en 4 edificis/promocions d'habitatges existents dos a Àustria a la cuitat de Viena i dos a Catalunya, una al municipi de Sabadell i l'altre a Terrassa. HOUSEFUL proposa solucions innovadores com a serveis als grup interessats del mercat millorant l'eficiència dels recursos (materials, aigua, residus, energia) i reduint l'impacte ambiental negatiu al llarg del cicle vital.

Draft Echave-Sustaeta 778419366-image3.png

Novetats que aporta l'acció

Solucions i serveis circulars innovadors per a noves oportunitats de negoci en el sector de l'habitatge de la UE. La oportunitat per l'AHC es analitzar i aplicar solucions d'economia circular en el sector de l'habitatge i en concret en les intervencions de dues adequacions o renovació d'edificis d'habitatge propietat de l'AHC.

Any 2019

Edifici del Bloc dels Mestres a Sabadell, província de Barcelona

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya implantarà algunes de les solucions creades al projecte Houseful en aquest edifici aprofitant la seva rehabilitació.

L’edifici, construït l’any 1958, es troba totalment aïllat a partir de la primera planta, te orientació sud-est i consisteix en una finca de 9 pisos d’alçada, amb 16 habitatges, 2 per planta, i un local per a l’associació de veïns del barri a planta baixa. Tots els espais dels habitatges són exteriors.

La reforma adaptarà l’edifici als requeriments del nou Codi Tècnic de l’Edificació i hi ha una part considerable de reforç estructural. Es col·locarà un aïllament exterior al seu embolcall, ja que actualment l’edifici no en disposa, i s’instal·larà gas natural per a la cuina i per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària que es feia amb acumuladors elèctrics.

Les solucions proposades al projecte Houseful es combinaran amb la rehabilitació convencional de l’edifici aplicant-se, o bé com a instal·lacions addicionals, o bé com a substitució de materials i sistemes.

Draft Echave-Sustaeta 778419366-image4.jpeg

Figura 3: Esquema de les solucions que s’aplicaran a l’edifici demostratiu 1, El Bloc dels Mestres a Sabadell.

Les solucions que s’implantaran són les que es mostren a la Figura 3.

  •  Solució 5Recollida d’aigües grises i pluvials que es filtraran amb mètodes naturals consistents en plantes per després passar per un procés d’higienització amb ozó i raigs Ultra Violats i posteriorment fer-la servir per les cisternes dels vàters i/o per irrigació.
  •  Solució 7Recull d’aigües negres i barreja amb la fracció orgànica per a la obtenció, després d’un procés de digestió anaeròbica, d’un digestat generant tres subproductes:


1. Biogàs: es farà servir com a combustible per a un motor de cogeneració que produirà energia tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària i energia elèctrica pel propi consum de l’edifici.

2. Compost d’alta qualitat (Solució 8): per abonar els jardins comunitaris de les immediacions.

3. Aigua tractada: S’ajuntarà amb la resultant de la solució 5.

  •  Solució 9: realització d’una òptima gestió dels residus de construcció de l’edifici garantint la seva correcta disposició pel seu posterior reciclatge.
  •  Solució 10: Millora de l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació de mesures passives, instal·lació d’un SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) substituint l’aïllament de poliestirè per un aïllament de suro (natural i 100% reciclable).
  •  Solució 11: Instal·lació d’energies renovables, en aquest cas, energia solar tèrmica i cogeneració amb biogàs, i realització de la gestió de l’energia generada.

Any 2020

Durant el 2020 s’han desenvolupat les tecnologies actives a nivell de laboratori per posteriorment aplicar-les a escala real dels habitatges en ús en els edificis demostratius. El 2020 el consorci ha patit les repercussions de la retirada de la consultoria IDOM i un reajustament de les tasques dins el consorci, el que ha comportat un retard en les solucions actives del demostratiu del Bloc dels Mestres. Al novembre del 2019 es van iniciar les obres de renovació en els 16 habitatges d’aquest edifici, actualment desocupat. La durada prevista d’obra es de 17 mesos. Al desembre de 2020 s’han implementat les primeres partides de menor impacte en obra com són els envans extradossats i cel ras de guix reciclat, corresponents a les solucions 9 i 10 de l’esquema.

Draft Echave-Sustaeta 778419366-image5.png


L’AHC ha aportat com a segona promoció on implementar algunes de les solucions, la mateixa promoció de 30 habitatges de la Ronda Arraona de Sant Quirze del Vallès del projecte Plug and Harvest, donades les múltiples patologies de façana a resoldre, i que permet aplicar principis d’economia circular a l’envolupant tèrmica en les façanes est i oest de l’esquema vist al projecte Plug and Harvest.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 07/06/23
Acceptat a 07/06/23
Presentat el 07/06/23

Volum Agència de l'Habitatge de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: H2020

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document