#M2022

Període: 01/01/2014 a 31/12/2022

Direcció de projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Descripció

Estudis sobre nous sensors d'observació de la Terra d'aplicació a la cartografia i a la geoinformació temàtica: models geomètrics i radiomètrics, calibratges, fusió de dades de diferents sensors, noves plataformes d'observació (drons, petits satèl·lits, etc.)

Draft Echave-Sustaeta 315821826-image1.jpeg

Comportament tèrmic i illa de calor, sobre cartografia Local Climate zones, realitzada al municipi de Granollers a partir de dades del sensor TASI

Draft Echave-Sustaeta 315821826-image2.jpeg

Imatge del sensor AISA-EAGLE corregida geométrica i radiométricament en la combinació de bandes ( 197, 64, 32) sobre el riu Ter per l’estudi de la vegetació de Ribera

Observacions

S'incorporen també treballs en intel·ligència artificial en l'optimització de fusió de dades de sensors d'observació de la Terra per a la generació de productes i serveis, en particular per l'anàlisi i classificació de masses arbustives, a partir de machine learning de datasets hieprespectrals en VNIR aeroportat i satèl.lit Sentinel 2.

Draft Echave-Sustaeta 315821826-image3.jpeg

Comparativa entre Sentinel 2 i el comportament espectral simulat sobre cobertes forestals del futur satèl.lit d’observació de la Terra (GENEO) en el marc de l’etratègia NEWSPACE CATALUNYA

Finalitat de l'acció

Caracterització precisa de la geometria de les càmeres digitals zenitals i obliqües, estudi dels models geomètrics de sensors d'observació de la Terra i exploració de llurs possibilitats cartogràfiques i aplicacions temàtiques.

Novetats que aporta l'acció

* Millores en el calibratge radiomètric de les càmeres fotogramètriques.
* Avaluació del potencial del sensor aeroportat hiperespectral AisaEAGLE-II en agricultura de precisió i determinació de variables biofísiques del sòl i la vegetació.
* Estudis de la sensibilitat del paràmetre d'emissivitat hiperespectral en infraroig tèrmic del sensor TASI per a la determinació de la tipologia de materials.
* Anàlisi de les cobertes vegetals i forestals amb imatges radar.
* Ús d'imatges de la càmera obliqua per a la generació i/o compleció de models de ciutats.
* Anàlisi comparada amb datasets AISA+TASI sobre cobertes artificials de les potencialitats de bolòmetres radiomètrics en el tèrmic com a complement o substitució hiperespectrals tèrmics com el TASI

Fonaments de la novetat

Desenvolupament d'eines i metodologies per a optimitzar la transformació de dades captades pels sensors d'observació de la Terra en geoinformació, així com el disseny de noves plataformes de captació i anàlisi del seu valor afegit i capacitat d'explotació en usabilitat en Observació de la Terra en petits satèl·lits i aeroportats bolomètrics en el tèrmic.

Any 2018

* Anàlisi de les cobertes vegetals i forestals amb imatges radar.
* S'incorporen també treballs en intel·ligència artificial en l'optimització de fusió de dades de sensors d'observació de la Terra per a la generació de productes i serveis.

Any 2020

* Millores en el calibratge radiomètric de les càmeres fotogramètriques.
* Avaluació del potencial del sensor aeroportat hiperespectral AisaEAGLE-II en agricultura de precisió i determinació de variables biofísiques del sòl i la vegetació.

Estudis de la sensibilitat del paràmetre d'emissivitat hiperespectral en infraroig tèrmic del sensor TASI per a la determinació de la tipologia de materials.

* Anàlisi de les cobertes vegetals i forestals amb imatges radar.
* Ús d'imatges de la càmera obliqüa per a la genaració i/o compleció de models de ciutats.
* Anàlisi comparat amb datasets AISA+TASI sobre cobertes artificials de les potencialitats de bolòmetres radiomètrics en el tèrmic com a complement o substitució hiperespectrals tèrmics com el TASI

Any 2021

Durant l'any 2021 s'ha dut a terme treballs relacionats amb el comportament tèrmic de municipis a partir de les dades TASI i simulacions de les Local Climate Zones, per analitzar l'impacte dels canvis en les cobertes sobre l'ecosistema urbà.

D'altra banda, s'ha realitzat gràcies al sensor AISA-EAGLE les cobertures per a la detecció de fenologies de les cobertes vegetals, en concret en àmbits de classificació de la vegetació de les lleres dels Rius, com a eina de suport a la decisió, davant de situacions d'events meteorològics extrems.

Paral·lelament, s'ha definit una primera arquitectura de la Plataforma de Gestió de Dades dins l'estratègia NewSpace Catalunya. S'han analitzat els potencials casos d'ús en la sinèrgia entre petits satèl·lits d'observació de la Terra i Internet of Things i s'estan desenvolupant prototips de correcció geomètrica, radiomètrica i atmosfèrica per la usabilitat del futur segment de satèl·lits d'observació de la Terra en l'estratègia NewSapce Catalonia.

Any 2022

Durant l'any 2022 s'ha realitzat el processat d'imatges TASI per l'anàlisi hiperespectral en fusió amb hiperespectralitat en el visible i infraroig proper de la campanya de vol LIDARCAT3, per a la determinació de candidats a cobertes de fibrociment. d'altra banda, s'ha processat les imatges AISA_EAGLE per l'anàlisi hiperespectral en fusió amb hiperespectralitat en infraroig tèrmic de la campanya de vol LIDARCAT3, per a la determinació de candidats a cobertes de fibrociment.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/23
Acceptat a 01/06/23
Presentat el 01/06/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document