La Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA), a través del Servei d’Arquitectura, participa en el projecte Train4Sustain, finançat amb fons europeus H2020.

El projecte va començar el maig de 2020, dura 30 mesos i hi participen 7 socis.

Train4Sustain té dos objectius primordials:

a. Estimular la demanda de professionals competents en l’àmbit de la sostenibilitat energètica dins de la UE. Per dur-ho a terme es desenvolupa un estàndard de qualificació de competències en formació dels agents involucrats en la construcció sostenible harmonitzat a tota la Unió Europea.

El desenvolupament d’aquest objectiu requereix investigar el tipus, el nombre i els sistemes de qualificacions professionals del sector de la construcció que hi ha disponibles en els diferents països europeus en l'àmbit de la sostenibilitat energètica.

b. Millorar els processos de contractació pública verda (CPV) en l’àmbit de l’edificació a la Unió Europea (UE), a partir de l’anàlisi del procés de contractació a diferents països de la UE i el llançament d'un projecte pilot.

Comitès locals de projectes

El projecte constitueix els Comitès locals de projectes (LPC) per implicar activament grups representatius de cada país o regió, que esdevindran la base de la xarxa Train4Sustain. Aquests grups de treball informals estan integrats per experts relacionats amb l’edificació i de procedència diversa: administració pública, professionals, empreses i operadors de sistemes de qualificació i empreses de formació. Els LPC romandran actius durant tota la durada del projecte amb l’objectiu de:

 • Proporcionar observacions i suggeriments sobre els resultats del projecte.
 • Involucrar usuaris finals potencials en el projecte.
 • Donar suport a les activitats de difusió i comunicació.
 • Donar suport a l’explotació dels resultats del projecte.

La descripció dels objectius i línies d’actuació del projecte es pot llegir en aquesta notícia sobre el segon LCP.

El 16 de setembre de 2022 va tenir lloc el tercer comitè local de projectes Train4Sustain, per tal de recollir observacions i suggeriments en relació a temes analitzats en el projecte.

Draft Rubert Taya 832341920-image2.png

La jornada estava estructurada en tres parts: la primera centrada en l’acord establert amb les associacions del CEN CENELEC, la segona amb una mostra de les funcionalitats de la plataforma European Skill Registry (ESR) i la tercera amb una presentació del cas pilot de contractació pública verda.

1. CEN Workshop en relació a l’Estàndard de competències del projecte TRAIN4SUSTAIN.

Què són el CEN i el CENELEC?

El CEN és el Comitè Europeu de Normalització, aquest és una associació que agrupa els organismes nacionals de normalització de 34 països europeus. Juntament amb el CEN, hi ha el CENELEC, el Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica. Ambdues associacions ofereixen la plataforma CEN-Workshop, com a plataforma de treball col·laboratiu per elaborar documents de referencia i estàndards europeus.

En aquest sentit, s’ha establert un acord entre aquests organismes, els socis del projecte Train4Sustain i altres membres externs de l’àmbit de la construcció sostenible, per tal desenvolupar un estàndard a partir dels continguts treballats al llarg del projecte i que aquest pugui arribar a ser una norma.

Estructura i funcionament de l’estàndard

L’estructura inicial d’aquest estàndard prové dels resultats obtinguts pel projecte Train4Sustain:

Aquesta estructura té 4 camps temàtics principals: medi ambient, societat, economia i processos que es divideixen, al seu torn, en àmbits progressivament més petits. Posteriorment per a profunditzar en la definició dels coneixements i les habilitats de cada un d’aquests àmbits es va fer una diagnosi que engloba tots els països participants per identificar cursos de formació que s’impartien als diferents països i es va crear una estructura jerarquitzada comuna.

Estructura jeràrquica.

En concret cada un dels àmbits s’estructuren en aquests diferents nivells:

 • Nivell 1. Dimensions
 • Nivell 2. Camps temàtics
 • Nivell 3: Macro àrees d’expertesa
 • Nivell 4. Àrees d’expertesa
* Learning outcomes.
713.997x713.997px

L’últim nivell són els learning outcomes (unitats mínimes de coneixement).

620.977x620.977px

Cada learning outcome està descrit per diferents epígrafs i cada epígraf es pot avaluar segons el nivell d’assoliment adquirit (des de tenir el coneixement fins a haver adquirit l’habilitat).

Per cada un dels camps professionals següents s’ha definit el nivell mínim de coneixement de cada learning outcome i la fase del procés de construcció a la qual s’aplica:

 • Arquitectura.
 • Enginyeria mecànica.
 • Enginyeria civil.
 • Enginyeria elèctrica.
 • Enginyeria ambiental.
 • Enginyeria energètica.
 • Gestió de la construcció.
 • Gestió de l’edificació.
 • Finançament i contractació.

L’avaluació d’aquests coneixements s’haurà verificar per una entitat independent que valorarà la certesa dels coneixements i la formació obtinguda per cada professional.

Tal i com s’ha dit anteriorment l’objectiu d’aquest treball de col·laboració és que aquest esquema esdevingui un estàndard i s’està impulsant el procés per aconseguir-ho. El procés de definició del CEN ha tingut una durada de 6 mesos. Recentment s’ha finalitzat el període de consulta, es pot accedir al document provisional i al procés aquí.

622.995x622.995px

2. La Plataforma European Skill Registry (ESR)

La plataforma ESR és una aplicació web que permetrà la utilització d’aquest estàndard per tal de facilitar-ne la seva implementació. D’aquesta manera, els professionals i les empreses es podran registrar de forma voluntària i deixar definits en els seus perfils personals els seus CV, les seves Àrees d’expertesa i la seva experiència professional.

Un cop l’estàndard funcioni, es podrà utilitzar en la contractació pública, que és un tractor d’activitat de construcció molt potent. A les licitacions es podrà requerir que cada tipus de professionals involucrats compleixin determinats nivells de formació, la qual cosa, en primer lloc, garantirà la qualitat professional dels equips i, per tant, de l’execució del projecte.

Igualment, l’aplicació de l’estàndard pot actuar com un incentiu per actualitzar la formació professional de les persones amb qualificacions menors i augmentar la capacitació tècnica en temes de sostenibilitat. En cas que un professional detecti que li manquen certs coneixements en sostenibilitat, o bé que hauria de millorar en certes àrees d’expertesa, si vol formar part d’una organització o bé vol participar en un projecte, tindrà també a la seva disposició una oferta de cursos a través d’aquesta plataforma

Funcionalitats de la Plataforma ESR

Les funcionalitats principals de la plataforma són la cerca de experts per part d’organitzacions públiques i privades per a l’execució de projectes i obres de construcció sostenible.

D’altra banda, es busca que els mateixos professionals i organitzacions puguin difondre els seus coneixements, experiència i habilitats en les diferents àrees temàtiques de la construcció sostenible.

Draft Rubert Taya 832341920-image6.png

3. La contractació pública verda i la plataforma ESR – Presentació del cas pilot

Tal com s’ha especificat, un dels objectius principals del projecte és fomentar que professionals estiguin altament formats en temes de sostenibilitat i estimular la seva formació continuada al llarg de la seva vida professional (més enllà de l’educació universitària formal).

A l’últim bloc de l’LPC es va explicar l’aplicació de la metodologia i ús de la plataforma a un cas pilot concret de contractació en l’àmbit de l’edificació a Catalunya.

465.99x465.99px

El projecte pilot escollit és un projecte de l’INCASÒL que participa simultàniament en el projecte Europeu Synikia. Aquest projecte consisteix en la construcció d’un edifici d 38 habitatges protegits en règim de lloguer. Un dels requeriments de la licitació és la qualificació energètica de l’edifici “A”. El procés de construcció per dur a terme aquesta construcció ha involucrat la formalització de 5 contractes, entre els quals es troben l’equip d’arquitectura, aparellador, empresa d’enginyeria, empresa de construcció i manteniment.

La prova pilot s’ha centrat en el contracte de disseny de l’edifici amb l’equip d’arquitectura. El procés de licitació d’aquest contracte es desenvolupa en dues fases.

Una prèvia de selecció participants i una segona fase on cadascuna de les cinc empreses seleccionades presenten les seves propostes juntament amb el Skillpassport dels professionals del seu equip.

Després d’una anàlisi prèvia s’ha estimat que el que el millor punt del procés on introduir-los seria en aquesta fase 2, a la part automàtica de valoració. A continuació s’explica com es duu a terme la implementació de les diferents àrees de coneixement i formació de l’equip tècnic per poder-les valorar en el procés de contracció.

599.987x599.987px

Procediment (tres passos)

1. Anunci dels requisits a la plataforma de l’Administració:

En primer lloc l’entitat pública ha d’introduir els detalls del projecte i de la oferta a la plataforma. Un cop realitzat i en paral·lel a la definició del plec cal definir els requeriments d’acord a l’estàndard tenint en compte cada dimensió, macro àmbit i àrea d’expertesa per tal d’assolir els objectius del projecte (en aquest cas, edificis amb una certificació energètica A””).

Draft Rubert Taya 832341920-image9.png

A més a més, cal introduir els diferents professionals competents per configurar l’equip adient.

Draft Rubert Taya 832341920-image10.png

2. Registre i introducció de dades a la plataforma:

Les empreses que es presentin hauran d’incloure el document de l’Skillpassport a l’oferta. Per obtenir-lo cal que, tant les empreses com cadascun dels membres de l’equip que hi participin estiguin registrats i hagin especificat en el seu perfil les àrees d’expertesa i coneixement que s’estan valorant en la licitació.

3. Recepció de sol·licituds, comparació I adjudicació per part de l’Administració contractant

Comen qualsevol procés de contractació, la mesa o l’organisme que valora les ofertes farà una comparativa entre els diferents Skillpassports de cada un dels equips i els puntuarà d’acord amb el que s’hagi establert als plecs.

A la clausura es van anunciar que a mitjans d’octubre hi haurà un 4rt LPC i es va convidar els assistents a fer aportacions per seguir millorant les eines treballades en el projecte.

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà, Anna Ruisánchez i Mònica Pascual

Per saber-ne més: Beth Tuá, Anna Ruisánchez i Mònica Pascual

Més informació: https://train4sustain.eu/

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/09/22
Acceptat a 30/09/22
Presentat el 30/09/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0