L’estratègia SmartCatalonia de la Direcció General d'Innovació i Economia Digital del VPD col·labora amb la Secretaria de Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per facilitar l’accés a totes les dades que es registren al territori, disponibles al Portal de Dades Obertes de Catalunya.


Draft Rubert Taya 814156537-image2.jpeg


Cas d’ús sobre qualitat de l’aire

En el marc d’aquesta col·laboració i amb la finalitat d'estudiar el valor i l’aplicabilitat de les dades del portal, s'ha desenvolupat un primer cas d'ús. L’objectiu del cas era analitzar la relació entre el consum elèctric municipal i els valors de qualitat de l'aire.

L’estudi s’ha elaborat a partir de quatre conjunts de dades de partida. A partir d’ells s’ha creat un nou conjunt per determinar la correlació entre el consum elèctric i cada contaminant atmosfèric: el monòxid de carboni (CO), l’òxid nítric i el diòxid de nitrogen (NO/NO2), l’ozó (O3) i les partícules de PM10.

Hi ha dos aspectes limitants de partida. En primer lloc, no s’ha disposat d’informació suficient per fer un estudi de la correlació del consum energètic del sector del transport, ja que els mitjans de transport elèctrics encara són relativament nous a Catalunya i no es pot establir encara aquesta correlació. I, en segon lloc, el consum energètic utilitzat en l’estudi és exclusivament l’elèctric, que és el que es pot consultar al portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.


Els resultats

Les gràfiques següents mostren la correlació entre dues variables. Com més petita és la pendent de les corbes, menor és la correlació, i viceversa.

El monòxid de carboni (CO) és un gas sense color ni olor constituent de l'atmosfera que es torna un contaminant quan es troba en concentracions més grans de les habituals. En l’àmbit de la construcció es pot identificar un lleuger canvi de tendència quan s’avalua el consum per càpita i no en valor absolut. La raó podria ser que els territoris amb menor població executen obres de gran importància i la seva rellevància augmenta respecte els territoris més poblats.


Draft Rubert Taya 814156537-image3.png
Resultats per al CO

Les partícules d’un diàmetre menor a 10 µm (PM10) són partícules en suspensió produïdes, principalment, per activitats industrials i de transport. S’observa una correlació de PM10 amb el sector industrial.


Draft Rubert Taya 814156537-image4.png
Resultats per a les PM10


Els òxids de nitrogen (NOX) solen estar relacionats amb la combustió d’elevades temperatures, ja que estan associats a les zones de més activitat humana i industrial. En conseqüència, a les zones on hi ha un consum més gran de serveis i usos domèstics també es poden trobar concentracions més gran d’aquest tipus de contaminant. El comportament del NO i NO2 és molt semblant, tal com es veu a les gràfiques següents, i hi ha correlacions clares d’ambdós amb el sector terciari i amb el sector d’usos domèstics.


Draft Rubert Taya 814156537-image5.png

Resultats per al NO

Draft Rubert Taya 814156537-image6.png

Resultats per al NO2


L’ozó (O3) és un contaminant secundari que es genera a partir de la reacció de la llum del sol i la radiació ultraviolada amb els òxids de nitrogen i diòxid de sofre. No s’observen correlacions en cap sector, excepte el d’usos domèstics. Però la inclusió de Barcelona, segons l’estudi, té una influència destacada, ja que els elevats valors de la capital catalana superen el de la resta de municipis fins a un extrem que distorsiona els resultats.


Draft Rubert Taya 814156537-image7.png
Resultats per a l’O3amb i sense Barcelona


En tant que es genera a partir dels òxids de nitrogen, es pot assumir que segueix un comportament semblant a ells en les gràfiques de correlació. Es pot observar aquesta relació en la gràfica de correlació amb el sector dels usos domèstics.


Draft Rubert Taya 814156537-image8.png
Resultats per a l’O3


Valoració global

La valoració dels resultats permet subratllar els aspectes següents:

  • La relació entre origen i consum de l’energia elèctrica no és directa. Cal remarcar que, en molts casos, l’energia elèctrica que es consumeix no la genera el propi municipi, sinó les plantes elèctriques situades fora d’aquests. Per tant, l’impacte del consum energètic d’un municipi es veurà reflectit a les zones on es genera aquesta energia, sempre que siguin fonts no renovables de generació.
  • El nombre d’habitants per municipi determina la dinàmica. Els entorns rurals, en tant que tenen una densitat de població menor, tenen un consum per càpita més elevat. Aquest fet redueix les correlacions.
  • S’observen correlacions entre contaminants i sectors de consum energètic però cal tenir en compte altres factors. Els sectors que contribueixen de forma més significativa a la generació de cada tipus de contaminant presenten una major incidència. Malgrat això, les correlacions no assoleixen un llindar considerable, fet que indica que el consum d’energia elèctrica municipal no és el principal factor que provoca la concentració de compostos contaminants a l’aire a cada municipi. Altres factors com el trànsit o les emissions industrials poden aportar una visió més completa pel que fa a la causa d’aquestes concentracions, una informació indispensable per conèixer l’impacte del sector energètic en la contaminació atmosfèrica.


Les dades disponibles

El govern ofereix dades del territori al Portal de Dades Obertes de Catalunya. Els municipis, les empreses i, en general, la ciutadania poden consultar tota la informació disponible, ja sigui per al desenvolupament de serveis smart, per elaborar estudis científics, per dissenyar polítiques públiques o amb qualsevol altre objectiu.

Dins aquest portal, hi ha 966 conjunts de dades d’informació territorial.150 porten l’etiqueta #SmartCatalonia i es refereixen a àmbits tan diversos com la mobilitat, el medi ambient, l’energia o la salut. Les administracions locals poden obrir dades territorials que està recollint la Generalitat de Catalunya fent la petició mitjançant aquest correu electrònic.


Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Joan Duran Bofarull (Secretaria de Polítiques Digitals) i Martín Ferrer Escobar (I2Cat)

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/09/21
Acceptat a 28/09/21
Presentat el 28/09/21

Volum Notícies, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Representació de dades

Indicadors ambientals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document