#M2022

Direcció de projecte

Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA)

Període

Gener 2022 - desembre 2024

Descripció

El projecte Mapa urbanístic del sòl urbà té com a objectiu disposar del planejament urbanístic general refós aprovat a Catalunya en format digital i publicat a un geoportal amb valor jurídic. S’hi han d’incloure els paràmetres urbanístics bàsics i els usos admesos de les zones i l’ordenació de l’edificació.

Per aconseguir-ho, es preveu elaborar inicialment un model amb format normatiu i digital estàndard. Aquest serà el model en base al qual s’haurà de redactar el nou planejament general. Un cop elaborat, el nou planejament general municipal que es tramiti l’ha d’incorporar com a condició prèvia a l’aprovació definitiva, perquè sigui publicat a un visor urbanístic amb validesa jurídica. Per tant, aquest Mapa s’elaborarà progressivament al llarg del temps a mesura que es revisi el planejament general municipal.

El model estàndard requereix, d’una banda, un document normatiu d’homogeneïtzació del llenguatge quant a zones, paràmetres urbanístics i usos i, de l’altra, una normalització del tractament de les dades gràfiques i alfanumèriques que s’han de publicar amb validesa jurídica.

El projecte consta de les fases següents:

  • Recollida d’informació.
  • Elaboració d'un model sintètic de zonificació.
  • Elaboració d'un model comú de normativa urbanística.
  • Elaboració d’un model de base de dades geogràfic i alfanumèric.
  • Assessorament informàtic per definir el procediment d'incorporació d'informació per garantir la validesa jurídica.
  • Assessorament jurídic.
  • Disseny del visor i definició de les seves característiques.
  • Procés de concertació amb el territori del model.

En el 2022 s’ha començat la recollida d’informació i s’ha elaborat un assaig del model estàndard de dades geogràfic i alfanumèric a partir d’un cas concret. Es tracta d’un primer exercici on es proposa una llista de zones homogènies i de paràmetres bàsics de l’ordenació de l’edificació. L’objectiu és que serveixi per definir el model sintètic de zonificació i el model comú de normativa urbanística, així com l’estructura del model digital del geoportal que ha de contenir aquesta informació.

Aquest primer exercici s’ha construït amb el Pla d’ordenació urbanística municipal de la Canonja (planejament general redactat pels serveis tècnics de la DGOTUA). També s’ha analitzat i tingut en compte l’estructura de paràmetres urbanístics d’uns altres 7 municipis i la Guia de referència per a l’elaboració de les normes urbanístiques del POUM (DTES, COAC i Diputació de Barcelona). En paral·lel, s’ha realitzat un estudi estadístic dels paràmetres més comuns de les claus d’edificació aïllada de Catalunya.

Encara falta molt recorregut per tancar una proposta vàlida i, òbviament, caldrà portar a terme altres assajos similars per tal d’anar perfilant i millorant la proposta inicial.

Finalitat de l'acció

Disposar del planejament urbanístic general refós aprovat a Catalunya en format digital i publicat a un geoportal amb valor jurídic.

Novetats que aporta l'acció

El Mapa permetrà accedir al planejament urbanístic general de manera oberta, immediata i amb valor jurídic en un portal georeferenciat.

A més permetrà que tot el planejament s’elabori sobre una base comuna d’estructura i nomenclatura.

Fonaments de la novetat

Actualment el planejament urbanístic general aprovat es pot consultar en el Registre de planejament, un portal amb valor jurídic que conté i permet visualitzar tots els documents (memòries, plànols, etc.). Tanmateix, aquests documents no es troben georeferenciats ni permeten una lectura contínua del territori.

A més, cada pla d’ordenació urbanística municipal estableix la seva pròpia estructura, nomenclatura de claus, definició de paràmetres urbanístics, per la qual cosa hi ha una gran heterogeneïtat. Amb el MUC 1.000 s’avança en l’homogeneïtat del planejament i en la disponibilitat del planejament amb valor jurídic sobre una base georeferenciada que, al seu torn, permet integrar-lo en sistemes d’informació geogràfica.

Draft Rubert Taya 575119520-image1.jpeg

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/04/23
Acceptat a 19/04/23
Presentat el 19/04/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Eixos transversals

Governança

Processos de coordinació institucional sobre plans i projectes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Harmonització i sistematització normativa

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0