#M2022

Descripció

A continuació se sintetitza el contingut dels principals treballs de recerca que han generat coneixement en matèria d’urbanisme i ordenació del territori de l’Observatori del Territori al llarg de 2022:

  • Indicadors del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). La memòria ambiental del PTMB obligava a establir un sistema d’indicadors que permetés seguir-ne l’evolució i avaluar el compliment dels seus objectius. S’han fixat indicadors directes i indirectes i a diferents escales per als espais oberts, les àrees urbanes i les infraestructures. Aquest treball ha permès determinar els indicadors de seguiment de la planificació vigent i també de la planificació actualment en redacció.
Draft Rubert Taya 498979797-image1.png
Exemple d’indicadors associats a un objectiu ambiental del PTMB
Draft Rubert Taya 498979797-image2.png
Exemple de fitxa associada a un indicador
Draft Rubert Taya 498979797-image3.png Aplicació dels indicadors a l’àmbit del Penedès
  • Indicadors dels teixits urbans del Penedès. En la redacció del PTP del Penedès, que marcarà una nova etapa en el planejament territorial, es fa necessari definir indicadors de seguiment dels teixits urbans. En aquest marc, s’ha dut a terme una caracterització i avaluació de les ciutats del Penedès (a partir de 5.000 habitants) pel que fa compacitat, complexitat, cohesió social i salut. Aquests indicadors permetran tenir una visió de la situació de partida al Penedès i proposar les estratègies de desenvolupament per als assentaments urbans que fixa el PTP.
Draft Rubert Taya 498979797-image4.png
Indicador de ciutat saludable per a zones verdes de < de 300 m2
  • Zones verdes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’objectiu del treball era identificar quins parcs urbans de l’AMB estan efectivament dotats i funcionen com a tals i quin són propostes del planejament que encara no s’han materialitzat. Els resultats mostren que el 90% de les reserves destinades a zones verdes públiques que havia fet el planejament ja són de propietat municipal i, per tant, es destinaran a l’ús públic, però encara n’hi ha un 10% que els ajuntaments hauran d’obtenir per poder-les destinar a l’ús previst.El treball es pot consultar i descarregar aquí.
Draft Rubert Taya 498979797-image5.png
Localització de les 7.551 zones verdes analitzades en l’estudi
  • Edificacions en zones inundables. En aquest estudi es va determinar el nombre d’edificacions i d’immobles afectats per estar situats en zona de flux preferent o de perill d’inundació (amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys). A partir de les dades del cadastre i d’inundabilitat fluvial al territori es van analitzar totes les edificacions de Catalunya.
Draft Rubert Taya 498979797-image6.png
Nombre d’edificacions identificades per àmbits funcionals i per períodes d’inundabilitat
  • Edificacions segons qualificació urbanística. El treball va mostrar gràficament les edificacions existents a Catalunya d'acord amb la qualificació urbanística del sòl, utilitzant els colors corresponents al Mapa Urbanístic de Catalunya, actualitzat a 1 de gener de 2022. S’hi pot veure clarament la dispersió de les edificacions que afecta els espais oberts en diversa mesura segons els àmbits territorials. El treball es pot consultar i descarregar aquí.
Draft Rubert Taya 498979797-image7.jpeg
Mapa d’edificacions segons qualificació urbanística de Catalunya a 2022
  • Evolució de l’ocupació del sòl no urbanitzable a Catalunya | 2022. S’ha analitzat la distribució de les edificacions existents en sòl no urbanitzable. S’han mostrat les edificacions sobre el mapa topogràfic per conèixer els espais oberts amb més intensitat de construcció, a base de comptabilitzar les edificacions existents, la seva mida, densitat, localització i distribució a diferents escales (a tota Catalunya, per àmbits funcionals i per comarques).
Draft Rubert Taya 498979797-image8.jpeg
Mapa d’edificacions per km2 (esquerra) i d’ocupació per ha (dreta)
Draft Rubert Taya 498979797-image9.jpeg
Indicadors d’edificacions en sòl no urbanitzable per comarques

Finalitat de l'acció

Posar a l’abast informació ordenada i fàcilment localitzable sobre el territori. Generar coneixement urbanístic i territorial a partir d’ella.

Això permet avaluar, analitzar i fer el seguiment de les dinàmiques urbanístiques i territorials des de diferents perspectives. Aquest coneixement està a disposició dels òrgans executius i decisoris de l’administració i també a disposició de la ciutadania en general (tots els treballs de l’Observatori del Territori es publiquen a la web del Departament de Territori https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/).

Novetats que aporta l'acció

Els diferents treballs han permès generar coneixement específic sobre diferents temàtiques d’interès per als planificadors i gestors del territori. Els treballs sorgeixen tant arrel de demandes específiques com de la dinàmica de treball de l’Observatori.

Es comprova que cada vegada hi ha un ventall de dades disponible, que permet realitzar estudis més acurats, concrets, detallats i fiables.

Fonaments de la novetat

És RDI perquè millora la informació urbanística i territorial disponible i genera coneixement nou. Per tant, permet adoptar decisions més ajustades a partir de constatar i interpretar noves dades.

A partir del tractament simultani d’informació urbanística i territorial estandarditzada, disponible per a tot el territori de Catalunya, i a partir de mètodes automatitzats dissenyats ad hoc, que sovint requereixen una validació manual, s’obté un guany en la qualitat de la informació que es posa a disposició de l’usuari directiu o del tècnic urbanístic per obtenir una lectura més precisa de la situació actual o de les tendències.

En alguns temes existeixen treballs específics de més profunditat que les anàlisis del Observatori del Territori. Però sempre són sobre una porció reduïda i concreta del territori de Catalunya. Els treballs de l’Observatori sempre abasten la totalitat de Catalunya i permeten apreciar dinàmiques diferenciades que d’altra manera passarien desapercebudes.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/04/23
Acceptat a 19/04/23
Presentat el 19/04/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Difusió d'informació i comunicació de plans i projectes i d'altres actuacions del departament

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Prospecció de referència

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0