El 8 de setembre de 2021 va tenir lloc en línia la Jornada de presentació de l’eina de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per als procediments d’avaluació ambiental de planejament urbanístic. Les presentacions de la jornada, l’eina de càlcul i el manual d’ús estan disponibles aquí.

L’eina de càlcul

La primera edició de l’eina de càlcul d’emissions de GEH associades al planejament urbanístic i el seu manual d’ús van elaborar-se l’any 2012 i, després de l’actualització de l’any 2017, ara se’n presenta l’actualització feta a 2021.

Aquesta revisió s’ha impulsat des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (amb competències en canvi climàtic) i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (amb competències en avaluació ambiental), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L’actualització de l’eina de càlcul d’emissions de GEH ha comptat amb la col·laboració de l’INCASOL (que executa l’acció urbanística de la Generalitat), del Departament de Vice-presidència, i de Polítiques Digitals i Territori.

L’eina de càlcul vol ser un instrument d’ajuda per integrar els aspectes relacionats amb el canvi climàtic en l’avaluació ambiental estratègica, útil per a ajuntaments, empreses consultores ambientals o persones de perfil tècnics involucrades.

La jornada tenia el programa següent:

Draft Rubert Taya 311204527-image2.png
Programa de la jornada


Els dos directors generals responsables de les unitats impulsores, Srs. Marc Sanglas i Antoni Ferran van fer la benvinguda institucional recalcant la necessitat de fer les coses diferents i la contribució de l’eina a impulsar un canvi efectiu en el planejament urbanístic.

Josep Maria Torrents, cap del Servei de Plans i Programes, va presentar el marc normatiu de referència, format essencialment per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost de canvi climàtic, modificada pel Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables i per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018. Va subratllar que la presa en consideració de la mitigació, l’adaptació i la petjada de carboni en l’avaluació ambiental dels plans i programes és obligatòria. Va destacar que al voltant del 90% dels plans sotmesos a avaluació són de caràcter urbanístic i, per tant, és imprescindible crear eines que facilitin l’avaluació d’aquests aspectes.


Draft Rubert Taya 311204527-image3.png


Ester Agell, tècnica de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va presentar les novetats de l’eina de càlcul d’emissions de GEH associades al planejament urbanístic general i derivat. L’eina es va crear l’any 2012, se’n va ampliar l’abast de càlcul el 2017 i aquest 2021, se n’ha presentat l’última actualització i les novetats treballades en el marc del grup de treball tècnic constituït per les dues direccions generals i l’INCASOL.

L’INCASOL ha aportat la seva expertesa tècnica en els àmbits de la planificació i execució de l’urbanisme i de la intervenció en el territori, contribuint en la millora dels factors de càlcul i millorant notablement les funcionalitats de l’eina de càlcul.

Draft Rubert Taya 311204527-image4.png
Àmbits inclosos a l’eina de càlcul el 2012 i el 2017


Les novetats més destacades són:

 • Unificació en un mateix Excel de l’opció de planejament general i derivat.
 • Actualització dels factors d’emissió de GEH
 • Millores per afinar l’estimació de les emissions de GEH que comporta el desenvolupament d’un planejament i així augmentar el seu rigor i la comparabilitat d’alternatives. Entre aquestes:
  • Major concreció de les tipologies de qualificacions urbanístiques del sòl.
  • Incorporació del càlcul de l’impacte del planejament urbanístic en l’estoc de carboni derivat dels canvis en usos de sols forestals i agrícoles.
  • Incorporació de les emissions generades en el procés de construcció (de moment, només per sectors residencials).
 • Incorporació dels efectes d’adoptar mesures correctores de mitigació, adaptació i compensació:
  • Impacte en la reducció d’emissions de GEH per l’adopció de mesures de mitigació addicionals a les que fixa la normativa (es proposen 10 mesures relacionades amb l’eficiència energètica, solucions basades en la natura, cicle de l’aigua i construcció sostenible).
  • Ponderació de l’adopció de mesures d’adaptació davant els impactes del canvi climàtic (onades de calor, inundacions, sequera, risc d’incendi).
  • Càlcul de la compensació pel guany de l’estoc de carboni i la capacitat d’embornal de les zones verdes.

Aquesta eina, a més, s’estructura en dues parts diferenciades, ja que està pensada per a utilitzar-se en les diferents fases del procés d’avaluació ambiental del planejament. Una primera part lligada a la fase d’avanç, on s’avaluen les diferents alternatives, i una segona part lligada a les fases posteriors de tramitació urbanística i ambiental, on s’avalua amb detall l’alternativa seleccionada, i s’incorporen els efectes de les mesures de mitigació i adaptació considerades, el balanç de l'estoc de carboni i de la capacitat d'embornal i el càlcul de les emissions de la mobilitat segons els resultats de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada corresponent, quan se’n disposi.


Draft Rubert Taya 311204527-image5-c.png
Abast dels àmbits de càlcul d’emissions de GEH de la nova actualització de l’eina
Draft Rubert Taya 311204527-image6.png
Les mesures addicionals de mitigació i adaptació al canvi climàtic introduïdes com a novetats de l’eina

Sandra Garcia, d’Anthesis la Vola, consultora que fet l’assistència tècnica de la revisió, va exemplificar l’ús de l’eina a la pràctica, senyalant on i com utilitzar les novetats introduïdes. També va exposar les diferències entre l’eina prèvia (versió 2017) i l’eina nova (versió 2021) a l’aplicar-les sobre dos casos pràctics (el POUM de Vic i el Pla parcial del sector industrial de les Llicorelles a Molins de Rei), la qual cosa va permetre obtenir una imatge comparativa pràctica de les millores introduïdes.

Draft Rubert Taya 311204527-image7.png
Explicació de l’ús de l’eina de càlcul


Per últim, el Sr. Salvador Samitier, cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va cloure la jornada.

Valoració

Tant des de l’OCCC com des del Servei de Plans i Programes es valora positivament l’aplicació de l’eina. L’any 2012 la consideració de l’impacte sobre el canvi climàtic del planejament urbanístic era poc rellevant. Els informes de l’OCCC van catalitzar una evolució per introduir aquest aspecte de manera sistemàtica, i l’eina de càlcul ha estat un punt d’inflexió pel que fa al rigor i procediment a seguir. Segueixen havent-hi propostes de planejament ancorades en models del passat però el camí recorregut és llarg i també hi ha propostes que, després de fer l’avaluació quantitativa de l’impacte del planejament dels resultats dels càlculs, s’han redimensionat, s’han reconvertit i han evolucionat a propostes de major contenció. Malgrat que l’avaluació ambiental no pot ser només quantitativa sinó que ha de ser també qualitativa i, en tot cas, global pel que fa a tots els aspectes ambientals involucrats, l’eina de càlcul és un instrument que permet millorar el planejament urbanístic amb tècnics i ajuntaments cada vegada més compromesos.

Altres eines

La jornada s’emmarca dins d’una línia de recerca i innovació de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic que se centra en elaborar guies, eines i manuals per a facilitar l'avaluació de les emissions de GEH i l'anàlisi de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic en l'avaluació ambiental estratègica i l'avaluació d’impacte ambiental. Podeu veure’n un resum aquí. El conjunt d’eines disponibles es va compilar i presentar el novembre de 2020 en una jornada telemàtica.

Draft Rubert Taya 311204527-image8.jpeg
Portada del recull d’eines i guies elaborades

Autors

Redactat per: Ester Subirà, Ester Agell i Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Ester Agell i Salvador Samitier (DGQACC), Josep Maria Torrents (DGPAMN), Ester Subirà, Marc Martínez, Fernando Aranda (INCASOL)

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/09/21
Acceptat a 08/09/21
Presentat el 08/09/21

Volum Notícies, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Mitigació

Eixos instrumentals

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Sistemes d'informació ambiental

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Avaluació estratègica territorial

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document