S'inicien els treballs per elaborar el Cens de l'amiant a Catalunya, que recollirà informació sobre instal·lacions que en continguin. L’amiant és un material altament perjudicial per a la salut, tant en entorns públics com privats. La normativa europea estableix l'objectiu d'erradicar l'amiant de tots els edificis públics el 2028, i del conjunt del territori el 2032. D’altra banda, la Llei estatal de residus, aprovada l'abril de 2022, imposa als ajuntaments l'obligació d'elaborar un cens d'instal·lacions amb amiant i d'un calendari que planifiqui la seva retirada, sense dotar-los dels recursos econòmics ni dels materials necessaris. Aquest cens, doncs, ha de servir per planificar i implementar les mesures necessàries per a la seva gestió i erradicació.

El cens

L’encàrrec a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és elaborar una cartografia on es delimitin les cobertes en alçada que puguin contenir fibrociment a tot el territori de Catalunya. formulació de polítiques i preses de decisions que impliquin els seus usos actuals i futurs. L’ICGC ha abordat aquesta problemàtica analitzant les capacitats dels seus sensors hiperespectrals, que contemplen les regions espectrals del visible i l’infraroig proper (AISA) i l’infraroig tèrmic (TASI). A tal efecte i a partir de les dades capturades de forma simultània, s’han desenvolupat procediments per tal d’obtenir perfils espectrals en aquestes regions de l’espectre característiques de diferents tipologies de cobertes.En particular els principals esforços de validació i entrenament s’estan situant en la identificació de potencials materials superficials nocius com els fibrociments.

Draft Rubert Taya 304596749-image2.jpeg
Coberta d’amiant


L'encàrrec també inclou la creació d'una aplicació informàtica que incorpori aquesta primera capa d'informació, que permeti la visualització i l'explotació dels resultats obtinguts i que serveixi de base per completar el cens amb la resta d'informació necessària: presència d'amiant a ubicacions diferents de les cobertes, el seu estat de conservació, el nivell de risc que suposa, etc.

El cens s'elaborarà de forma dinàmica i per fases. Es preveu disposar d'aquesta primera capa del cens a final de 2023, la qual cosa permetrà dimensionar el problema i prioritzar les actuacions necessàries.

Aquesta actuació s'impulsa des de la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, adscrita a la Secretaria del Govern, que també és la responsable d'impulsar el Pla Nacional i la Llei per a l'erradicació de l'amiant previstos per al proper any 2023.


Amiant2.jpg


Mostra de la classificació de les  principals cobertes en funció del comportament espectral recuperat dels vols ICGC

Autors

Redactat per: Julià Talaya, Jordi Corbera i Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Julià Talaya

Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/10/22
Acceptat a 04/10/22
Presentat el 04/10/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Desenvolupament d'eines d'anàlisi i d'identificació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0