#M2020

Direcció de projecte

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Altres participants

  • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía
  • Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamiento Sant'Anna (Itàlia)
  • Environment Agency Austria
  • Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estònia)
  • Czech Environmental Information Agency of the Ministry of the Environment of the Czech Republic (República Txeca)

Període

Gener de 2017 a desembre 2020

Descripció

Draft Rubert Taya 215665361-image1.jpeg

ENHANCE és un projecte de cooperació interregional que té com objectiu principal millorar la implementació d'instruments de política regional orientats a augmentar l'eficiència en l'ús dels recursos a través de l'EMAS com a oportunitat per desplegar un model d'economia circular.

El sistema de gestió i auditoria ambiental EMAS s'ha constituït com un motor de l'economia circular, ja que a través d'un enfocament sistèmic impulsa la millora de l'eficiència en l'ús dels recursos en tots els nivells d'operacions d'una organització.

El projecte, amb un calendari de quatre anys (2017-2020), s'estructura en dues fases: la primera es correspon amb el procés interregional d'intercanvi d'experiències i d'aprenentatge mutu, mentre que la segona està focalitzada en la implementació del Pla d'Acció EMAS en cada regió participant en el projecte.

ENHANCE compta amb la participació de sis socis de diferents països i regions de la UE: Àustria, República Txeca, Estònia, Itàlia, Andalusia i Catalunya.

Draft Rubert Taya 215665361-image2.png
Activitats i planificació de ENHANCE

Observacions

El Pla d'Acció EMAS Catalunya pretén influir sobre el PO d'Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-20, en l'Objectiu Temàtic 3 "millorar la competitivitat de les pimes". Considera la prioritat d'inversió 3.4, que alhora es desplega en l'objectiu específic OE 3.4.1. Aquest objectiu específic inclou dins de les seves actuacions "Programes per millorar la competitivitat de les empreses a partir de l'ús més eficient dels recursos, la implantació de les tecnologies netes i intel·ligents, la reducció dels impactes negatius sobre l'entorn i la salut de les persones i la producció de béns i serveis més sostenibles que generin valor i creïn riquesa i ocupació fixa en el territori ".

En aquest marc d'acció es consideren actuacions de millora de la competitivitat de la PIME mitjançant el desenvolupament d'actuacions de foment de l'economia circular i l'economia verda. Les accions incloses en el Pla d'acció EMAS Catalunya pretenen reforçar l'efectivitat de l'instrument polític de referència potenciant els incentius i la motivació de les empreses perquè implementin el sistema EMAS com a eina per millorar l'eficiència en l'ús dels recursos.

A més, el Pla d'Acció està en perfecta consonància amb l'Estratègia catalana per a la promoció de l'economia verda i l'economia circular i l'Estratègia catalana per a la promoció de l'ecodisseny que al seu torn donen suport l'instrument polític PO Inversió en creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-20.

Draft Rubert Taya 215665361-image3.png
Outputs de ENHANCE

Finalitat de l'acció

En el marc de treball d'Interreg Europe s'han establert mecanismes que permeten identificar sinergies entre diferents regions de la UE per solucionar problemes que poden ser comuns i permet al seu torn obrir la porta a opcions de millora imprescindibles per consolidar processos. ENHANCE ha creat un entorn de treball que ens ha permès conèixer aquestes qüestions, que poden ser comuns o similars en diferents territoris, donant-nos l'oportunitat d'implementar accions que ja teníem identificades com a necessàries per a, en el nostre cas, potenciar el model d'economia circular en l'empresa a través de la implantació de l'EMAS.

El valor ambiental afegit als processos, productes i serveis és un aspecte específic de la innovació que ha de conduir a la millora de la competitivitat de les organitzacions, especialment les pimes. Les empreses han de tenir en compte el seu rendiment ambiental considerant l'adopció d'esquemes voluntaris de gestió ambiental reconeguts a nivell de la UE com l'EMAS, un esquema de gestió que ofereix l'oportunitat de repensar operacions, activitats, productes i serveis dins de tot el cicle econòmic.

ENHANCE involucra un grup de stakeholders que participa activament en la identificació de les millors pràctiques per promoure l'EMAS. Aquest grup de stakeholders ha estat peça clau per a la selecció i l'avaluació de les bones pràctiques d'altres regions en el procés de transferència d'experiències i aprenentatge i es determina com un element estratègic per a la implementació del pla d'acció EMAS definit per a Catalunya.

ENHANCE contribuirà a millorar les pràctiques actuals per a la promoció de l'EMAS, treballant en aspectes com la simplificació i flexibilitat reglamentària, la contractació pública verda, el suport tècnic i financer i altres. El Pla d'Acció EMAS Catalunya comprèn accions de caràcter econòmic, accions de reducció i simplificació de procediment administratiu i accions en el camp de la contractació pública.

Draft Rubert Taya 215665361-image4.jpeg

Novetats que aporta l'acció

El pla d'acció EMAS Catalunya impulsa la implantació d'incentius i el coneixement i accés a opcions de flexibilitat reglamentària per a les organitzacions, especialment pimes, que adoptin a través de l'EMAS bones pràctiques ambientals. Això potencia l'ecoinnovació i facilita a les organitzacions la transició cap a l'economia circular. Això suposa activar la col·laboració entre diferents autoritats públiques i altres parts interessades per garantir la implementació efectiva del pla d'acció i augmentar el percentatge de pimes amb registre EMAS.

Fonaments de la novetat

El projecte ENHANCE ha estat sens dubte un trampolí per activar el coneixement de l'EMAS i el valor afegit que té per les organitzacions i involucrar tots els agents necessaris perquè la implementació del Pla d'Acció EMAS sigui efectiva.

El 2019 les principals accions realitzades van ser:

  • Signar el Pla d’acció EMAS •Seguir la implementació del pla d’acció per cada soci.

  • Supervisar la influència del pla d’acció en l’instrument de política de cada soci.

En el cas de Catalunya, s’ha fet una revisió periòdica del procés d’implantació del pla d’acció propi, amb la detecció d’oportunitats de millora i possibles barreres, l’avaluació de resultats i la recollida d’evidències.

També s’han fet treballs de difusió, com vídeos, fulletons, pòsters, jornades divulgatives, presència a xarxes socials, etc.

El 2020 ha estat l’any de finalització del projecte. Per tant, abans del seu tancament administratiu, s’han presentat els resultats assolits i l’impacte de les accions desenvolupades en cada regió.

Els treballs realitzats en el marc del projecte durant l’any 2020, s’han hagut de reconduir i adaptar a la nova situació creada per la crisis sanitària, malgrat això, la implicació de tots els socis i les parts interessades amb més presència activa en el projecte, ha estat molt bona, la qual cosa ha permès dur a terme la majoria de les accions previstes. Les noves circumstàncies van portar a considerar una forma diferent de comunicar-se i treballar per afrontar la situació que requeria molta més proximitat entre els socis.

Una de les accions programada que es va veure més afectada va ser el High level Dissemination Event (HLDE, l’acte final de presentació de resultats i impacte del projecte), que estava previst celebrar al maig a Brussel·les, en el marc de el Fòrum d'Organismes Competents de l'EMAS. La celebració de l’HLDE es va reconduir per tal que no es veiés afectat quant als seus objectius i es va plantejar amb la finalitat de presentar les accions desenvolupades pel projecte, l'impacte que han tingut o poden tenir en cada àmbit territorial d’influència i com han incidit en determinades polítiques regionals. Donades les circumstàncies, per desenvolupar l’HLDE de forma àgil i productiva, es va dividir en dos tipus de sessions en línia:

-Cinc Sessions Regionals, celebrades en cada regió sòcia del projecte entre l’11 i el 15 de setembre de 2020 i en el seu àmbit territorial, amb la intenció d’exposar l'impacte de les accions implantades i generar debat al respecte, per tal d'augmentar la visibilitat i el valor afegit que aporta l’EMAS a les organitzacions, especialment a les PIMES.

- Una Sessió Plenària amb la participació conjunta de tots els socis, celebrada el 17 de setembre de 2020, de caràcter més estratègic, per donar una visió de la projecció que poden tenir les accions desenvolupades en el marc de l’ENHANCE i el posicionament de l’EMAS en el marc de les polítiques europees en l'àmbit de l'economia circular.

Draft Rubert Taya 215665361-image5.png
Socis de ENHANCE

La col·laboració i participació en les Sessions Regionals dels grups d'interès catalans que han tingut una participació activa en el projecte, ha requerit un intens treball previ per poder exposar de forma àgil i concisa el perquè de la seva implicació al llarg dels 4 anys de projecte, les dificultats però també les oportunitats trobades en el procés d'implementació de les accions i, per descomptat, els beneficis que les accions aporten a totes les parts implicades. Abans i durant la implantació de les accions, es va requerir un coneixement profund de sistema EMAS i de la seva capacitat i competència per abordar un procés de transformació del model productiu actual a un model circular amb un ús més eficient dels recursos.

En el marc del projecte també destaquem que s'han consolidat algunes relacions entre socis i organitzacions implicades i s'ha fet visible el paper estratègic de la cooperació en benefici d'un model de producció sostenible.

ENHANCE ha desenvolupat per a la seva difusió un document d'Informe Final que recull els aspectes més rellevants del projecte. Aquest informe final es troba a la web del projecte i s’hi pot accedir a través d’aquest enllaç.

Draft Rubert Taya 215665361-image6.png
Índex de l’Informe final de ENHANCE

Futur...

El 2021 el projecte es presenta a la convocatòria d'ampliació d'1 any d'activitats per avaluar l'impacte de la covid-19. Aquesta ampliació d'activitats pretén identificar durant 1 any (de l’01/09/2021 al 31/08/2022) com s'han vist afectades per la crisis sanitària les polítiques regionals identificades en el marc de treball del projecte i identificar bones pràctiques per fer front a la crisis en l'àmbit d'influència del projecte (és a dir, l’EMAS com a eina per afavorir l'economia circular). L'ampliació d'activitats també haurà de contemplar l'intercanvi d'experiències entre els socis. En cas que es concedeixi el finançament per a l'ampliació del projecte, es reportarà a la propera memòria RDI la seva activitat i pressupost.

Per saber-ne més

Virginia Ferrer-Vidal

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/08/21
Presentat el 05/08/21

Volum Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Sistemes de gestió ambiental

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0