#M2020

Direcció de projecte

Xara de parcs naturals i Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Període

Març-desembre 2020

Descripció

Arran dels canvis provocats per la Covid-19, durant el 2020 s'ha transformat el sistema de treball en xarxa dels espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Malgrat que anteriorment ja es disposava d'eines telemàtiques per realitzar videoconferències, organitzar sessions formatives, etc., aquestes no eren utilitzades de forma sistemàtica ni es coneixia moltes de les possibilitats que ofereixen.

Durant l'any 2020 s'ha generalitzat i diversificat l'ús d'aquestes eines, a tots els ENPE i al conjunt de l'organització del DTES, així com per part d'organismes o institucions externes amb qui es col·labora habitualment, de manera que s'ha pogut impulsar i millorar el treball dels equips de formes molt diverses: impuls de grups de treball més diversos i actius, realització de formacions específiques, participació més directa dels equips distribuïts pel territori i amb diferents perfils professionals, etc.

Així, per exemple, s'ha creat grups de treball nous (de coordinació administrativa, etc.), s'ha impulsat grups de treballs ja existents ampliant-ne el nombre de participants i la freqüència de reunions (grup de conservació de biodiversitat, grup de geoconservació, grup de dades de biodiversitat, etc.). També s'ha realitzat formacions telemàtiques dissenyades ad hoc i sense límit d'assistents (centenars de persones), per aclarir el funcionament d'aplicatius (visors de biodiversitat, etc.), formar en qüestions molt específiques per part de personal intern o extern a l'organització, etc. També ha estat possible assistir a webinars o tallers, de vegades d'àmbit internacional (en el marc de projectes com MPA Engage, MedPAN, SEGRE, etc.), de forma que s'ha pogut iniciar o reforçar la connexió amb d'altres xarxes d'espais protegits. També s'ha pogut integrar en reunions o grups de treball més persones de diferents perfils (personal tècnic, administratiu, extern), en no existir limitacions d'espai i ser més fàcil agendar-les.

Malgrat que l'activitat no té caràcter de recerca ni es pot considerar innovadora des d'un punt de vista extern, sí que representa una millora innovativa a nivell organitzatiu intern. La transformació de la forma de treball s'ha produït en força casos sense la formació que hauria estat necessària i han sorgit reptes nous, com l'optimització del temps destinat a reunions, etc. No obstant, s'ha millorat la coordinació entre els membres de la xarxa i ha estat possible iniciar o impulsar moltes línies de treball i fer-ho de forma més participativa.

Draft Rubert Taya 167093154-image1.png

Finalitat de l'acció

Millorar la organització i el treball col·laboratiu dels equips de la xarxa d'espais naturals de protecció especial del DTES.

Novetats que aporta l'acció

Ús generalitzat d'eines telemàtiques que faciliten el treball col·laboratiu. Això ha repercutit en una millora de la coordinació entre els espais, una millora del grau de capacitació dels equips, la generació d'entorns que permeten una major participació i implicació dels equips i les persones que els formen, etc.

Fonaments de la novetat

Transformació de l'organització i els sistemes de treball en base a eines telemàtiques que faciliten la realització de reunions sense fer desplaçaments amb vehicle, afavoreixen la participació de més persones a les reunions, faciliten l'organització de jornades formatives, permeten el visionat de formacions a posteriori, en cas de no poder-hi assistir mentre s'estan realitzant, etc.

Per saber-ne més

Clara Racionero

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/08/21
Presentat el 06/08/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document