#M2022

Direcció de projecte

Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA)

Altres participants

Ports de la Generalitat

Direcció General de Ports i Aeroports

Període

Gener 2022-desembre 2024

Descripció

Fins ara els ports tenien una regulació urbanística mitjançant plans especials. S’entenien com a peces aïllades, autònomes i separades del seu entorn.

Això comportava que eren recintes desvinculats del teixit urbà.

Per contra, en els objectius de l’agenda 2030 i el Pla de ports, s’hi plantegen els ports com a peces incloses en un context urbà. Per tant, cal repensar tot l’espai portuari d’una altra manera i evitar que esdevinguin espais aïllats. Cal obrir-los cap al teixit urbà per potenciar sinergies i generar efectes win-win.

S’ha decidit regular-los amb una figura més àmplia i versàtil, els plans directors urbanístics, per afavorir que tinguin un millor encaix urbà.

Per primera vegada, s’ha impulsat un pla director pilot al port de Palamós per veure com plasmar aquesta nova aproximació. S’ha vist que aquest pla director ha d’incloure un estudi d’integració urbana que permeti formular propostes i normativa que afavoreixi aquesta integració. Aquest pla director ha de ser el prototip dels futurs plans directors portuaris i establir estructura, contingut i metodologia per elaborar-los.

Observacions

Hi ha 4 plans directors portuaris en marxa. El prototip model és el del port de Palamós.

Finalitat de l'acció

Integrar els ports de la Generalitat de Catalunya en els teixits urbans adjacents.

Novetats que aporta l'acció

• Utilitzar plans directors urbanístics per regular els ports i així impulsar la seva integració en els teixits urbans (sempre mantenint la seva funcionalitat principal).

• Incloure en aquests plans directors urbanístics estudis d’integració urbana com a base per a les propostes.

• Fixar l’estructura i el contingut dels futurs plans directors.

Fonaments de la novetat

Fins ara els ports es regulaven amb plans especials. Això impedia transcendir els límits del recinte i tenir una visió global del seu encaix urbà. Ara es regularan d’una manera nova i s’està assajant com dur-ho a terme.


Port de Palamós
Port de Palamós


Port de Palamós


Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/05/23
Acceptat a 26/05/23
Presentat el 25/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Noves figures de plans i projectes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa portuària

Gestió de ports

Planificació urbanística

Planificació especial

Paisatge

Projectes paisatgístics

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document