#M2022

Logotip SIRI


Direcció de projecte

Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA)

Altres participants

 • la Generalitat de Catalunya (a més del Departament de Territori, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i el Departament de Drets Socials, l’Agència de Residus de Catalunya).
 • el govern de la regió d’Skane (Suècia)
 • el govern regional de la província d’Inhambane (Moçambic)
 • i dues agències del Senegal: l’Agència Regional de Desenvolupament Sedhiou i l’Agència Regional de Desenvolupament Saint-Louis.

Període

Març 2021-desembre 2025

Descripció

Per millorar la governança urbana, el projecte SIRI: una província d’Inhambane Sostenible, Inclusiva i Resilient (SIRI Project: Sustainable, Inclusive and Resilient Inhambane Province) es dirigeix tant al nivell administratiu de la província com al dels pobles. I pretén actuar en dos àmbits de la societat:

 • Institucional. En aquest sector, l’objectiu és enfortir les capacitats institucionals i estratègiques de les autoritats públiques locals a l’hora de dissenyar i implementar un ordenament territorial sostenible, inclusiu i resilient i que millori la governança urbana. Per a això es dona suport tècnic, logístic i financer a les autoritats locals.
 • Ciutadania. En aquest sector, l’objectiu principal és garantir un accés equitatiu de tota la ciutadania –especialment dels col·lectius en situació de més vulnerabilitat– a infraestructures municipals segures i serveis bàsics de qualitat. Per a això es preveu apoderar agents de la societat civil, sobretot els que estan enfocats en les dones i altres grups vulnerables, i establir o reforçar mecanismes participatius multinivell.

Es preveuen 4 línies d’acció:

1. Reforçar les capacitats i els recursos. Aquesta línia té dos eixos d’actuació. D’una banda, fer capacitacions tècniques en diferents àmbits i temàtiques (planificació territorial i urbanisme, SIG, gènere i sistema social integrat són els aspectes a càrrec de la DGOTUA). De l’altra, desenvolupar un Sistema territorial integrat i inclusiu (STII) que permeti al Govern provincial d’Inhambane i als ens locals fer plans i treballar conjuntament. Es tracta de crear una plataforma GIS que permeti el treball en xarxa del personal tècnic.
2. Fer l’assistència tècnica per elaborar plans urbanístics. Es dona suport a l’elaboració de nou plans urbanístics, sis dels quals llançats a finals de novembre de 2022. En aquest llançament es reuneixen tots els agents institucionals i civils de cada unitat territorial, i s’aprofita l’ocasió per fer una exposició dels treballs preliminars, per recollir les primeres dades de diagnosi territorial i per fer una primera consulta pública als agents. Els plans urbanístics han de ser elaborats i aprovats en el termini d’un any, i el Departament de territori efectua l’assistència tècnica en totes les fases de tramitació.
3. Fer l’assistència tècnica per elaborar projectes pilot i quick-win. Es tracta de 50 projectes de millora espacial i de suport a la gestió urbana i provisió de serveis, tots ells sorgits de processos de presa de decisió inclusius. Poden ser projectes urbanístics, de creació d’equipaments, de millora d’itineraris quotidians urbans, d’implantació de mesures contra inundacions o ciclons, de mesures per enfortir la infraestructura verda, de creació d’empreses i etc., que tot plegat han de ser sostenibles i han d'integrar els col·lectius més vulnerables (sobretot les dones i persones amb poca formació professional).
4. Fer l’assistència tècnica per als plans ambientals i financers. Els plans urbans, així com la seva implementació, estaran recolzats per plans de sostenibilitat i estratègia financera, elaborats durant el projecte i integraran una component de foment de negocis i llocs de treball inclusius, sostenibles i resilients, sobretot enfocats en l’apoderament de dones i d’altres col·lectius vulnerabilitzats.

Finalitat de l'acció

Millorar la governança urbana de la província moçambiquesa d’Inhambane (Moçambic) a través d’una planificació territorial sostenible, inclusiva i resilient, partint de la transferència de coneixement i impulsant una adaptació conjunta a les característiques i necessitats del context territorial i social diferent.

Novetats que aporta l'acció

El projecte té molts aspectes innovadors, ja que adapta eines i metodologies conegudes a un context diferent i de manera pionera pel Departament de Territori, que mai no havia participat en un projecte de cooperació internacional a un país africà i de transferència similar. Entre els aspectes més destacables hi ha:

 • Proposta de documents. Es va fer una proposta d’índex de Pla d’estructura urbana, a partir d’una primera estructura de document de pla cedida pel Govern de Moçambic, que amplia i estructura les dades que cal recollir sobre el territori per a la presa de decisions en la fase de proposta del Pla; i una proposta de document d’enquesta per recollir dades rellevants, plans existents i diagnosticar la complexa realitat territorial. En base a l’experiència en planejament urbanístic que tenim a Catalunya s’ha madurat i formulat aquests documents de base.
 • Aixecament de dades sobre el terreny. En aquest territori no disposen de bases de dades ni de cartografia bàsica amb el número i la localització d’escoles o de centres de salut, ni d’infraestructures bàsiques com els pous d’abastament d’aigua en les zones rurals. Durant unes setmanes de treball de camp dels tècnics catalans es van generar fitxes de recollida d’informació i es va fer l’aixecament de dades, fent visites sobre el terreny i recollint informació disponible dels diferents serveis tècnics locals. Aquesta informació no existia i no se solia treballar a partir d’ella.
 • Participació ciutadana i institucional durant totes les fases d’elaboració del Pla d’estructura urbana. Les consultes públiques compten amb representants de les diferents institucions interpel·lades, diferents col·lectius vulnerables (dones, persones minusvàlides, nens i nenes, persones joves i gent gran), representants dels diferents barris i poblats de cada “unitat territorial” (líders de barris) i les organitzacions de la societat civil. Durant la primera fase d'inici del Pla es van recollir dades relatives a la percepció dels grups vulnerables i altres representants pel que fa a l’accés als recursos del territori (equipaments, serveis, infraestructures bàsiques). Durant la segona fase de diagnòstic i tercera fase de formulació de propostes (entre març i maig de 2023) es recullen dades en dos formats diferents.:
1. Cartografia participativa: els representants de les Unitats territorials, les OSC, i els col·lectius vulnerables identifiquen sobre la cartografia els elements de l’estructura urbana que formen part del seu dia a dia.
2. Enquestes dirigides específicament a les dones i altres grups vulnerables, amb perspectiva de gènere i interseccional, sobre la percepció d'aquests col·lectius, per separat, en relació amb l’accés als recursos del territori (equipaments, serveis, infraestructures bàsiques).
 • Consultes públiques en diferents moments del procés. Ja s’ha treballat en les primeres consultes públiques amb representants dels diferents barris i poblats de cada unitat territorial (líders del barris, veïns, individus de col·lectius vulnerables, ONG...).
 • Recollida d’opinió expressa de col·lectius vulnerables. En les consultes s’ha tingut en compte que hi hagi presència de col·lectius vulnerables per tal de recollir la seva visió.

Fonaments de la novetat

Per a la DGOTUA el fonament de la novetat del projecte és la seva participació en un projecte de cooperació internacional que implica la col·laboració de forma cooperativa i interdisciplinar entre els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de les institucions públiques de Moçambic, i dels partners involucrats en el projecte; i el seguiment del projecte per a l’intercanvi de coneixements entre els dos països per a la consecució dels diferents projectes (Plans d’estructura urbana, projectes pilot i quick-win. Participar en un projecte internacional amb un país amb una realitat territorial, ambiental, econòmica i social molt diferent de Catalunya requereix un intercanvi i seguiment constant del projecte entre els dos països. Per tant, la transferència de coneixement per donar suport a la millora de la seva governança urbana no és un simple procés lineal de formació, sinó que està obligant a un treball conjunt per evolucionar els coneixements, valorar què té sentit en aquell context, adaptar i modificar el que cal, experimentar com s’entén, s’aplica i es rep i revisar els plantejaments segons els resultats que es van obtenint.

Per a les autoritats de Moçambic és un projecte innovador en la seva totalitat perquè els mostra unes eines i unes metodologies que no coneixen o que no apliquen: des del GIS fins a les sessions de perspectiva de gènere interseccional en la participació ciutadana per garantir els drets de les dones a l’hàbitat en igualtat de condicions a al conjunt de la població.

Any 2021

Primeres reunions institucionals entre els membres del consorci per conèixer-se. El tret de sortida tècnic va ser a mitjans de juliol de 2021.

Any 2022

Al llarg de 2022 s’han centrat els esforços en la primera línia d’acció i en l’inici de la segona.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/05/23
Acceptat a 26/05/23
Presentat el 23/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Observació i mesura territorial

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Planificació territorial

Prospecció de referència

Valorització territorial

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document