#M2022

Direcció de projecte

Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA)

Període

Gener 2022 - desembre 2027

Descripció

El Departament de Territori, en els darreres anys, en coherència amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, ha anat formalitzant en el desenvolupament dels plans directors urbanístics (PDU) un nou marc guia per introduir-hi la perspectiva de gènere. Aquests plans es desenvolupen en contextos diversos i amb especificitats molt dispars.

Les propostes desenvolupades fins ara per les entitats feministes especialitzades en urbanisme amb perspectiva de gènere van dirigides a plans i actuacions concretes (POUM, espai públic, habitatge o equipaments), a demanda de les institucions públiques (i privades). Posteriorment, aquestes propostes donen lloc a la realització de guies per replicar la metodologia en altres plans i actuacions de la mateixa mena. Tanmateix, fins al moment no es troben referències metodològiques que es puguin reproduir en els PDU.

En aquest sentit, des del Servei d’Actuacions Estratègiques s’ha anat fent una de referències que inclou altres plans que ja tenen en compte la perspectiva de gènere desenvolupats al Departament de Territori, els informes emesos per l’Institut Català de les Dones, la legislació vigent i publicacions i guies per introduir la perspectiva de gènere a l’urbanisme, tot plegat amb l’objectiu de definir els criteris per introduir la perspectiva de gènere en els PDU.

Finalitat de l'acció

Incloure la perspectiva de gènere en els plans directors urbanístics.

Novetats que aporta l'acció

  • A la DGOTUA s’estan formant persones, matriculant-les en postgraus especialitzats.
  • S’està treballant en incloure propostes amb perspectiva de gènere en els plans directors urbanístics en curs.
  • S’està treballar en com explicar i fer entendre quines propostes corresponen a l’urbanisme i no a altres disciplines.
  • S’estan fent processos de participació que inclouen expressament mesures per recollir la perspectiva de gènere.
  • Es participa en taules de coordinació amb l’Institut Català de les Dones.

Fonaments de la novetat

Fa uns anys l’urbanisme de gènere era un concepte que ni existia. Actualment és un mandat legal que cal incorporar obligatòriament en la pràctica urbanística. Per fer-ho, cal desplegar en què consisteix aquest concepte i com es fa aquest procés d’incorporació.

L’any 1995, a partir de la IV Conferència Mundial sobre les Dones amb la Declaració de Beijing, es va adoptar l’estratègia de gender mainstreaming, que situa totes les polítiques sota la perspectiva de gènere. Posteriorment la Comissió Europea va aprovar una directiva al respecte, que va ser transposada per la legislació espanyola el 2007 i per la catalana el 2015.

La implantació efectiva de la transversalitat de gènere a totes les polítiques requereix un treball en cada camp. En el cas de l’urbanisme s’està avançant i s’estan fent propostes per introduir la perspectiva de gènere en els plans urbanístics. Al Departament de Territori també s’ha creat un grup de treball per tal de fixar uns criteris per introduir la perspectiva de gènere en els plans directors urbanístics.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/05/23
Acceptat a 26/05/23
Presentat el 25/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Aspectes jurídics i institucionals

Avaluació de la legislació vigent

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació estratègica territorial

Avaluació socioeconòmica de plans i projectes

Avaluació ambiental

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Harmonització i sistematització normativa

Eixos complementaris

Formació interna

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document