#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Juliol 2021-desembre 2022

Descripció

El punt de partida d’aquest estudi és integrar els aspectes tècnics, jurídics i d’explotació de la gestió de les promocions d’habitatges, per tal que:

  • Les dades actualitzades, adequades i fiables estiguin disponibles en el moment que es requereixin per prendre decisions i donar resposta a les preguntes, consultes, necessitats, etc., que es formulen tant internament com externament.
  • Les dades s’incorporin en el moment que es produeixin, de forma simple, fàcil i sostenible.

La integració dels aspectes tècnics, jurídics i d’explotació permetrà optimitzar recursos, reduir costos i donar millor servei amb l’objectiu de:

  • Aconseguir una gestió integral i fiable de les actuacions d’habitatge en totes les seves fases.
  • Millorar la presa de decisions en habitatge.
  • Tenir capacitat per controlar i fiscalitzar el patrimoni d’habitatge propi.
  • Posar a l’abast dels ciutadans les dades i la informació de forma actualitzada i continuada.

Aquest és un estudi intern dins del programa d’emprenedoria corporativa 2021-2022.

Finalitat de l'acció

La finalitat d’aquest estudi intern és fer propostes d’actuació, a partir de l’anàlisi de la situació actual, per arribar a la gestió integral de les actuacions d’habitatge per aconseguir:

  • Localitzar d’una forma àgil les dades que interessen, posar el focus en aquelles que són claus i valuoses, accedir de forma àgil a la consulta dels documents, i mostra-les en format visual mitjançant mapes, gràfiques, indicadors, en format llistats, etc.
  • Interactuar amb la informació i les dades per dur a terme tasques d’anàlisi, d’estudi de patrons i comportaments, de tractament i d’explotació segons necessitats per anticipar-se en la gestió de les actuacions d’habitatge i presa de decisions.
Draft Echave-Sustaeta 833417175-image1.jpeg

Novetats que aporta l'acció

1. Impulsar la transició de la gestió sectorial i parcial actual cap la gestió integral i global.
2. Processar de forma integral i georeferenciada tota la informació i dades generades en les 3 fases de les actuacions d’habitatge: programació, producció i explotació.
3. Incorporar la informació procedent de diferents fonts originals vinculades amb habitatge, tant externes com internes, per permetre dur a terme tasques d’anàlisi, de tractament i d’explotació, segons necessitats.
4. Implementar processos i eines que permeti agrupar i combinar: dades gràfiques, dades alfanumèriques i gestió documental.
5. Avançar cap a l’accés immediat a la informació actualitzada per aconseguir arribar a les dades obertes.
6. Promoure treball transdisciplinar.
7. Millorar la governança.
8. Construir els fonaments i les bases necessàries per tal que futures iniciatives no trobin els obstacles actuals per desenvolupar-se (tecnològics, metodològics i organitzatius).

Fonaments de la novetat

Implementar metodologies i processos de treball que permetin generar i disposar de dades actualitzades i fiables pel seu ús posterior. Avançar en la transició de les aplicacions actuals existents cap a unes eines integrals que permetin la gestió global de les actuacions d’habitatge.

Activitats realitzades durant l'any 2021

1) Reunions realitzades per obtenir visió 360º:

- Reunió prèvia amb Sistemes per analitzar la situació actual.

- Reunió amb responsables del visor GIS.

- Reunió amb responsables de l’aplicació IP-Inventari Patrimonial.

- Reunió amb responsables de la implementació del BIM.

- Reunió relativa als ACCESS - aplicacions internes.

- Reunió amb responsables de la Direcció Econòmica Financer d’INCASÒL.

- Reunió amb responsables de la Direcció Projectes 3 Habitatge d’INCASÒL sobre el Programa d’habitatges de lloguer assequible.

2) Anàlisi i conclusions situació actual.

3) Propostes d’actuació.

4) Redacció dels documents de l’estudi intern.

Per saber-ne més

Responsable: Sònia Gómez Rodríguez, Sònia Solà Milian, Carme Tintoré Rigol

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Prospecció de referència

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0