Amb la seva bateria de calor, Sunamp vol explorar el potencial de l’emmagatzemament d’energia tèrmica per tal d’aconseguir edificis energèticament més eficients, autosuficients i sostenibles, i reduir-ne l’empremta carbònica mitjançant l’optimització de fonts d’energia renovable preexistents in situ.

Sunamp: bateria de calor i fred

Draft Echave-Sustaeta 815223094-image1.png


A hores d’ara l’abandonament de les energies fòssils segueix topant amb el problema, no menor, de la intermitència de moltes de les fonts energètiques renovables que hi podrien constituir una alternativa. Certament, per mirar de solucionar la qüestió en l’àmbit domèstic i aprofitar les energies renovables per a calefacció, refrigeració i aigua calenta, seria possible adquirir moltes bateries, però això és costós, més tenint en compte que les necessitats de climatització i ACS suposen fins a un 70% del consum energètic total d’una llar-tipus (als Estats Units, segons dades de l’Energy Information Administration, amb dades de 2015).

D’altra banda, per fer front a les necessitats esmentades, el gas segueix sent relativament barat enfront l’electricitat. Dit d’una altra manera, electrificar-ho tot –i doncs poder aprofitar les energies renovables– pot esdevenir extremament onerós, especialment pels constrenyiments de les tarifes horàries.

Per aquest motiu poden ser interessants productes com la bateria de calor de la companyia escocesa Sunamp, que poden ser recarregades en hores de preu elèctric baix i utilitzades per a calefacció i ACS en hores de preu elèctric alt. La bateria de calor Sunamp, en aquest sentit, pot ajudar a reduir els costos de l’electricitat, permetent la càrrega en horari nocturn, per exemple, cosa que també redunda en benefici de la xarxa de subministrament, reduint-ne la càrrega en hores punta i augmentant-la en hores vall. Això és especialment útil quan les instal·lacions de generació elèctrica en produeixen més que no en poden vendre i no poden ajustar fàcilment l’oferta a cada moment –per exemple, si es fa servir energia nuclear o hidroelèctrica, o fins i tot fotovoltaica en zones d’assolellament molt intens: vegeu per exemple l’efecte “corba d’ànec” que es produeix a Califòrnia en l’ús de l’energia solar fotovoltaica

La bateria de calor Sunamp és una caixa ben aïllada amb materials de canvi de fase a l’interior: quan els líquids se solidifiquen alliberen la calor de fusió latent, mentre que quan tonen a fondre’s en capturen. Per exemple, l’aigua absorbeix vuitanta calories d’energia per gram en passar de sòlida a líquida, i n’allibera la mateixa quantitat quan es congela.

El que fa la bateria Sunamp és barrejar diferents substàncies químiques per aconseguir canvis d’estat a diferents temperatures i, per tant, capturant o alliberant energia sota demanda. Segons Sunamp, els seus materials de canvi de fase són capaços d’emmagatzemar fins a quatre vegades més energia que l’aigua.

Una bobina de coure incorporada dins el material de canvi de fase recupera instantàniament la calor, de manera que s’elimina la necessitat de dipòsits o tancs d’emmagatzemament d’aigua, que ocupen molt d’espai. En absència d’aigua també s’evita la proliferació de patògens com ara Legionella pneumophila.


Draft Echave-Sustaeta 815223094-image2.png

Comparativa de característiques entre una caldera d’aigua convencional i una bateria de calor Sunamp (© Sunamp)


La bateria Sunamp admet calor de qualsevol font. Disposa a més d’elements elèctrics per a l’escalfament, que es poden connectar tant a la xarxa elèctrica com per exemple a panells solars. És possible doncs utilitzar els panells quan hi ha assolellament, i extreure’n la calor quan no n’hi ha, i fer servir la xarxa elèctrica convencional per completar la producció de calor. A efectes d’aconseguir aigua calenta, això pot resultar més assenyat que no subministrar energia fotovoltaica a una bomba de calor per a ACS, com fa força gent en l’actualitat.


Draft Echave-Sustaeta 815223094-image3.png

Característiques detallades de la bateria de calor Sunamp (© Sunamp)


Draft Echave-Sustaeta 815223094-image4.png

Els diversos rangs operatius, aplicacions i equips de Sunamp, per a calor i fred, en diferents fases de desenvolupament. PCM es refereix a “materials de canvi de fase”. Els PCM de Sunamp són de tecnologia pròpia. Habitualment són inorgànics i no inflamables. Els valors indicats a la imatge corresponen a les temperatures de canvi de fase dels diferents PCM, expressades en escala Fahrenheit (© Sunamp)


Naturalment, la solució definitiva per a l’eficiència energètica dels edificis seria construir-los o renovar-los segons estàndards Passivhaus, de manera que l’edifici en si mateix esdevingués una mena de bateria tèrmica a la qual no calguessin nous subministraments de calor durant llargs períodes, i com a màxim necessités dispositius petits per produir ACS. Ara bé, el cost d’adaptar un edifici preexistent a l’estàndard de casa passiva és molt elevat, i en molts casos fa que l’opció sigui inviable.

Per això, les bateries de calor Sunamp poden constituir una bona solució intermèdia, comparativament econòmica, per captar, concentrar i emmagatzemar la calor, que al capdavall és relativament fàcil d’obtenir arreu.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Sunamp

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/09/21
Acceptat a 27/09/21
Presentat el 27/09/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0