#M2021


Direcció de projecte

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Descripció

L’any 2020 es va portar a terme la metodologia LEAN en l’equip que s’encarrega de la tramitació de les concessions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre (DPMT) i autorització d’obres en el DPMT.

L’equip està constituït (sense comptar la Cap de Secció i una administrativa que dona suport a altres unitats) per: tres administratius/ves, tres lletrats i sis tècnics/tècniques.

Una de les mesures apuntades en el desenvolupament de la metodologia LEAN era la creació de grups de treball formats per un/a administratiu/va, un/a lletrat/da i varis/vàries tècnics/tècniques.

Enlloc de mantenir les existents agrupacions per persones amb les mateixes tasques (és a dir, grup administratiu, grup jurídic i grup tècnic), es va apostar per crear tres grups de col·laboradors formats per un/a administratiu/va, un/a lletrat/da i dos tècnics/tècniques. Durant el procés de decisió dels components de cadascun dels grups, es va tenir en compte principalment els següents criteris:

  • les seves afinitats personals entre ells/elles
  • els punts forts i febles de caire professional de cadascun dels membres del grup

També es va redistribuir l’espai físic de treball a l’oficina (taules i cadires) per tal que els membres de cada grup estiguessin el més a prop entre ells/elles.


Draft Echave-Sustaeta 653089565-image1.jpeg
Membres d’un equip

Finalitat de l'acció

L’acció persegueix agilitar la tramitació dels expedients de concessions d’ocupació del DPMT i obres en DPMT que tramita una part del personal assignat al Servei del Litoral de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.

Novetats que aporta l'acció

La novetat radica en organitzar les persones que fan una tramitació comuna prioritzant la proximitat i la seva afinitat personal, en lloc d’agrupar per formació professional (funcions assignades a la plaça que ocupa).

Aquesta organització en tres grups també ha implicat prendre consciència de la necessitat de potenciar una bona comunicació entre els grups per garantir que els criteris aplicats en la resolució dels expedients són comuns en els tres.

Fonaments de la novetat

En aquest cas es tractaria principalment d’una acció d’innovació, doncs, el sistema d’organització aplicat en el Servei del Litoral des de l’any 2008 era per formació professional (grup amb tasques administratives, grup jurídic i grup de perfil tècnic). A més, un avantatge d’aquest nou sistema organitzatiu és que els membres de l’equip es tenen com a referents a l’hora de resoldre un dubte, per exemple, si un/a tècnic/a té un dubte jurídic, ja sap a quin dels lletrats o lletrades ha de consultar (el que forma part del seu grup), sense perdre de vista que en qualsevol moment, poden consultar o posar en comú qualsevol tema amb qualsevol persona que forma part del Servei, fora del seu grup.

Per saber-ne més

Esther Ojeda

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/09/22
Acceptat a 09/09/22
Presentat el 09/09/22

Volum Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos complementaris

Millora organitzativa i de la intel·ligència corporativa

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0