#M2021

Destaquem
Projecte GeoERA


Direcció de projecte

Altres participants: Servei geològic holandès (TNO).Altres participants: Està integrat per 45 serveis geològics nacionals i regionals europeus, d’entre els quals l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2017-01/02/2022

Descripció

GeoERA és una xarxa europea Era-Net orientada a la millora de la cooperació i la coordinació dels programes nacionals i regionals de recerca en el camp de les geociències aplicades. L'ICGC participa en 5 projectes. Els dos primers projectes estan relacionats amb recursos geotèrmics: MUSE i HOTLIME; i els altres tres projectes estan relacionats amb recursos hidrogeològics o d'aigües subterrànies: HOVER, TACTIC i RESOURCE.


Vista 3D del model termal a l’aqüífer de les calcàries de la base de l’Eocè a la conca del Baix Empordà, Girona (Projecte GeoERA HotLime. ICGC, gener 2021)

Finalitat de l'acció

La participació en el consorci GeoERA té dos vessants. D'una banda, participar en l'embrió del futur Servei Geològic Europeu, i d'altre de participar en l'establiment de metodologies de treball i avaluació comunes a escala Europea, orientades al camp dels recursos geotèrmics, recursos d'aigua, recursos minerals i als sistemes d'informació, que revertiran en nou coneixement i serveis interoperables.

Novetats que aporta l'acció

El projecte GeoERA està integrat per 45 serveis geològics nacionals i regionals europeus, entre els quals l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i està liderat pel servei geològic holandès (TNO). El consorci del projecte GeoERA va promoure l'any 2018 una convocatòria conjunta i cofinançada amb el suport de la Comissió Europea dins del marc del programa Co-fund under Horizon 2020 ERA-NET, per a projectes de recerca transnacionals que tractin, la implementació d'una infraestructura europea de dades geològiques mitjançant una plataforma d'informació a escala pan-europea sobre la distribució de recursos geo-energètics, d'aigua subterrània i de matèries primeres.

Fonaments de la novetat

La participació en projectes comuns a escala Europea en ciències de la terra aplicades entre diferents entitats a nivell europeu, permetrà assentar uns criteris comuns per al desenvolupament en diferents àmbits de la geologia.

Actuacions dutes a terme al 2020

Durant l'any 2020 s'ha superat el 50% del desenvolupament dels 5 projectes del consorci GeoERA en els quals participa l'ICGC: HotLIME, MUSE; HOVER, TACTIC i RESOURCE.

En el projecte HotLime s'han finalitzat les tasques de modelització 3D dels recursos geotermals de l'àmbit pilot situat al Baix Empordà.

Pel projecte MUSE s'han seguit avançant en la realització dels treballs de recollida de dades de camp a l'àmbit pilot situat a la zona urbana de Girona-Salt i s'han començat a elaborar els primers mapes.

Pel projecte HOVER, s'ha finalitzat l'elaboració del Mapa de Vulnerabilitat instrinsica a la contaminació dels aquifers per Catalunya, el qual s'ha publicat al web de l'ICGC. També s'ha participat en l'elaboració d'un sistema harmonitzat Europeu de definició de nivells de base geoquímics d'origen geogenètic per punts d'aigues subterrànies.

Pel projecte RESOURCE s'ha seguit treballant en la elaboració del Mapa Pan-Europeu dels recursos d'aigua subterrània pel territori de Catalunya, i en un sistema de classificació per aquifers kàrstics.

Pel projecte TACTIC s'ha seguit treballant en la zona pilot a Catalunya situada a a zona de l'Alt Empordà, per l'anàlisi de la vulnerabilitat a la intrusió salina d'aqüífers.

Any 2021

Durant el 2021 s'ha treballat essencialment en els projectes MUSE, HOTLIME i RESOURCE. Elaboració d'informes finals per les àrees de treball (Girona per Muse, Empordà per HotLime i la resta de Catalunya per Resource). Elaboració de les capes d'informació i les seves metadades per a la publicació a la plataforma EGDI (European Geological Data Infraestructure). Presentació dels resultats finals al Congrés Mundial de Geotèrmia (World Geothermal Congres 2021, Islàndia Tot i finalitzar el projecte l'octubre de 2021, la reunió final es realitza el febrer de 2022.

Per saber-ne més

Responsable: Ignasi Herms

Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/22
Acceptat a 29/07/22
Presentat el 29/07/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0