#M2021


Direcció de projecte

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Període

Abril 2021-indefinit

Descripció

Les comissions d'urbanisme són òrgans urbanístics que tenen funcions d’informació, consulta, interpretació, gestió i resolució de qüestions urbanístiques. Una de les funcions més conegudes és la d’aprovar el planejament urbanístic general i derivat, i molts dels expedients d’actuacions en sòl no urbanitzable.

Les comissions són un òrgan col·legiat i estan formades per representants de diversos òrgans de l’administració, de col·legis professionals i de les associacions de municipis, entre d’altres. Tenen un àmbit territorial assignat i es reuneixen periòdicament per resoldre els assumptes que s’hagin de tramitar en aquell període.

En general, l’ordre del dia és molt dens i els temes de menor calat s’aproven sense oportunitat de debatre’ls a fons. Els expedients de sòl no urbanitzable solen formar part d’aquest bloc d’assumptes que es tramiten rutinàriament. Malgrat que individualment solen ser actuacions de poca entitat, l’efecte acumulatiu en pot ser rellevant a escala territorial.

Draft Echave-Sustaeta 592885924-image1.png
Font: Observatori del Territori


Des de la Subdirecció General de Coordinació Urbanística es va considerar que seria convenient tenir una mirada més profunda i detallada sobre aquests expedients. A tal efecte, es van constituir seccions temàtiques dins de les comissions, que es reuneixen a banda i valoren els expedients abans de la seva aprovació pel ple. Aquestes seccions es van crear com a prova pilot a l’àmbit territorial de Girona i, de moment, s’han estès als àmbits de Lleida i Comarques Centrals.

Les seccions de SNU es van dissenyar durant el segon i tercer trimestre de 2021. La Secció de la CTU de Girona es va reunir per primera vegada el 27.10.2021, coincidint amb la convocatòria del plenari de la Comissió, segons el calendari establert. Amb posterioritat, ja a principis del 2022, es van constituir també les Seccions de les CTU de Comarques Centrals i Lleida.

Finalitat de l'acció

Millorar la tramitació i gestió dels expedients d’actuacions en sòl no urbanitzable.

Novetats que aporta l'acció

Crear un espai de debat i reflexió sobre els expedients d’actuació en sòl no urbanitzable. D’una banda, permet afinar els criteris d’aprovació de les diferents tipologies de projectes. De l’altra, permet analitzar en profunditat els projectes que es tramiten i millorar la valoració tècnica que s’efectua abans d’aprovar-ne o denegar-ne l’autorització.

Fonaments de la novetat

Malgrat que la creació de seccions temàtiques es una possibilitat prevista a la legislació, no s’havia utilitzat mai abans. És una innovació fruit de la necessitat de millorar la gestió del sòl no urbanitzable des de les competències urbanístiques.

Per saber-ne més

Responsable: Xavier Rehues

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/09/22
Acceptat a 09/09/22
Presentat el 09/09/22

Volum Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Arquitectura institucional

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0