#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Juliol 2021-desembre 2022

Descripció

Aquest estudi intern té com a objectiu plantejar la possibilitat d’aplicar el règim jurídic de la propietat horitzontal per parcel·les per tal que:

1. Es puguin constituir parcel·les privades dins d’un polígon d’activitat econòmica que es destinin a un ús o a un servei compartits per les empreses del polígon.
2. Les parcel·les privades dels polígons cedeixin part del seu sostre, o altres zones internes de les parcel·les per a la col·locació d’instal·lacions comunes per tal de permetre un ús compartit per la resta de parcel·les del polígon. Amb la finalitat de millorar l’estat dels polígons d’activitat econòmica i evitar problemes futurs (seguretat, manteniment, reduir despeses, neteja,...), i instal·lar infraestructures per aconseguir eficiència mediambiental i disminuir costos, creant l’anomenat ecosistema industrial o simbiosi. D’aquesta manera es poden fer polígons industrials més innovadors, més sostenibles, i amb una reducció de costos.

Aquest estudi intern forma part del programa d’emprenedoria corporativa 2021-2022 dins INCASÒL


Draft Echave-Sustaeta 515651153-image1.jpeg

Finalitat de l'acció

Aplicar el règim jurídic de la propietat horitzontal per parcel·les als polígons d’activitat econòmica que desenvolupa l’Institut Català del Sòl, mitjançant la seva previsió en els projectes de reparcel·lació dels sectors industrials que aquest desenvolupa, i facilitar eines i assessorament als polígons d’activitat econòmica ja existents per possibilitar l’aplicació d’aquesta figura jurídica amb la finalitat de millorar aspectes relatius a la seguretat, manteniment, i establir serveis comuns per a la reducció de costos i aconseguir una eficiència mediambiental.

Novetats que aporta l'acció

1. L’aplicabilitat de la figura jurídica de la propietat horitzontal per parcel·les de l’àmbit civil a l’àmbit urbanístic.
2. Preveure amb antelació mecanismes jurídics per evitar futurs problemes dels polígons d’activitat econòmica que obliguin als propietaris al compliment de les normes dels Estatuts de la propietat horitzontal.
3. La implicació dels Ajuntaments en el manteniment dels polígons d’activitat econòmica una vegada constituït, més enllà del període legal previst de les Juntes de Conservació.
4. Donar compliment a la recent normativa sobre la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables.
5. Ajustar l’activitat de l’Institut Català del Sòl en el desenvolupament dels polígons d’activitat econòmica a:
a). L’acord de Govern 115/2021, de 27 de juliol, pel qual s'aprova iniciar el procés d'elaboració d'un nou Pacte nacional per a la indústria (publicat al DOGC número 8468 de data 29 de juliol de 2021).
b). A l’acord de Govern de 21 de 2020, pel que es va aprovar el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (eficiència energètica).
c). A la normativa de l'Agenda 2030, els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, el Pacte Verd Europeu i l'Estratègia Digital Europea.
d). Al contingut de l’Avantprojecte de La Llei de Transició energètica de Catalunya que es troba en tràmit
6) L’Institut Català del Sòl podria beneficiar-se del Projecte europeu actualment en marxa anomenat INSIGHT que té com a finalitat fonamentar el perfil professional de l’anomenat ‘ Facilitador de simbiosi industrial

Fonaments de la novetat

La possibilitat de constituir parcel·les privades dins d’un polígon d’activitat econòmica que es destinin a un ús o a un servei compartits per les empreses del polígon, esdevé una eina clau per a la millora en la seva competitivitat. Les novetats que aporta aquest estudi potencien en gran mesura la generació de serveis comuns i la simbiosi industrial, factors rellevants per a evitar el desarrelament i abandó d’aquests espais per manca de serveis adequats als nous temps. Uns fonaments, per tant, basats en la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball a partir d’una actualització constant i comunitària dels polígons industrials.


Activitats realitzades durant l'any 2021

1) Estudi normatiu i jurisprudencial de la figura jurídica objecte de l’estudi intern

2) Estudi de l’estat actual associatiu i col·laboratiu dels polígons industrials a Catalunya (reunions amb representants d’associacions empresarials, i els tres Col·legis d’administradors de Catalunya).

3) Reunions amb el Registre de la propietat per plantejar la solució jurídica als efectes de la validació registral.

4) Estudi doctrinal i antecedents legislatius i avant projectes de llei en relació a la figura jurídica objecte de l’estudi intern.

5) Redacció dels documents per a l’estudi intern.

Per saber-ne més

Responsable: Gemma Magrans Martínez

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/09/22
Acceptat a 05/09/22
Presentat el 05/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Remodelació del sòl industrial

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0