#M2021


Direcció de projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2014 - 31/12/2022

Descripció

Estudis i millores en les localitzacions hipocentrals de sismes exteriors a la xarxa. El procés actualment utilitzat per la localització hipocentral dels terratrèmols a Catalunya, té una gran precisió pels sismes localitzats dins la xarxa sísmica. Pels terratrèmols exteriors com són el Pirineu Central i per terratrèmols en zona marítima, convé millorar la precisió d'aquests mètodes actuals. És per això que s'estudia l'adequació d'un programa ja existent (programa de localització no lineal) per a millorar la localització d'aquests terratrèmols.

Mapa de valors màxims d'acceleració corresponents al terratrèmol de magnitud 3.3 ocorregut el dia 22 de març de 2022 al Ripollès

Finalitat de l'acció

Millores en els productes sismològics i serveis sismològics derivats del processament de les dades sísmiques de la xarxa sísmica de Catalunya per tal de millorar el coneixement del fenomen a Catalunya i el servei públic que se'n deriva.

Novetats que aporta l'acció

Millorar la fiabilitat i precisió en el càlcul dels principals paràmetres del moviment del sòl en cas de terratrèmol percebut per la població.

Fonaments de la novetat

Millorar la localització dels hipocentres al Pirineu Central i zona marítima. Estudi i implementació de nous programaris.Accions dutes a terme al llarg del 2021

Durant l'any 2021 s'ha fet la revisió, processat i càlcul de les dades de moviment del sòl per a tots els terratrèmols locals de magnitud igual o superior a 2.0 ocorreguts entre maig de 2017 i desembre de 2018 (ambdós inclosos) i tot l'any 2012.

Per saber-ne més

Responsable: Sara Figueras Vila

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/07/22
Acceptat a 28/07/22
Presentat el 28/07/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0