#2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Gener 2019 a Desembre de 2023

Descripció

L’objectiu principal del projecte és la creació d’una base de dades geoespacial que contingui la informació gràfica actualitzada dels béns de sòl i edificació propietat de l’INCASÒL, així com tots aquells sectors de planejament on l’INCASÒL hi té propietat o algun dret. A banda, també té per objectiu que aquesta informació gràfica es relacioni amb la informació alfanumèrica procedent de les bases de dades corporatives i sigui fàcilment consultable pels membres de l’organització. Avui dia, aquesta geoinformació és clau perquè resulta un actiu estratègic que aporta coneixement i valor afegit a l'organització.


Draft Echave-Sustaeta 388788335-image1.jpeg

Finalitat de l'acció

Les finalitats principals són:

  • Dur a terme la transcripció gràfica dels béns de sòl, edificació i sectors de planejament propietat de l’INCASÒL, establint-ne els criteris i les condicions tècniques. Realitzar prèviament una recerca patrimonial per tal de poder concretar la delimitació gràfica de cada un dels béns i sectors.
  • Desenvolupar i implementar una solució de software que garanteix, en termes de qualitat i eficiència, la producció i el manteniment de les dades gràfiques i la seva exportació a format SIG.
  • Capacitar els tècnics de l’INCASÒL designats per dur a terme les tasques de manteniment i actualització de la informació gràfica dels béns de sòl, edificació i sectors de planejament de l’INCASÒL mitjançant un pla de formació.

Novetats que aporta l'acció

La producció i manteniment de la informació gràfica es realitza en format CAD sobre un entorn MicroStation. Aquesta informació es manté per mitjà del model gràfic límit-centroide (amb línies i etiquetes) tal com especifica el model de dades gràfic amb el qual treballen tots els tècnics designats per dur a terme aquestes tasques.

Implementació d’unes eines tecnològiques (sobre entorn Microstation) de suport al projecte que garanteixin l’eficiència i la qualitat dels processos de producció i conversió de la informació a format SIG.

Processos automatitzats d’integració de les dades gràfiques i alfanumèriques, que permetran combinar les dades gràfiques amb les dades alfanumèriques procedents de les bases de dades corporatives, permeten dur a terme tasques d’anàlisi i explotació de les dades segons les necessitats.


Draft Echave-Sustaeta 388788335-image2.jpeg

Fonament de la novetat

Les novetats descrites anteriorment, dins el context organitzatiu de l’INCASÒL, representen una innovació, ja que s’implementa una nova forma de treballar pel que fa a la generació de la informació gràfica i la seva relació amb la informació alfanumèrica.

Es redefineix el model de dades gràfic, tot i que la producció i manteniment de la informació gràfica se segueix realitzant en format CAD sobre un entorn MicroStation. La innovació més rellevant és que s’implementen unes eines tecnològiques (sobre entorn Microstation) que garanteixin l’eficiència i la qualitat dels processos de producció i posterior conversió a format SIG. A banda, dels nous processos automatitzats d’integració de les dades gràfiques i alfanumèriques procedents de les bases de dades corporatives. Destacar la facilitat i l’agilitat per accedir a tota aquesta informació geoespacial validada i actualitzada, mitjançant la creació d’un Visor WEB corporatiu, l’INCAGIS. Aquest visor WEB ha esdevingut imprescindible tant per portar a terme les tasques de gestió diàries com per a la presa de decisions estratègiques per part de l’INCASÒL i el DVPD.

Finalment, posar en valor que aquest model de treball està pensat per ser extrapolable i fàcilment adaptable a qualsevol organització que treballi amb dades geoespacials de caràcter patrimonial i urbanístiques.

Any 2019

Validació del model de dades gràfic definitiu.

1. Implementació de la tecnologia de suport.

2. Inici de la transcripció i càrrega de la informació gràfica.

3. Definició dels processos automatitzats d’integració de les dades gràfiques i alfanumèriques.

4. Prova pilot Plec gràfic.

5. Desenvolupament del VISOR WEB corporatiu.


Any 2021

1) S’inicien les tasques de transcripció i càrrega de la informació gràfica dels béns d’edificació.

2) Depuració de les bases de dades corporatives referents als béns d’edificació.

3) Canvis i millores sobre els processos automatitzats d’integració de les dades gràfiques i alfanumèriques, degut als canvis en els aplicatius corporatius.

4) Millores sobre la Plataforma de seguiment en funcionament.

5) Formació dels tècnics de l’INCASÒL.

6) Millores i evolutius al VISOR WEB corporatiu.

Per saber-ne més

Responsable: Pep Bassó


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/09/22
Acceptat a 04/09/22
Presentat el 04/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Representació de dades

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0