#M2021

Direcció de projecte

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Període

Gener-desembre 2021

Descripció

A continuació se sintetitza el contingut dels principals treballs de recerca en matèria d’urbanisme i ordenació del territori de l’Observatori del Territori al llarg del 2021:

1. Cadastre i qualificacions urbanístiques. S’ha elaborat una base de dades, a partir de les parcel·les del cadastre i dels polígons d’informació del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), per assignar una qualificació urbanística a cada parcel·la cadastral. Amb aquesta base s’han elaborat estudis de càlcul de la capacitat d’acollida de noves edificacions residencials i d’activitat econòmica, per a diversos territoris de Catalunya, identificant les parcel·les no edificades a l’interior del sòl urbà i reportant-ne nombre i superfície.
2. Entitats de població del nomenclàtor de Catalunya. A partir de la relació del nomenclàtor, que identifica gairebé sis mil entitats de població diferents en els 947 municipis de Catalunya i que distribueix la població padronal municipal en aquestes entitats de població, i analitzant per separat la població que viu disseminada en edificacions disperses pel territori i la que viu en conjunts edificats que constitueixen un nucli de població, s’han situat sobre el mapa aquestes localitzacions per aconseguir una imatge de la distribució de la població en el territori de Catalunya. També s’ha pogut analitzar l’evolució demogràfica d’aquestes entitats en els darrers anys.
Draft Echave-Sustaeta 350643506-image1.png
3. Densitat de població dels teixits urbans. A partir dels habitants de les entitats de població del Nomenclàtor i de la delimitació del sòl urbà i urbanitzable del MUC, s’ha calculat la densitat (padronal: quanta població resideix en un teixit urbà, diferent de la densitat urbanística) dels assentaments del territori de Catalunya. Aquesta dada informa sobre la distribució de la població empadronada i permet estimar les necessitats diferenciades dels teixits edificats segons la distribució de la població.
Draft Echave-Sustaeta 350643506-image2.png


4. Sistema d’informació urbana de les comunitats autònomes (SIU). S’ha efectuat una anàlisi comparativa i la determinació de la posició de Catalunya en qüestions d’índole urbanística. El coneixement de la quantitat de sòl urbà i de sòl urbanitzable posat a disposició del creixement de les ciutats pel planejament de cada comunitat autònoma, juntament amb la població i la superfície territorial de cada àmbit, permet conèixer les intencions de l’urbanisme dels diferents territoris espanyols: des d’una abundantíssima reserva de sòl urbanitzable per al creixement d’algunes comunitats (com Múrcia, que pot multiplicar per 4 el seu sòl urbà) fins a una contenció urbanística remarcable (com la de Galícia). La comparativa amb les dades de Catalunya permet saber en quina posició ens trobem i aprofundir en la direcció de les polítiques urbanístiques actuals o, per contra, modificar-ne el rumb.

*El Sistema d’informació urbana és una eina desenvolupada per la Direcció General d’Habitatge i Sòl del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i altres administracions competents

Finalitat de l'acció

Posar a disposició dels òrgans executius i decisoris de l’administració informació ordenada i fàcilment localitzable sobre el territori per avaluar, analitzar i fer el seguiment, des de diferents angles i punts de vista, de les dinàmiques urbanístiques en curs. Posar aquest coneixement a disposició dels ciutadans (tots els treballs de l’Observatori del Territori es publiquen al seu apartat a la web del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori).

Novetats que aporta l'acció

La tecnologia disponible ens dona la possibilitat de treballar amb volums grans d’informació per obtenir bases de dades complexes, harmonitzades i comparables, que aporten coneixement i noves visions de la realitat, i simplifiquen el resultat per a la seva comprensió sobre els processos i canvis de les ciutats i el territori en general.

Fonaments de la novetat

És RDI perquè millora la informació urbanística disponible i genera coneixement nou sobre aquesta, i d’aquesta manera permet adoptar decisions més ajustades a partir de constatar i interpretar noves dades.

A partir del tractament simultani d’informacions urbanístiques i territorials estandarditzades, disponibles per a tot el territori de Catalunya, fet a partir d’una metodologia automàtica que sovint requereix una validació més manual, s’obté un guany en la qualitat de la informació que es posa a disposició de l’usuari directiu o del tècnic urbanístic per obtenir una lectura més precisa de la realitat actual o de les tendències detectades.

En alguns temes existeixen treballs específics de més profunditat que les anàlisis del Observatori. Però sempre són sobre una porció reduïda i concreta del territori de Catalunya. Els treballs de l’Observatori sempre abasten la totalitat de Catalunya i permeten apreciar dinàmiques diferenciades que d’altra manera passarien desapercebudes.

Per saber-ne més

Responsable: Júlia Trias

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/09/22
Acceptat a 09/09/22
Presentat el 09/09/22

Volum Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Observació i mesura territorial

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Difusió d'informació i comunicació de plans i projectes i d'altres actuacions del departament

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Prospecció de referència

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0