#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Gener de 2019 a desembre de 2021 (allargat un any respecte la durada inicialment prevista)

Descripció

Mitjançant projectes europeus de l’AHC, s'estan desenvolupant 2 proves pilot de rehabilitació en la recerca de l'eficiència energètica a la promoció propietat d’INCASÒL de Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès amb un total de 30 habitatges de lloguer assequible.

Els projectes europeus són:

Draft Echave-Sustaeta 301281917-image1.png

1. Projecte europeu Plug-and-Harvest: Rehabilitació energètica amb implantació de façana adaptable i actuacions complementàries de resolució de patologies.

Draft Echave-Sustaeta 301281917-image2.png

2. Projecte europeu Houseful: Solucions i serveis basats en economia circular. Aquest projecte ha de complementar a l’anterior, amb mesures circulars que donin un sentit no només d’ autoproducció elèctrica a la intervenció de la façana fotovoltaica prevista en Plug-and-Harvest.

El projecte global de rehabilitació energètica incorpora l’execució d’una façana fotovoltaica, per a la producció d’energia elèctrica, així com la rehabilitació de tota l’envolupant de la promoció ( façanes i cobertes) per tal d’obtenir el màxim rendiment i d’eficiència energètica de l’edifici.

Les accions previstes sempre ho són des d’un punt de vista participatiu seguint els criteris d’economia circular.

Finalitat de l'acció

Recuperar un edifici amb greus problemes energètics, convertint-lo en un exemple d’eficiència tant en la producció com en la reducció de la demanda i l’òptima gestió des del punt de vista dels consums d’aigua i energia i sempre en línia amb criteris d’economia circular.

Novetats que aporta l'acció

Transició energètica a nivell d’usuari, utilitzant els recursos i el potencial de la totalitat de la promoció de lloguer assequible.

Fonament de la novetat

Actualment la normativa actual no preveu exigències respecte a edificis existents, malgrat els objectius dels horitzons 2030 i 2050.

Any 2019

Preparació entorn projecte, col·laboració amb AHC als 2 projectes europeus, seminaris conjunts amb socis i partners dels projectes Plug-and-Harvest i Houseful.

Any 2021

Durant el 2021 s'ha realitzat:

- Redacció d’estudis tècnics de patologies per tal de decidir el tipus d’intervenció més òptima.

- Adopció de decisions al projecte bàsic i d’execució.

- Redacció del projecte executiu de rehabilitació energètica de façanes i cobertes per tal de procedir a la licitació de les obres.

Per saber-ne més

Responsable: Fernando Aranda


Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/09/22
Acceptat a 05/09/22
Presentat el 05/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Disseny participatiu

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Reurbanització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0