#M2021

Direcció de projecte

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Període

Gener-desembre 2021

Descripció

El Registre de planejament urbanístic conté els plans d’urbanisme vigents en el territori de Catalunya. A banda de les figures de planejament general i les seves modificacions (que s’actualitzen periòdicament en el Mapa per oferir una visió actualitzada del planejament general) al registre hi figuren més de deu mil expedients de plans derivats vigents.

D’aquests, uns 4.800 són plans parcials en sòl urbanitzable delimitat o plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat, o les seves modificacions.

Des de l’Observatori del Territori s’ha dibuixat de nou l’ordenació de les zones i els sistemes d’aquest sectors, que són uns 1.750 i ocupen en conjunt més de 20 mil hectàrees, i s’han assignat a alguna de les claus sintètiques de les zones industrials o residencials que utilitza el MUC, amb la qual cosa es possibilita la lectura completa de tot el territori que té establerta una ordenació urbanística detallada.

A més, mentre que el sistema d’informació que constitueix el Mapa urbanístic de Catalunya està sustentat sobre mapes en format CAD i taules de dades en format Excel, el treball de planejament derivat s’ha començat a dibuixar directament amb una eina SIG (programa Geomèdia), relacionant els polígons amb les dades associades en una mateixa operació, per emmagatzemar-ho en una base Oracle.

Finalitat de l'acció

Estandarditzar i posar a disposició de la ciutadania la informació del planejament urbanístic derivat, que ordena una part important del territori i fins avui no era accessible i consultable de manera fàcil ni sistemàtica.
S’han incorporat les determinacions dels expedients que fan referència a uns 1.700 sectors que ocupen en conjunt més de 20.00 hectàrees de territori, en una base de dades amb dues capes que contenen 1.700 (sectors) i més de 10 mil polígons (qualificacions) amb informació associada de 10 i 20 atributs respectivament.

Novetats que aporta l'acció

És la primera vegada que es planteja elaborar una capa d’informació urbanística d’aquesta complexitat treballant amb un sistema d’informació geogràfica (Geomèdia). No es tracta d’un simple bolcat o visualització d’informació disponible, sinó que el procés d’elaboració d’aquesta capa ha estat un procés d’innovació al llarg de qual ha calgut prendre decisions conceptuals i tècniques complexes.

Fonaments de la novetat

És RDI perquè millora la informació urbanística disponible per a tota la ciutadania. Aquesta informació ha hagut de ser prèviament elaborada, simplificada, estandarditzada i cohesionada amb la resta d’informació del MUC per tal que la lectura fos homogènia i contínua. I aquest procés és el que permet obtenir una visió completa i augmentar el coneixement de l‘estat del territori que està ordenat urbanísticament en detall a Catalunya. En última instància, això permet també a l’òrgan competent en matèria urbanística adoptar decisions més ajustades

Donar visibilitat i accés a tothom (ciutadania i perfils més tècnics) a les iniciatives de desenvolupament urbà que s’han anat concretant al llarg dels anys. Alguns àmbits disposen de planejament molt antic i encara no han començat a executar-se, mentre d’altres ja han assolit la condició de sòl urbà consolidat per la urbanització i la edificació.

Alguns treballs semblants estaven disponibles per a indrets més dinàmics i poblats, ara amb aquest treball s’ha fet extensiu a tot el territori de Catalunya.

Visor muc.jpg

Visor del MUC sense planejament derivat (la línia de traços discontínua identifica els àmbits subjectes a planejament derivat, que apareixen buits)


Draft Echave-Sustaeta 121427955-image2.png

Visor del MUC amb planejament derivat (dins dels polígons de la línia de traços discontinua es pot veure l’ordenació dels sectors que el planejament derivat ha ordenat, amb les qualificacions corresponents)

Per saber-ne més

Responsable: Júlia Trias

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/09/22
Acceptat a 09/09/22
Presentat el 08/09/22

Volum Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0