Contractar sense contaminar

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i la Direcció General de Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda han elaborat una guia per incorporar el càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en els contractes públics.

La Guia per a la quantificació d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en els contractes públics es pot descarregar en línia aquí i es va presentar públicament en una jornada telemàtica el 27 de novembre de 2020, que també va incloure l’exposició d’un exemple pràctic d’ús de les eines en què es basa, i es pot veure aquí.


Draft Alvarez Puerta 353615688-image2.png


Reduint el CO2

La guia té 3 capítols:

  • Capítol 1. Aspectes normatius.

Exposa el marc normatiu que dona suport a impulsar contractes amb menor petjada de carboni. Així, la guia respon als requeriments i previsions tant de la Llei del canvi climàtic (que insta l’esfera administrativa de la Generalitat a incloure criteris objectius per reduir les emissions de GEH en els procediments de contractació) com de la Llei de contractes del sector públic (que preveu que, en la relació qualitat-preu, els contractes incorporin clàusules sobre aspectes ambientals que contribueixin a assolir els objectius de les polítiques ambientals).

  • Capítol 2. El programa d’acords voluntaris i el càlcul d’emissions de GEH

Descriu aquest programa, que permet que les organitzacions es comprometin voluntàriament a reduir les seves emissions i explica les eines de suport que se’ls ofereixen per calcular-les, desenvolupades ja fa temps per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i que en s’enfocaran en aquest cas a la contractació. La Calculadora de gasos amb efecte d’hivernacle permet calcular la petjada de carboni tant d’emissions directes com indirectes, i la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle és un tutorial per aprendre-la a fer servir. Ambdues eines d’accés i ús públic i que incorporen els valors més representatius i ajustats dels diferents aspectes ambientals a la realitat de Catalunya.

  • Capítol 3. Com utilitzar la calculadora de l’OCCC en la contractació

S’hi detalla com utilitzar la calculadora per avaluar les emissions de 3 tipus de contractes: subministraments, serveis i obres (per a la resta de contractes el procediment és anàleg a un dels anteriors). A través d’un exemple, es detalla en cada cas com procedir a fer el càlcul de les emissions.


Draft Alvarez Puerta 353615688-image3.png
Taula resum de la Guia


La guia també inclou 3 annexos: un per aclarir conceptes i metodologies vinculades a la temàtica, el segon per descriure amb més detall les emissions associades als diferents productes i l’últim on s’exposen altres eines de l’OCCC.

Compra pública verda

S’entén per compra pública verda el fet que les administracions públiques incorporin consideracions ambientals a l’hora d’adquirir productes, béns, serveis i obres. La contractació pública suposa al voltant de 20% del PIB europeu i, per tant, la compra pública verda, a més de servir de lideratge exemplificador, té un gran potencial per arrossegar el mercat cap a comportaments ambientalment més sostenibles. Generant demanda es modifica l’oferta.

La guia, per tant, s’emmarca en un ampli ventall d’iniciatives dirigides a impulsar un model productiu més respectuós amb el medi ambient.

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: María José Sarrias

Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/09/23
Acceptat a 04/09/23
Presentat el 04/09/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Instruments i mecanismes contractuals

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau