La catorzena edició

En la catorzena edició s’han incorporat els aspectes següents:

Continuació de la revisió i reforç de la unitat de “Transport marítim de curta distància” iniciada en la 12ª edició (any 2017). Quota del volum de mercaderies mogut pel transport marítim de curta distància (TMCD) respecte del tràfic total als ports de Barcelona i Tarragona.

Incorporació d’un nou indicador en l’àmbit de la logística urbana referent a les emissions del transport de mercaderies en l’àmbit metropolità de Barcelona.

Ampliació de l’abast de la Infografia de les empreses emergents en l’àmbit de la logística, mobilitat i el transport i obrir el terme logística en la seva amplia definició.  També pel que fa a la Infografia de la formació en què s’analitza l’oferta formativa en les competències del sector i es caracteritza a escala territorial, segons el grau d’especialització i la naturalesa de l’entitat que l’imparteix.


Context socioeconòmic

Cal destacar el lleuger augment del pes de la logística a Catalunya (2015-2016), tot i que encara els resultats són un 5,1% inferiors als valors anteriors a la crisi (2008). Figura també un lleuger augment del nombre d’ocupats al sector logístic. L’any 2018 s’obté el màxim nombre total de treballadors/ores afiliats al sector, i hi ha una disminució del pes dels autònoms, que assoleixen el 2018 el valor mínim de la sèrie: 24% dels treballadors afiliats en règim autònom. I pel que fa al nombre d’empreses logístiques actives, s’observa la continuació de la tendència creixent iniciada l’any 2017. Tot i el creixement, encara hi ha un 25% menys d’empreses respecte del 2008.

Pel que fa el volum total de les exportacions, creix un 3% cosa que suposa el quart any amb més creixement des dels últims 17 anys. I relatiu al valor econòmic dels intercanvis comercials, pel que fa a les exportacions creix el pes de les destinacions internacionals i la convergència de les destinacions a Espanya i internes. Quant a les importacions, creix el pes dels béns amb origen internacional (80%) en detriment dels d’origen espanyol (20%).


Context socioeconòmic


Oferta infraestructural

Consolidació com a líder en infraestructures viàries d’alta capacitat: 2,5 vegades superior a la mitjana europea i 1,5 a l’espanyola. Tot i que es produeix un gran increment del percentatge del nombre de vehicles de mercaderies implicats en accidents a Catalunya. A l’àmbit de la xarxa d’estacions de subministrament de GNV, GLP i energia elèctrica, es produeix un creixement superior en el nombre de vehicles de combustibles alternatius pel que fa al nombre d’estacions de subministrament.

Pel que fa al rendiment de les terminals ferroviàries intermodals, hi ha la reducció de la suma total TEU (Twenty-feet Equivalent Unit), utilitzat com a mesura de referència que permet estandarditzar de manera general el conjunt de contenidors emprats en el transport. Aquest tipus de contenidor permet una càrrega màxima de 28,2 tones i té una capacitat de 33 metres cúbics.  Es produeix una reducció de la suma total de TEU per metre lineal de via, 19 TEU/any queda lluny dels valors mitjans europeus 50 TEU/any.

L’indicador de superfície útil de magatzem per províncies continua en el creixement continuat de sòl logístic a Catalunya (5,4%) liderat per la província de Barcelona. Tot i que es destaca l’augment significatiu del sòl logístic a la província de Tarragona.


Oferta infraestructural


L’indicador de superfície útil de magatzem


Oferta i demanda

En el volum de mercaderies gestionat pel sistema logístic català es produeix una consolidació del creixement d’aquest volum gestionat a Catalunya, tot i que amb valors inferiors als d’abans de la crisi econòmica. En termes empresarials, es produeix un creixement de la facturació per treballador/ora, però es redueix el nombre de personal per empresa i s’estanca la facturació mitjana per empresa. El nombre d’operacions de transport segons el tipus de càrrega augmenta més del 6% quan es produeix per carretera, i la distribució per tipologia es pot veure al gràfic, associat.

Pel que fa al consum de combustible per a automoció, es produeix una lleu disminució del pes dels combustibles fòssils tradicionals en el mix del consum (2018).

En relació amb el mode ferroviaris, es produeix una reducció del volum total de mercaderies mogudes per ferrocarril en un 7%. El tràfic de mercaderies als ports catalans segons origen/destinació assoleix el volum més elevat de tota la sèrie històrica (2004-2018), amb un augment rellevant del tràfic marítim del llarga distància: Nord-amèrica, Àsia, Orient Pròxim i Mitjà i resta d’Àfrica. En el tràfic aeri es produeix un creixement significatiu (11%) de la càrrega aèria total moguda per l’aeroport del Part, que assoleix el valor més alt de la sèrie d’estudi. El mercat amb Europa, tot i ser la regió predominant, presenta una tendència a la baixa. El creixement important es dona en el mercat d’Àsia i Pacífic.


Oferta i demanda


Mercat immologístic i eficiència

Mercat immologístic

L’indicador del preu del lloguer de nau logística per províncies mostra l’increment a Tarragona i Lleida i estabilitat en els preus a les altres províncies. En comparació amb Europa, Tarragona i Lleida presenten preus relativament competitius en el context del corredor mediterrani, mentre que Barcelona és la segona ciutat del corredor amb el preu més elevat, després de Ginebra.

Eficiència

Lleugera reducció de la quota de les cadenes intermodals (2018) degut a l’increment de les tones transportades en les cadenes unimodals més pronunciat que en cadenes intermodals. Un dels indicadors més significatius pel que fa a eficiència és el percentatge d’operacions en buit per carretera, al llarg del 2018 s’ha produït un repunt del nombre d’operacions en buit per carretera (2018). Quant a l’indicador de l’aprofitament de la capacitat del transport viari, es produeix un grau d’aprofitament a mesura que augmenta la distància, tot i la reducció del grau d’aprofitament en tots els recorreguts excepte als inferior a 50 km i els de distàncies 150-400 km (2018).

Pel que fa al parc de camions i furgonetes, baixa la taxa de renovació del parc de vehicles de mercaderies, i s’aprecia la diferència entre l’edat mitjana de vehicles segons combustible, per causa de la posterior incorporació dels vehicles de gasoil al mercat. Aquest aspecte marca els resultats de l’indicador següent que són les emissions del transport viari de mercaderies, que pateix un augment del consum de combustible i emissions de CO2 pel fet de l’augment dels km recorreguts. Quant als combustibles alternatius, es produeix un creixement del consum de GLP com a combustible per a automoció, i amb augment del consum de biodièsel després de la caiguda de l’any 2013 per la incorporació de l’impost dels hidrocarburs.


Logística urbana

Al gràfic es mostra l’augment continuat del nombre anual d’operacions de compres en línia, així com l’increment de la freqüència amb què es realitzen les compres. Consegüentment, es produeix un augment del consum de combustible i emissions de CO2 com a conseqüència dels quilòmetres recorreguts.


Logística urbana


Infografia de les empreses emergents

És innovadora la presentació visual de l’activitat relacionada amb les empreses emergents. Amb el mapa següent es pot veure la distribució per sectors de la dedicació de les empreses logístiques.

 

CIMALSA_indicadors_logistica_2018_imatge_6

Així mateix, també és representen els àmbits que generen més ocupació pel que fa a la logística.

 

CIMALSA_indicadors_logistica_2018_imatge_7

 

Observatori de la Formació

La logística té necessitat de personal que es vagi formant de manera continuada i, per això, l’Observatori de Formació mostra, mitjançant la infografia, l’oferta de formació tant pel que fa al nivell com a l’àmbit.

 

CIMALSA_indicadors_logistica_2018_imatge_9


CIMALSA_indicadors_logistica_2018_imatge_8


Autores

Redactat per: Jessica Civil, Fina Jarque i Marga Torre

Per saber-ne més: Jessica Civil i Fina Jarque


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/10/19
Acceptat a 04/10/19
Presentat el 04/10/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Centres logístics

Avaluació territorial de les activitats logístiques

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Necessitats de sòl

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Medi ambient i sostenibilitat

Sistemes avançats de previsió

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0

Compartiu aquest document