Introducció

Quan ens trobem a meitat dels 2 anys de durada del projecte, el document publicat, i que podeu veure al final d’aquest article, mostra els resultats de la trajectòria del projecte. En aquests moments ja s’han finalitzat totes les fases del projecte. Recordem aquestes fases:

 1. Desenvolupament d’un nou pla d’estudi per formar el personal de seguretat vial, fonamentalment sobre l’auditoria de seguretat vial i la inspecció de les carreteres secundàries, en previsió d’una certificació específica.
 2. Acord internacional, entre els cinc estats participants, pel que fa a la validesa de la certificació en cada estat.
 3. Formació dels auditors i inspectors futurs.
 4. Una auditoria i una inspecció de seguretat vial en cada estat, que la fa un equip internacional format pels auditors i els inspectors capacitats.
 5. Avaluació dels resultats i de les recomanacions finals per obtenir una certificació de la metodologia comuna a Europa.

Quan els estats membres adoptin la Directiva 2008/96/CE, sobre la gestió de la seguretat de les infraestructures viaries, preveu una sèrie de controls de seguretat, així com la capacitació i la certificació d’auditors de seguretat vial, però que només és d’obligada aplicació a la xarxa transeuropea de carreteres, que són les autopistes de l’UE i les carreteres principal. Ara bé, el 56% de les morts per accident de trànsit es produeixen a carreteres rurals, com es pot observar en la figura 1.

Per millorar la seguretat i la gestió de la infraestructura vial, el projecte PILOT4SAFETY està aplicant l’enfocament de la Directiva a determinades carreteres secundàries de 5 regions de l’UE, per:

 • Desenvolupar plans d’estudi i eines específiques per auditar i inspeccionar carreteres secundaries a les diferents regions de l’UE, adaptant-lo a les necessitats de les autoritats que gestionen les carreteres locals i regionals.
 • Arribar a un acord entre les regions participants sobre l’acceptació d’un programa de formació comú, així com en l’intercanvi d’experts en seguretat.
 • Dur a terme una auditoria i una inspecció de seguretat vial en un projecte i un tram de carretera, respectivament, a cada regió participant. Cada equip de seguretat inclou, com a mínim, un expert en seguretat d’una altra regió.

  Atès l’elevada transferibilitat de PILOT4SAFETY, el gran objectiu és tenir més regions aplicant aproximacions comunes de la Directiva a carreteres secundaries amb la consegüent reducció del nombre d’accidents.

Plans d’estudi comuns

Una aproximació comuna i estandarditzada s’ha adoptat a cada fase del projecte. L’FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories) juntament amb tres membres va redactar el primer esborrany del Pla d’estudi, que conté una relació estructurada d’ítems relacionats amb els temes més bàsics de la seguretat en la infraestructura de les carreters, l’RSA i l’RSI amb detalls sobre el nombre d’hores totals per fer l’entrenament de cada ítem.

Posteriorment, va tenir lloc una fase de discussió i revisió, que van dur a terme els diferents components de l’equip, perquè la reglamentació definitiva tingui en compte les necessitats de diferents autoritats de les diferents regions.

Manual de seguretat preventiu per carreteres regionals i locals

Les anàlisis fetes i informades al llarg de les activitats del projecte han demostrat que les pràctiques no estan massa normalitzades i que hi ha diverses interpretacions sobre com dur-les a terme. La problemàtica ja s’originava en com entenien els termes d’inspecció de la seguretat vial i l’auditoria de seguretat vial. Per tant, s’han establert els termes:

S’entén per inspecció de seguretat vial una eina de gestió de la seguretat preventiva i que apliquen les autoritats vials i els operadors com a part d’un sistema de gestió global de la seguretat vial. Es tracta d’estudis sistemàtics sobre el terreny, suficientment organitzats i freqüents, a totes les carreteres o seccions de carreteres existents per garantir un nivell de seguretat adient. Aquest estudis els duen a terme experts en seguretat vial per identificar condicions de risc i deficiències que poden conduir a accidents greus.

Aquesta definició és el resultat de les anàlisis d’algunes referències rellevants i reflecteix el que de manera comuna entenen que és l’RSI. Tot i així, també es plantegen algunes qüestions molt importants, com són la freqüència de les inspeccions, si es tenen en compte o no les dades d’accidents, la independència de l’equip d’inspecció.

Actualment, les activitats del projecte (RSI al camp) avaluen aquestes problemàtiques i es determinaran més aspectes a l’informe d’avaluació.

També s’ha harmonitzat la definició d’RSA que adopta PILOT4SAFETY.

L’auditoria de seguretat vial es descriu com un examen sistemàtic i independent del projecte, dissenyat per posar de manifest aspectes relacionats amb la seguretat. Es fa a les etapes més inicials del projecte de planejament i construcció, per reduir o eliminar aquests problemes i limitar el risc que pot comportar a diferents tipus d’usuaris.

Com que l’RSI té una relació estreta i molta similitud amb l’RSA, s’han fet esquemes per determinar les similituds i les diferències d’ambdós procediments. Es mostra un exemple a la figura 2.


Acord internacional

L’acord internacional

De manera conjunta, les autoritats de carreteres que hi participen al projecte han redactat una versió preliminar d’un acord internacional d’acceptació mútua. Cadascun l’enviarà als seus representants legals, així a la següent etapa es recolliran els suggeriments i es negociaran els canvis. Aquest procés té una durada prevista de tres mesos.

Formació a Brussel·les

La capacitació es va dissenyar seguint un concepte modular amb una part preliminar per presentar els conceptes bàsics de seguretat vial, dos mòduls progressius amb els detalls de l’RSA o els procediments d’RSI i una part pràctica final per comprovar i consolidar els coneixements adquirits.

Exemple d’un pla d’entrenament d’RSA

Part preliminar – conceptes

 • Anàlisi d’accidents i estadístiques. Causes d’accidentalitat i d’assessorament del risc.
 • Principis de l’enginyeria de la seguretat per carretera.
 • Característiques i requeriments dels usuaris de carreteres secundàries.
 • Característiques de diferents tipus de carreteres secundàries.
 • Característiques de diferents tipus d’interseccions.
 • Mesures d’enginyeria per a la seguretat de carreteres i estàndards de disseny.
 • Elements fonamentals de seguretat
 • Típiques deficiències de seguretat més tractament de seguretat.

  Bàsica d’RSA

 • Que és una RSA?
 • Perquè es necessita una RSA?
 • Compartir experiències passades dels participants en auditories
 • Beneficis i costos d'RSA
 • Aspectes legals de la directiva
 • Participants i responsabilitats en RSA
 • Requeriments de dades

  Procés d’auditories

 • Procediments d’RSA i etapes
 • Llista de verificació:  raó – elecció –estructura i ús
 • Eines i mètodes (RSA programari i simulació)

  Part pràctica

 • Exercici: diferents etapes de l’auditoria
 • Llocs de visita / control de plans
 • Resultats i presentació d’informes
 • Avaluació i discussió sobre els exercicis

  

Qüestionari de satisfacció general i final.

Dos membres del personal de seguretat vial de cada regió que participen es van capacitar durant quatre setmanes a l’oficina FEHRL Brussel·les (160 hores en total).

Com les característiques de les xarxes i normes de disseny a cada regió que hi participa difereixen en molts detalls, la formació es va centrar, principalment, en principis generals de seguretat vial.

Aquest curs va tenir una gran acceptació, sobretot les presentacions que van fer els alumnes en relació amb els procediments locals de seguretat vial a cada regió, que incloïen les característiques de la xarxa regional de carreteres i els problemes típics de seguretat, la qual cosa va donar lloc a un intercanvi real d’experiències. Tanmateix, la impressió general fou que 160 hores de formació podria ser excessiu.

RSA i RSI reals

Cada soci va seleccionar a l’inici un projecte en curs (carretera nova o rehabilitació), així com un tram de ruta per executar una inspecció de seguretat vial.

Aquestes seleccions es van presentar i discutir al llarg de la reunió específica amb l’objectiu de tenir la més gran varietat possible de carreteres i dissenys. Les operacions d’RSA i RSI es van completar al setembre de 2011 i van permetre d’una banda millores en el disseny del projecte d’infraestructures auditat i d’altra banda, una posada en comú del coneixement de l’estat de la carretera inspeccionada i les potencials incidències de seguretat viària. En ambdós casos, la presència d’auditors i inspectors externs no ha plantejat cap problema en particular, sinó que ha elevat la qualitat de les operacions de control.


Autors

Redactat per: Jonatan Calafí i Marga Torre

Per saber-ne més: Jonatan Calafí

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/12
Acceptat a 26/07/12
Presentat el 26/07/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Seguretat viària

Localització

Puntuació document

0

Visites 70
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau