Funcions dels Geosintètics

Separació, filtre, drenatge, protecció, reforç i reparació de ferm, impermeabilització.

Dins d’aquestes funcions, pel que fa a la de reforç, el dos tipus d’estructures que es presenten:

Geomalles:

 • Alta interacció amb el sòl i no es produeixen discontinuïtats al massís del sòl reforçat.
 • Alta impermeabilitat i no augmenten les pressions intersticials.
 • Protecció de les fibres resistents i danys mecànics i químics menors.

Geotèxtil teixit:

 • Serveix com a separador entre materials i així evita la contaminació per fins.
 • Normalment és més econòmic.
 • S’empra en aplicacions determinades.

Geosintètics de reforç

Aquesta taula resumeix les característiques generals

Draft Torre 654530050-image2-c.png
Draft Torre 654530050-image3.jpgEl paràmetre que determina el coeficient de disseny d’un geosintètic de reforç ve ponderat a partir del coeficient nominal amb cinc paràmetres més com indica la imatge.


Algunes funcions i característiques en aplicacions en obra civil

Draft Torre 654530050-image4.png

Els geosintètics tenen una funció primordial a la capa base, mitjançant el augment de la capacitat portant i la millora de la de trànsit.


Draft Torre 654530050-image5.png


Les dues geomalles que es presenten són Basetrac Grid que són geomalles biaxials pel reforç i Basetrac Duo ( geomalla biaxial + no teixit) que és una unió temporal per fer reforç i separació.

És important destacar que la geomalla de reforç col·locada a la base de reblert farà un important benefici estructural a l’homogeneïtzar i reduir els assentament produïts segons la gràfica adjunta, el comportament del sòl sense reforçar seguiria la forma de la línia discontínua, seient diferencials amb seient màxim A i el sòl reforçat es comportaria segons la franja blava, seient homogeni i de valor 2/3 A. Amb la qual cosa es reduiria el valor del seient produït a 1/3 i a més seria homogeni.

Draft Torre 654530050-image6.png


Aquest fenomen ve produït per l’efecte de rigidització, efecte “placa” que la geomalla provoca al sòl, disminuint d’aquesta forma els seients diferencials i/o els totals.

Ús a terraplens

Aquesta imatge mostra la necessitat i la localització del possible reforç a terraplens.

Draft Torre 654530050-image7-c.png

Reforç de ferms

EvolucioHaTelit.jpg


Draft Torre 654530050-image9.png


Tupus1.jpg


Tpus2


Per a què serveix?

 • Augmentar la vida útil
 • Reduir els costos de conservació com a millora estructural
 • Reduir l’espessor de ferm

Un exemple en pot veure en aquesta corba de manteniment:

Draft Torre 654530050-image12-c.png

Disseny i caracterització de materials per la seva utilització en sistemes d’antireflexió de fissures amb geosintètics: SAFI

Pel que fa a diferents fenòmens, per exemple:

 • Adherència: En la figura es mostra la variació de la tensió d’adherència per diferents productes.
Draft Torre 654530050-image13-c.png


 • Temperatura i els seus efectes com els que apareixen a la imatge


Draft Torre 654530050-image14-c.png
 • Fatiga: s’han fet assajos en les següents amb l’esquema que es presenta a la figura:


Draft Torre 654530050-image15-c.png


I a la figura es mostren les mesures del promig dels resultats dels diferents productes


Draft Torre 654530050-image16-c.png
 • Danys mecànics per una comparació entre Fibra de vidre i no teixit i HaTelit, i es valora la reducció de la resistència en tres escenaris:
1.Després de només el trànsit de camions (després de 35 passades de camions de 18 t)
2.Després de només la compactació del ferm (sis passades amb rodet de 2.5 t, les passades són 4 de rodet estàtic i 2 de dinàmic).
3.Combinació.


Camiones.jpg


Resistencia.jpg

Procés d’instal·lació

Compta amb les fases següents:

 • Regularització i neteja de la superfície
 • Rec d’emulsió adherent
 • Fixat d’HaTelit
 • Estesa d’HaTelit
 • Perfecte adherència
 • Estesa de nou asfalt
 • Compactació

Conclusions

 • Matèria primera geomalles ha de tenir mòduls elàstic compatible amb asfalt.
 • HaTelit sempre entre capes d’asfalt.
 • Samigrid directament sobre formigó implica un Geotèxtil de major gramatge.
 • Adherència entre capes fonamental dona lloc a recobriment bituminós de fàbrica (<65% betum).
 • PET i PVA tenen un bon comportament a la fatiga tant en flexió com a tallant. Fibra de vidre?
 • Danys mecànics importants en fibra de vidre si no està protegida.
 • PET (ℇ < 10 %) Sol·licitacions Carreteres Convencionals.
 • PVA (ℇ < 6 %) Sol·licitacions aero-portuàries, carreteres tractades amb calç. Ferms rígids.

Autores

Redactat per: Marga Torre i Eugènia Àlvarez

Per saber-ne més: Eugènia Àlvarez

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/02/23
Acceptat a 14/02/23
Presentat el 14/02/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Manteniment expert

Eficiència constructiva

Puntuació document

0

Visites 8
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau