Direcció de projecte: ATM, Autoritat del Transport Metropolità

Altres participants: ALG

Període: gener 2011 – desembre 2012

Descripció:

L’estudi té com a objectiu principal la proposició d’un nou model de finançament per als serveis de transport públic en l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona sobre la base d’un marc normatiu adaptat, modificat o renovat convenientment. El treball s’ha organitzat en dos blocs: el primer conté la proposta sobre el nou esquema de finançament del transport públic metropolità i el segon inclou el desenvolupament legislatiu que caldria per al nou esquema.

En el primer bloc ha donat lloc a un informe en el qual:

 • S’avalua les necessitats de finançament de la Regió Metropolitana de Barcelona,
 • S’han sintetitzat les principals consideracions i conclusions dels estudis previs i, finalment,
 • S’han analitzat les pràctiques en matèria de finançament del transport públic d’una selecció d’autoritats de transport metropolitanes europees, amb cinc estudis de casos per a les regions de París, Londres, Brussel·les, Berlín-Brandemburg i Estocolm. D’aquests casos, s’ha analitzat la normativa reguladora del finançament del transport públic als cinc estats membres respectius.

 

Draft Garcia 297008427-ATM estudi financer-00004-atm estudi financer 01.jpg

 

 • S’han descrit, valorat i proposat mesures i mecanismes que podrien formar part d’un futur nou esquema de finançament en l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.

 

Draft Garcia 297008427-ATM estudi financer-00004-atm estudi financer 02.jpg

 

Conclusions:

1. La continuïtat d’un esquema de finançament del transport públic cooperatiu i coresponsable d’acord amb la creació o ampliació de taxes i tributs amb aplicació total o parcial al transport públic. L’objectiu d’aquest esquema cooperatiu podria ser arribar a un model de finançament òptim basat en dues condicions:

 • Un màxim del 50% en la despesa de funcionament no coberta pels ingressos procedents de la venda de títols de transport (el 2011 va ser de gairebé el 57% i la previsió per al 2012 és d’assolir el 53%) i
 • Un mínim del 50% del finançament d’aquesta depesa procedent de la recaptació de tributs o taxes amb destinació total o parcial al finançament del transport públic.


  2. La substitució gradual de les aportacions pressupostàries per tributs per part de les tres administracions i una llei d’abast estatal.

En el segon bloc es determina que l’elaboració i aprovació d’una llei de finançament del transport públic d’àmbit estatal és un instrument addicional absolutament necessari. El finançament del transport és una qüestió especialment apressant en els municipis de més d’un milió d’habitants i les seves àrees metropolitanes. Es tracta de garantir per llei un percentatge d’aportació mínima estatal sobre el dèficit o sobre les despeses globals de cada sistema. Aquesta legislació estatal específica sobre el finançament del transport públic hauria d’incloure un doble ordre de determinacions:

 • D’altra banda, la configuració com a finalistes, total o parcialment, de determinats tributs ja existents, assignant la seva recaptació a la cobertura de les despeses ocasionades pel funcionament del sistema de transport públic.
 • De forma transitòria, mentre no es fa possible l’elaboració i aprovació d’aquesta llei de finançament, cal plantejar de forma urgent la modificació de la legislació reguladora de les hisendes locals, per tal que les obligacions genèriques de l’Estat de contribuir al finançament del transport urbà i metropolità es concretin amb l’establiment de percentatges predeterminats o de quanties econòmiques per unitat de producció o viatger transportat que es poden revisar per al transport realitzat en ciutats de mes d’un milió d’habitants i les seves àrees metropolitanes.

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/10
  Acceptat a 01/01/10
  Presentat el 01/01/10

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2010
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos instrumentals

  Aspectes jurídics i institucionals

  Legislació comparada

  Avaluació de la legislació vigent

  Eixos transversals

  Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

  Models de finançament del transport públic

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Mobilitat de passatgers

  Tarifació integrada dels serveis

  Puntuació document

  0

  Visites 69
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document