Direcció de projecte: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Altres participants: Institut Cerdà

  Període: juliol 2009 - desembre 2009

 

Objectiu:

Disposar de l’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i dels contaminants, totals i desagregades per tipologia, de vehicle (cotxes, furgonetes, motocicletes, camions i autocars, ferrocarril), segons els diferents combustibles, si són per mobilitat de passatgers/eres o de mercaderies i, finalment, segmentades també per a les tres xarxes.

 

Descripció:

A més de l’objectiu esmentat, l’estudi avalua el consum d’energia i les emissions de l’any 2008, fent una actualització dels càlculs realitzats per als anys 2004, 2006 i 2007 segons les noves dades obtingudes. Amb això s’ha aconseguit obtenir una comparativa interanual del consum i les emissions, així com analitzar la relació d’aquestes emissions amb les variacions del parc de vehicles i la seva mobilitat.

L’evolució que es presenta permet identificar tendències, generals i específiques, dels diferents col·lectius, i ha de permetre interpretar l’efecte d’algunes mesures o actuacions realitzades en aquests dos anys.

Les emissions de l’any 2008 s’han calculat a partir de les dades de parc i de mobilitat (veh./km) per a les tres xarxes (urbana, interurbana de menys de quatre carrils i interurbana de quatre o més carrils) i s’han aplicat metodologies de càlcul de l’Agència Europea del Medi Ambient, EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme)/EEA (European Environment Agency) CORINAIR (CORe INventory AIR emissions), actualitzades a juny de 2009 i integrades en la nova versió del programa EMIMOB, que l’any 2006 va elaborar l’Institut Cerdà, específic per al càlcul del consum i les emissions de la mobilitat terrestre.

La darrera actualització del document és la de juny de 2009. En concret, s’ha calculat el consum d’energia, les emissions de CO2 com a gas d’efecte hivernacle i dos dels principals contaminants atmosfèrics, com són els òxids de nitrogen, NOX, i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micròmetres, PM10.

Quant als factors de consum i d’emissions dels ferrocarrils, tant de mercaderies com de passatgers/eres, s’ha pres com a referència el capítol específic del EMEP/EEA, però també s’ha emprat la informació que han facilitat les diferents empreses operadores (RENFE –Rodalies, Mitjana Distància, Llarga Distància–, FGC, Metro i Tram) sobre els consums energètics i factors d’emissió específics. Els resultats presentats inclouen una actualització dels càlculs realitzats per als anys 2004, 2006 i 2007 i la presentació dels resultats per l’any 2008.

L’estimació de consum de combustible del trànsit rodat l’any 2008 és de 2.247 ktep, que representa una disminució del consum energètic anual d’un -1% des de 2006. Tot i això, el consum energètic encara es troba lleugerament per sobre dels nivells de 2004.

   

Draft Garcia 250057717-ATM-Emissions-gasos-efecte-hive-2-ATM Emissions gasos 01.jpg

  Les evolucions mostren un lleuger increment anual entre els anys 2004 i 2006, i un canvi de tendència fins a 2008. Els nivells de consum i d’emissions estimats per al 2008 se situen en un diferencial mínim (0,25%-0,5%) per sobre dels nivells de 2004.

Una conclusió que es pot extreure de la comparativa creuada entre la mobilitat i el consum energètic és que la modernització progressiva del parc queda reflectida en les ràtios de consum per mobilitat. D’aquesta manera s’explica que, tot i seguir tendències paral·leles, el creixement del consum energètic mai no és tan accentuat com el de la mobilitat.

 

Draft Garcia 250057717-ATM-Emissions-gasos-efecte-hive-2-ATM Emissions gasos 02.jpg

    La conjunció dels valors anuals de consum i les emissions de CO2, exposats en l’anterior apartat, i de l’evolució de la mobilitat entre xarxes i anys permeten localitzar els principals canvis del sector, així com interpretar-ne les causes.

L’evolució entre el consum energètic i la mobilitat mostra, globalment, una certa tendència a la baixa, ja que la taxa anual mitjana de variació entre el 2004 i el 2008 ha estat del -1,09%. Tot i que els vehicles propulsats amb combustibles tradicionals (gasolina i dièsel) suposen un 96% del consum energètic, la seva eficiència ha millorat respecte del 2004. Especialment significatiu és el cas del vehicles dièsel, la taxa anual mitjana de variació dels quals ha estat del -2,1%.

Finalment, aquests resultats per a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) s’han fet en el marc d’un treball sobre les emissions per a tot Catalunya, la qual cosa permet mantenir una coherència en les dades, en les metodologies i en els resultats, a fi de poder valorar el pes de les emissions de la mobilitat de l’RMB sobre el total de les de Catalunya.

   

Draft Garcia 250057717-ATM-Emissions-gasos-efecte-hive-2-ATM Emissions gasos 03.jpg

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/09
  Acceptat a 01/01/09
  Presentat el 01/01/09

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2009
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Edificació

  Sostenibilitat

  Mobilitat de passatgers

  Eficiència energètica per passatgers

  Eixos instrumentals

  Previsió

  Medi ambient i sostenibilitat

  Noves tecnologies i nous serveis de suport

  Indicadors de mobilitat

  Puntuació document

  0

  Visites 62
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document