Direcció de projecte: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Altres participants: SENER

  Període: març 2009 - octubre 2009

 

Objectiu:

Planificar la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) tenint en compte tots els modes de transport de passatgers/eres i mercaderies, d’acord amb els principis i objectius de la Llei de la mobilitat i les Directrius nacionals de mobilitat, i en coherència amb el planejament territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

 

Descripció:

A l’àmbit del Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) i per planificar la mobilitat de l'RMB un dels objectius d’aquest estudi és l’actualització, a l’any 2008, dels costos anuals del transport dins de l’àmbit de competència de l’ATM, realitzat per a l’any 2006, amb la finalitat d’adaptar-lo a l’escenari de referència del pdM.

Com a objectius complementaris, es plantegen la millora i el complement d’algunes de les metodologies de càlcul adoptades en el darrer estudi, amb l’estimació dels costos resultant i la realització d’una anàlisi comparativa amb l’estudi anterior.

Els treballs s’han estructurat en les fases següents:

 1. Revisió de les metodologies per obtenir les variables funcionals i les de mobilitat, així com els costos interns i externs.
 2. Obtenció dels costos per a l’RMB referits al 2008, tant en termes totals com unitaris.
 3. Anàlisi comparativa dels costs obtinguts i els de l’anterior estudi dels costos de l’RMB, de l’any 2006, pel que fa als costos interns i externs.

 

ATM_Costos_socials_ambientals_01

Resultats dels costos interns pels diferents modes de transport durant l’any 2008 (mercaderies)

   

ATM_Costos_socials_ambientals_02

Resultats dels costos interns pels diferents modes de transport durant l’any 2008 (passatgers)

  En aplicació amb la metodologia i pel que fa als costos interns, s’han obtingut els resultats que apareixen en la figura 1, dels quals cal remarcar:

 • El conjunt dels costos interns del transport ascendeix a 52.218 MEUR.
 • Del total de costos, 23.042 MEUR són de viatgers/eres i 29.176 MEUR són de mercaderies, que en termes relatius és equivalent al 44% i al 56% respectivament.
 • Dins de l’apartat referit als viatgers/eres, el 16%, 3.604 MEUR, són del ferrocarril, mentre que els relatius a la carretera representen el 84% restant, amb 19.437 MEUR.
 • Els costos suportats per les empreses operadores dels modes de carretera signifiquen el 10% de les despeses totals de la carretera, mentre que els de les persones usuàries són els majoritaris, amb el 90%. La causa fonamental d’aquest fet rau en els elevats costos de temps invertits per les persones usuàries en el transport.
 • Gran part de les despeses del ferrocarril són suportades per les persones usuàries, amb un 79%, a causa bàsicament de la valoració del temps invertit en l’ús del mode de transport. Els costos de les empreses operadores representen el 21% del total.
 • Quant a les mercaderies, hi ha una diferència diàfana de repartiment entre els modes ferrocarril (0,3%) i carretera (99,7%).
 • Contràriament al mode de viatgers, gran part de les despeses de les mercaderies són suportades per les empreses operadores, el 80% en carretera i el 72% en ferrocarril.


ATM_Costos_socials_ambientals_03

Costos mitjans en termes d’euros / vehicle-km en el transport de viatgers.

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/09
  Acceptat a 01/01/09
  Presentat el 01/01/09

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2009
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Mobilitat de passatgers

  Tarifació integrada dels serveis

  Transport de mercaderies

  Gestió del transport urbà

  Eixos instrumentals

  Previsió

  Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

  Noves tecnologies i nous serveis de suport

  Indicadors de mobilitat

  Eixos transversals

  Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

  Models de finançament del transport públic

  Puntuació document

  0

  Visites 46
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document