ACA_SMIRES_logo

  Direcció de projecte: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants:

En aquest projecte hi ha implicats 31 països (de dins i fora de la UE) que tenen problemes en establir uns criteris de gestió en rius temporals. En el projecte SMIRES també hi participen les persones responsables de projectes europeus que treballen en rius temporals, com és el cas del Life TRivers en el qual l'Agència també hi participa com a membre.

  Període: març de 2016 - desembre de 2016

Descripció

SMIRES (Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams) és un projecte adreçat a abordar la recerca i la gestió de cabals intermitents (rius o rierols intermitents efímers (IRES) que s’estan expandint en resposta al canvi climàtic i a l’augment de la demanda d’aigua. Després d'anys de foscor, la ciència de la IRES ha florit recentment i aquests cabals estan sent reconeguts.

Els membres participants del projecte van convocar, a finals de l’any 2016, la seva primera sessió.

A Catalunya, un 17% dels rius (masses d’aigua) es consideren temporals i no s’ha pogut determinar el seu estat emprant els indicadors estàndards de la Directiva marc de l’aigua (DMA). Alhora, hi ha moltes incerteses sobre com gestionar aquests rius, quin és el seu llindar de qualitat, quins cabals ecològics cal establir, entre d'altres aspectes. En països mediterranis com el nostre, la gestió de la qualitat en aquest tipus de rius genera encara dubtes que no han estat resolts per les directives comunitàries.

Tot i ser cursos fluvials estacionals (s'assequen en un determinat període), intermitents (s'assequen més sovint) i efímers (estan pràcticament tot l'any secs), poden tenir diverses extraccions d'aigua per satisfer demandes d'aigua (principalment regadiu).

A més, molt sovint aquest règim temporal és degut a impactes humans, com ara l'extracció d'aigua per a l'agricultura; per tant, és crucial distingir un riu amb un règim temporal natural d’un altre que no ho és.

A més, són molt diversos, proporcionen serveis dels ecosistemes essencials i, funcionalment, formen part de les xarxes fluvials i els sistemes d'aigües subterrànies. No obstant això, encara no tenen la gestió de protecció adequada, posant en perill el present recurs hídric a escala global.

 

Draft Garcia 678505532-ACA SMIRES-ACA SMIRES.jpg

    SMIRES reuneix hidròlegs, biogeoquímics, ecologistes, modelistes, economistes ambientals, investigadors socials i les parts interessades de 31 països diferents per desenvolupar una xarxa d'investigació que sintetitzi el coneixement fragmentat, recent sobre IRES, millorar la nostra comprensió de IRES i traduir això en una ciència basada en la gestió sostenible de les xarxes fluvials.

Com a exemples de rius temporals tenim el tram final del Gaià, el riu Sió a la conca de l'Ebre i moltes rieres litorals.

 

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/16
  Acceptat a 01/01/16
  Presentat el 01/01/16

  Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2016
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

  Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

  Eixos instrumentals

  Observació territorial, ambiental i climatològica

  Observació i recopilació de dades històriques en relació a paràmetres hidrològics

  Noves tecnologies i nous serveis de suport

  Indicadors ambientals

  Localització

  Puntuació document

  0

  Visites 80
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document