Jornada

La Jornada, que va tenir lloc el passat 22 d’abril del 2013, va ser organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) amb la finalitat de presentar les directrius de contingut per als catàlegs de béns que acompanyen els plans d’ordenació urbanística municipal i/o els plans especials de protecció de patrimoni.

En el marc del planejament urbanístic, el Catàleg de béns protegits és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi. A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics-paleontològics, socioculturals-etnològics, naturals i ambientals-paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.


Objectius

Els objectius bàsics d’aquestes directrius han estat:

 • Establir els conceptes bàsics de tipologies, categories, nivells i altres conceptes que calia clarificar i simplificar:
  • Identificar les tipologies (cinc grups) que s’ajusten a la Llei de patrimoni i també s’afegeixen els nous punts de vista en els quals hi considerem la protecció ambiental i paisatgística.
  • Definir les categories de protecció.
  • Establir els nivells de protecció que pot tenir un bé protegit. Cal aclarir que aquest fet és independent de la seva catalogació i descatalogació que ja fa la Direcció General de Cultura de manera independent. Això es fa amb la declaració de l’entorn de protecció, que deriva del bé que acompanya, és a dir, no és un tràmit independent sinó que s’aproven conjuntament.  També es pot incloure com a objecte de protecció el subsòl, tant del bé o conjunt com de l’entorn.
 • Proporcionar criteris per a la protecció dels béns mitjançant el planejament que permetin disposar d’uns plans més eficients
  • La via urbanística, regulada pel TRLUC, permet, a través dels catàlegs de béns protegits, la protecció de tot el patrimoni del terme municipal; a diferència de la via sectorial, en què la catalogació es fa individualitzada per a cada bé, seguint els procediments establerts a l’LPCC o altra legislació sectorial.
  • El planejament general d’un municipi pot preveure la formulació d’un Pla especial de protecció (en endavant PEP), que abasti la totalitat del terme per concretar i ampliar els elements a protegir, establint les condicions de conservació e intervenció. Prèviament a la confecció del catàleg de béns a protegir, es recomana elaborar un inventari exhaustiu per identificar els elements amb un possible valor; del qual en sorgirà la diagnosi i el reconeixement dels elements a protegir.
  • L’inventari ha de constituir la base científica prèvia a la formació d’un catàleg de béns protegits, adaptat a la realitat del municipi en qüestió. Aquest inventari pot ser elaborat pel municipi, per l’equip tècnic o per l’Administració pública en què delegui.


Bases de dades de béns patrimonials, formulari i informes

A la Jornada es van detallar les pautes per a la regulació segons el tipus de pla, així com un seguit de recomanacions pel que fa al seu contingut documental.

Després es va explicar la documentació que ha de tenir el Catàleg del POUM o el Catàleg d’un PEP, l’estructura de les fitxes dels béns a protegir i els procediments de tramitació.

Base de dades de béns patrimonials, formulari i informes

Per facilitar als redactors l’elaboració dels catàlegs de béns, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) del Departament de Territori i Sostenibilitat ha dissenyat i implementat una base dades que permet generar les fitxes del Catàleg de forma automàtica, prèvia càrrega de les dades a les taules mitjançant els formularis.

La base de dades, desenvolupada en ACCESS i amb programari associat Visual Basic, conté les taules necessàries per poder recollir i estructurar de forma adient la informació i generar de format automàtica les fitxes del catàleg de béns a protegir. Aquesta estructura de base de dades està disponible per a tots els usuaris que la sol·licitin al Serveis de Documentació de la DGOTU.


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Ferran Miralles


4. Noves tecnologies i nous serveis de suport

 • [/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/05_actuacions_dr_d_i/04_pla_de_recerca_i_innovacio_2010-2013/eixos_instrumentals/4_noves_tecnologies/4_8/ 4.8. Sistemes d'informació per a la gestió]
Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/13
Acceptat a 26/07/13
Presentat el 26/07/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 39
Recomanacions 0

Compartiu aquest document