Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/12/19
Acceptat a 20/12/19
Presentat el 20/12/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Intermodalitat

Nous vehicles i modes per passatgers

Xarxa viària

Optimització de la capacitat viària

Disseny de vies locals i comarcals

Seguretat viària

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la mobilitat

Impacte social

Localització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0

Compartiu aquest document