Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/18
Acceptat a 01/09/18
Presentat el 01/09/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Producció i consum sostenible

Prevenció i control integrats de la contaminació

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Sistemes d'informació ambiental

Aplicacions de les xarxes socials

Localització

Puntuació document

0

Visites 66
Recomanacions 0

Compartiu aquest document