Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/05/23
Acceptat a 31/05/23
Presentat el 30/05/23

Volum Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Observació i mesura territorial

Indicadors ambientals

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0